Domov   >  Interné smernice
publikované: 30.03.2012 - 10:27  //  aktualizácia: 30.03.2016 - 10:29  //  zobrazené: 6041

Etický kódex zamestnanca

Zdravé mesto spokojný občan Hodnoty, v ktoré veríme, nám pomôžu dosiahnuť túto víziu HODNOTY, v ktoré veríme:

 • občan
 • rozvoj a prosperita mesta
 • informovanosť a komunikácia
 • etika a morálka
 • kvalita
 • zamestnanec

Občan

 • zasluhuje si našu úctu i vynaloženie úsilia o dosiahnutie jeho spokojnosti
 • má právo na akceptáciu, pomoc, ústretovosť, občan je naším klientom
 • jeho účasť na správe vecí verejných nám napomáha v napĺňaní vízie

Rozvoj a prosperita mesta

 • kvalita života občanov je vo veľkej miere podmienená prosperitou   mesta ako celku i prosperitou a rozvojom podnikania v ňom

Informovanosť a komunikácia

 • snaha získať informácie je preja¬vom občianskej zaangažovanosti
 • pozitívna komunikácia a spolu¬práca  je podmienkou účinnosti úsilia o naplnenie vízie mesta

Etika a morálka

 • rešpektovanie etických a morálnych zásad považujeme za samozrejmosť

Kvalita

 • ústredná kategória napĺňania všetkých hodnôt

Zamestnanec

 • výkonný, motivovaný, spokojný zamestnanec mesta je vykonávateľom vízie mesta

Kódex zamestnanca mesta

Cesta k úspešnosti každého zamestnanca mesta je podmienená mierou, akou dokáže napĺňať požiadavky vo vzťahu:

 • k občanovi
 • k mestu
 • k práci
 • k spolupracovníkom
 • k sebe

vo vzťahu k občanovi dodržiava morálne a etické princípy v komunikácii s občanom, je ústretový a tolerantný pri uspokojovaní jeho potrieb

vo vzťahu k mestu je stotožnený s cieľmi mesta a poslaním samosprávy, koná v záujme mesta a jeho dobrého mena

vo vzťahu k práci rešpektuje platné právne predpisy, ochotne preberá zodpovednosť, kvalifikovane koná a rozhoduje v rozsahu svojich právomocí, je samostatný, spoľahlivý a tvorivý

vo vzťahu k spolupracovníkom aktívnu spoluprácu zakladá na tímovosti a roz¬víjaní pozitívnych medziľudských vzťahov, kde prevláda názorová tolerancia a otvorenosť

vo vzťahu k sebe udržiava a zvyšuje si svoju odbornú spôsobilosť, je neúplatný, sebavedomý a hrdý na výsledky svojej i spoločnej práce

Kódex manažéra mesta

Pre naplnenie vízie mesta Šaľa riadiaci pracovník  inštitúcie a organizácie mesta koná v súlade s týmito požiadavkami:

 • vie získať svojich spolupracovníkov pre napĺňanie vízie a rešpektovanie prijatých hodnôt
 • dokáže podriadiť ciele a činnosť riadeného útvaru cieľom mesta
 • pre vedených spolupracovníkov je príkladom i prirodzenou autoritou
 • dbá na vysokú výkonnosť, motivovanosť, informovanosť a rozvoj vedených spolupracovníkov
 • je náročný na seba i na druhých

Prílohy