Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.02.2016 - 12:57  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:51  //  zobrazené: 1658

VV - Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK 34 Šaľa-Veča


VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE


Dňa 08.12.2015 podala spoločnosť MeT Šaľa spol. s r.o., so sídlom Partizánska č. 20, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161, žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu „Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK 34 Šaľa-Veča“ v Šali, ktorá pozostáva z výmeny rozvodu tepla v jej pôvodných trasách na Ul. Fr. Kráľa, Ul. Slnečná, Ul. Hollého,                   Ul. Narcisová, Ul. Cintorínska, Ul. Rímska, Ul. Lúčna, Ul. Germánska, na pozemkoch v zastavanom území mesta Šaľa, m.č. Veča.

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona                č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61,   § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 a § 63 stavebného zákona a rozhodol takto:

Stavba
„Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK 34 Šaľa-Veča“

v rozsahu stavby:
 výmena rozvodu tepla v jej pôvodných trasách v celkovej dĺžke rozvodov 3034m,
 tepelné potrubie začína od šachty Š1, ktorá sa nachádza pri križovatke ulíc Fr. Kráľa a Slnečná,
 rozvod tepla končí tesne pred obvodovými murivami odberných miest tepla – odovzdávacích staníc tepla,
 bude križovať nasledovné ulice: 5x Ul. Hollého, 2x Ul. Fr. Kráľa, 2x Ul. Narcisová,          1x Ul. Cintorínska, 3x Ul. Slnečná,  1x Ul. Rímska, 1x Ul. Lúčna, 1x Ul. Germánska,
 vonkajší priemer tepelne predizolovaného potrubia včítanetepelnej izolácie bude od 90 mm do 355mm,
 vnútorné priemery potrubia sú od DN 25 do DN 200mm,
 dĺžka alarm systém celistvosti vykurovacej sústavy bude 4060m,

líniová stavba na uliciach na Ul. Fr. Kráľa, Ul. Slnečná, Ul. Hollého, Ul. Narcisová,               Ul. Cintorínska, Ul. Rímska, Ul. Lúčna, Ul. Germánska, na pozemkoch v zastavanom území mesta Šaľa, m.č. Veča, ku ktorým má stavebník iné právo, v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona a v súlade so zákonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, za účelom modernizácie a optimalizácie rozvodov pre súčasný odber tepla, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Dpt. Jaroslav Lauro, LA Therm, s.r.o., Malý Lapáš        č. 103, 951 04 Malý Lapáš.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1.   Stavba – „Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK 34 Šaľa-Veča“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2.   Podľa § 75 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou na to oprávnenou. Doklad o vytýčení stavby predloží stavebník stavebnému úradu ku kolaudácii.

3.   Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

4.   Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

5.   Stavba bude dokončená najneskoršie do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

6.   Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. Stavebník oznámi podľa § 62 ods. 1 písm. d)  stavebného zákona zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do 15 dní  po skončení výberového konania.

7.  Pripojenie na inžinierske siete:
.    líniová stavba je a bude napojená na jestvujúci rozvod tepla.

8.   Montážne práce musia uskutočňovať odborní pracovníci.

9. Podmienky dotknutých orgánov  a iné podmienky:

Pred uskutočnením zemných prác je stavebník povinný vytýčiť vedenia podzemných 
inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami, ktorí určia podmienky    
pre uskutočnenie stavby.

Krajský pamiatkový úrad v Nitre
 V prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre.
 Dodržať podmienky záväzného stanoviska KPUNR-2016/452-5/7949/Pat. zo dňa 03.02.2016.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 Súhlasí s vydaním stavebného povolenia a ku kolaudačnému konaniu požaduje predložiť schválenú projektovú dokumentáciu.
 Stanovisko č. ORHZ – NR1-625/2015 zo dňa 17.07.2015.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie
 Stavba bude uskutočnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, ktorý vypracoval Dpt. Jaroslav Lauro, v marci 2014.
 Počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia vodného zákona tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
 Pri výkopových prácach dodržiavať ochranné pásma vodovodu a kanalizácie.
 Investor s odpadmi vzniknutými počas realizácie a prevádzkovania stavby naložil v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch, najmä § 19 – povinnosti držiteľa odpadu.
 V prípade ak sa na dotknutých pozemkoch nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2 je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.
 vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2015/005174-2 zo dňa 20.08.2015.
 vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2015/005169-2 zo dňa 14.08.2015.
 vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2015/005180-2 zo dňa 10.08.2015.

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Nitra
· Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z.
· Odborné stanovisko č. 04339/4/2015 zo dňa 27.08.2015.

