Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.09.2020 - 12:26  //  aktualizácia: 10.09.2020 - 12:27  //  zobrazené: 278

IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra - SO 14.2 NN rozvody IBV

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM

 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Ul. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť IQ BÝVANIE s.r.o., so sídlom Ul. Mierová 1431/55, 924 01 Galanta, IČO: 47 363 789

(ďalej len „stavebník“) dňa 02.09.2020 podala žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na líniovú stavbu:

 

IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra

                       SO 14.2 NN rozvody IBV

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 2844/9, 2848/16, 2848/17 a 2844/100 v katastrálnom území Šaľa a na pozemku register "E" 1393/201 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod spis. č. 9238/2018/SU/1986  o dňa 19.07.2018.

 

SO 14.2 NN rozvody IBV

    pôvodne: z trafostanice budú vedené rozvody ZSDIS pre obytnú zónu,

    použijú sa káble NAVY-J 4x240, ktoré budú samostatne napájať ucelenú časť a budú ústiť do plastových pilierových skriniek.

    zmena sa týka: trasovania, ktoré je znázornené vo výkresovej časti príslušnej PD.

    Dokumentácia rieši zásobovanie elektrickou energiou pre navrhovanú obytnú zónu.

    Z trafostanice TS1 realizovať hlavné rozvody ZSDIS pre obytnú zónu. Použijú sa káble NAYY-J 4x240, ktoré budú samostatne napájať ucelenú časť a budú ústiť do plastových pilierových skriniek SR s poistkovými lištovými odpínačmi do 160 a 400A.

    Káblové prípojky NN zo skríň SR do rozvádzačov merania RE tento projekt nerieši.

    Skrine SR sú navrhnuté tak, že každý rodinný dom, resp. odberné miesto bude napojené samostatnou prípojkou.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 68 ods. 2 stavebného zákona oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. Keďže sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky podať do

7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestský úrad Šaľa, 3. posch., č. dv. 4.20, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30,           Pi: 8.00-14.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Príloha:

- situácia

 

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. IQ Bývanie s.r.o., Mierová 1431/55, 924 01 Galanta

(splnomocnený zástupca stavebníka)

 1. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 2. Peter Karas, EL.P.M s.r.o., Vlčanská 6789/6A, 927 01 Šaľa
 3. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb

 

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra

         6.      Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné nám. č. 8, 969 01 Banská Štiavnica

         7.      Slovenský vodohosp. podnik š.p., Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 01 Šaľa

 1. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 2. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa

       10.    Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa

 1. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
 2. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
 3. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný Závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
 4. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 5. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
 6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 7. Salamon Internet, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 8. Michlovský spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 9. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 10. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 11. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 12. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

na vedomie

-        IQ Bývanie s.r.o., Mierová 1431/55, 924 01 Galanta (splnomocnený zástupca stavebníka)

-        k spisu

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

Situácia

(pdf - 1.08 MB)