MV SR, Okresné  riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát
 Dodržať  podmienky vyjadrenie č. ORPZ-SA-OPDP52-1-007/2016 zo dňa 04.02.2016.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
· V uvedených lokalitách sa nachádzajú IS v správe ZVS a.s. Nitra, preto je potrebné vytýčiť verejný vodovod, kanalizáciu a prípojky.
· Pri súbehu alebo križovaní nového STL plynovodu s verejným vodovodom a kanalizáciou rešpektovať STN 73 6005.
· V ochrannom pásme vodovodného potrubia a kanalizácie je povolený len ručný výkop.
· Ochranné pásma od vonkajšieho okraja potrubia:
- 1,5 m pri verejnom vodovode a kanalizácie do priemeru 500 mm,
- 2,5 m  nad priemer 500 mm.
.  Dodržať ostatné podmienky vyjadrenia č. 54104/2015/40 zo dňa 13.10.2015.

SPP-distribúcia, a.s. Bratislava
· V záujmovom území sa PZ v správe SPP-distribúcia, a.s. nachádzajú a ich poloha je zakreslená iba informatívne.
· Dodržať podmienky vyjadrenie č. 2476_ NEPLYN zo dňa 19.01.2016.    

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava
· Pred začatím prác vytýčiť podzemné vedenia v správe ZSE a.s., nenarušiť stabilitu podperných bodov a uzemňovaciu sústavu el. vedenia.
· Križovatky a súbehy vedení riešiť v súlade s STN 73 6005 a STN 33 3300.
· Pred zakrytím výkopov prizvať zodpovedného pracovníka ZSE, a.s. na obhliadku a spísať zápis, ktorý treba predložiť pri kolaudačnom konaní spolu s plánom skutočného vyhotovenia.
· Vyjadrenie č. CD 59706/2015 zo dňa 25.09.2015.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava
 V prípade, že návrh, na základe ktorého sa konanie začalo, neobsahuje vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. o existencii podzemných vedení a rádiových trás v súlade s ustanoveniami § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách alebo ak v predloženej projektovej dokumentácii nie je zakreslený priebeh vedení a rádiových trás (§ 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách), žiadame, aby stavebný úrad v súlade s ustanoveniami stavebného zákona konanie prerušil a vyzval stavebníka na odstránenie nedostatkov podaného návrhu.
 Stavebník je ešte v čase začatia stavebných prác disponovať platným vyjadrením spoločnosti Slovak Telekom, a.s. o existencii podzemných vedení a rádiových trás spoločnosti Slovak Telekom, a.s. v mieste stavby.
 V prípade, že v mieste stavby dôjde k styku s vedeniami alebo rádiovými trasami spoločnosti Slovak Telekom, a.s. je stavebník povinný:
 a) zabezpečiť, aby priebeh vedení alebo rádiových trás v mieste stavby bol zakreslený do projektovej dokumentácie stavby, podľa ktorej sa budú stavebné práce realizovať,
 b) dodržať podmienky, ktoré spoločnosť Slovak Telekom, a.s. stanoví pre ochranu svojich vedení a rádiových trás, najmä je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie vedení na povrchu terénu pred začatím stavebných prác a zachovanie značiek v teréne,
 c) dodržať povinnosti podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách týkajúce sa ochrany verejných elektronických komunikačných sietí a ich vedení,
 d) opatrenia na ochranu vedení a rádiových trás zrealizuje stavebník na vlastné náklady v súlade s podmienkami stanovenými spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.
 V prípade, že v súvislosti s realizáciou stavby vyvstane potreba preložky vedení alebo rádiových trás spoločnosti Slovak Telekom, a.s., tak takúto preložku bude možné zrealizovať len v súlade s ustanoveniami § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 63994 zo dňa 17.12.2015.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 6611601462 zo dňa 22.01.2016.

Stavebné bytové družstvo Šaľa
· V miestach križovania a súbehu je potrebné požiadať o vytýčenie trasy podzemného vedenia.
· Dodržať podmienky vyjadrenia zo dňa 18.01.2016.

Wisper s.r.o.
· Na dotknutom území sa nachádzajú rozvody optickej kabeláže spol. Wisper s.r.o.
· Dodržať podmienky stanoviska zo dňa 15.01.2016.

SALAMON INTERNET, s.r.o. Šaľa
 V dotknutej lokalite podľa dodanej dokumentácie sa nachádza podzemná kabeláž spoločnosti.
 Dodržať podmienky vyjadrenie č. Sb 2164005 zo dňa 08.01.2016.

Menert-therm s.r.o. Šaľa
· V danej lokalite kde bude realizovať stavba sa nenachádzajú tepelné siete, ktoré sú k dnešnému dňu v správe našej spoločnosti.
· Vyjadrenie č. 14/2016 zo dňa 14.01.2016.

MICHLOVSKÝ spol s r.o., /ORANGE SLOVENSKO a.s./
· V záujmovom území sa nenachádzajú podzemné telekomunikačné zariadenia spoločnosti Orange Slovensko a.s.
· Vyjadrenie č. BA-03034/2015 zo dňa 16.12.2015.

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Šaľa
· V danej lokalite sa nenachádza  ani podzemné ani vzdušné vedenie našej spoločnosti.
· Vyjadrenie do zápisnice dňa 22.12.2015, spis č. 2016/00625.

Mesto Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta 
 K dotknutým pozemkom cez ktoré prechádza predmetná líniová stavba budú zriadené vecné bremená. V zmysle geometrického plánu 26/2015, 28/2015 (vyhotovených geodetom V. Mésarošom), okrem parc. reg. C č. 3080/6, ktorá v uvedených geometrických plánoch vyznačená nie je.
 Vyjadrenie do zápisnice dňa 19.01.2016, spis č. 2016/00625.

Mesto Šaľa, referát dopravy a technických činností
· Stavebník je povinný pred začatím realizácie požiadať príslušný cestný správny orgán – Mesto Šaľa, referát dopravy a technických činností o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia.
· Vyjadrenie zo dňa 19.01.2016.

· Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku, stavenisko bude počas výstavby zabezpečené a označené.
· Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie, budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN Mesta Šaľa č. 5/2013 o nakladaní s odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.
· Stavebník ku kolaudácii predloží potvrdenie o odovzdaní geodetického zamerania na MsÚ Šaľa, referát informatiky, stavebný denník, vyhlásenie výrobcu o zhode výrobkov zabudovaných na stavbe a zápis o odovzdaní  a prevzatí stavby.

10. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

11. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom “Stavba povolená“.

12. Na uskutočnenie stavby  možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Tieto doklady je potrebné predložiť ku kolaudácii  stavby.

13. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
14. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.

15. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods. 1 stavebného zákona).

16. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.


O d ô v o d n e n i e

Dňa 08.12.2015 podala spoločnosť MeT Šaľa spol. s r.o., so sídlom Partizánska č. 20, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161, žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu „Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK 34 Šaľa-Veča“ v Šali, ktorá pozostáva z výmeny rozvodu tepla v jej pôvodných trasách na Ul. Fr. Kráľa, Ul. Slnečná, Ul. Hollého,                   Ul. Narcisová, Ul. Cintorínska, Ul. Rímska, Ul. Lúčna, Ul. Germánska, na pozemkoch v zastavanom území mesta Šaľa, m.č. Veča.

Stavebný úrad dňa 17.12.2015 oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a predvolal ich na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 19.01.2016. Pri líniovej stavbe oznámil tunajší úrad začatie konania verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bola daná možnosť účastníkom konania nahliadnuť do dokumentácie povoľovanej stavby.
Stavebník naposledy dňa 09.02.2016 doplnil žiadosť o záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Nitre, vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a vyjadrenie Stavebného bytového družstva Šaľa. 
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona, a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia  stavby spĺňa  všeobecné technické požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Stavebník ku žiadosti predložil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu, kópie listov vlastníctva a katastrálnych máp, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí.
Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g)  vo výške 600.00 € bol zaplatený dňa 15.12.2015.

Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
Námietky účastníkov konania neboli vznesené.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:    ..........................................                  Zvesené dňa:  .......................................

Pečiatka, podpis                                                             Pečiatka, podpis

 

Rozhodnutie zverejnené na internetovej stránke mesta www.sala.sk dňa .............................

Príloha pre stavebníka:
· Overená projektová dokumentácia

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. MeT Šaľa spol. s.r.o., so sídlom Partizánska č. 20, 927 01 Šaľa
2. Vlastníci pozemkov register "C" parc. č. 3198/243, 3198/318, 3080/15, 3080/10, 3080/9, 3080/6, 3080/12, 3080/11, 3080/5, 3080/4, 3080/8, 3080/7, 3080/50, 3080/210, 3080/14, 3080/13, 3080/115, 3080/113, 3080/114, 3080/9, 3080/250, 3080/291, v kat. území Šaľa a stavieb na nich
 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 
 Dpt. Jaroslav Lauro, LA Therm, s.r.o., Malý Lapáš č. 103, 951 04 Malý Lapáš
 PASSIA plus, s.r.o., Ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa
3. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo
4. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
5. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra  
6. Technická inšpekcia, Mostná 66, P.O.BOX 28 B, 949 01 Nitra
7. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
8. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
10. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. SBD Šaľa, Horná 926/1, 927 01 Šaľa
14. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
15. DIGI Slovakia, s.r.o., Ul. Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
16. MICHLOVSKÝ spol s r.o., Ul. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
17. Wisper s.r.o. Ul. Jánošíkova 10, 940 78 Nové Zámky
18. MENERT THERM s.r.o., Ul. Hlboká č. 3, 927 01 Šaľa
19. Mestský úrad v Šali – referát životného prostredia
20. Mestský úrad v Šali – oddelenie správy majetku a zariadení mesta
21. Mestský úrad v Šali – referát dopravy a technických činností
22. Mestský úrad v Šali – oddelenie stratégie a komunálnych činností

na vedomie

1. MeT Šaľa spol. s.r.o., so sídlom Partizánska č. 20, 927 01 Šaľa
 k spisu