Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.07.2016 - 16:07  //  aktualizácia: 27.07.2016 - 16:08  //  zobrazené: 2307

IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

František Tóth, Ul. Germánska 2216/8, 927 05 Šaľa
v konaní zastúpený Ing. Jozefom Draškovičom, Ul. Orechová 2269/25, 927 01 Šaľa
(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 28.06.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:
IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra

Stavba obsahuje:
Projekt stavby rieši návrh usporiadania územia novej individuálnej bytovej výstavby, návrh inžinierskych sietí a komunikácií, ktorých výstavba je nevyhnutným predpokladom pre realizáciu jednotlivých rodinných domov.

V riešenej lokalite je navrhnutých 30 samostatných stavebných parciel pre umiestnenie 30 samostatne stojacich rodinných domov na pozemkoch register "C" parc. č.   2844/9, 2844/12, 2848/15, 2848/12, 5062/7, 5062/10 a na pozemku register "E"  1393/101 a 1393/201 v kat. území Šaľa.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavebné objekty:
SO – 01 Komunikácia
SO – 02 Rekonštrukcia prístupovej komunikácie
SO – 03 Chodník
SO – 04 Pripojovací chodník
SO – 05 Vodovod
SO – 06 Splašková kanalizácia
SO – 07 Prečerpávacia stanica
SO – 08 Tlaková kanalizácia
SO – 09 Plynovod
SO – 10 Verejné osvetlenie
SO – 11 VN vedenie – zrušenie
SO – 12 VN prípojka
SO – 13 Trafostanica
SO – 14 NN rozvody
SO – 15 Sadové úpravy
SO – 16 Slaboprúdové rozvody firmy SALAMON Internet s.r.o.

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117  ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené  s miestnym zisťovaním

23. 08. 2016 (utorok)  o 10.00 hodine

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, na prízemí, malá zasadacia miestnosť.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že                         v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko  k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom úrade počas úradných hodín, najneskôr však  pri  tomto ústnom pojednávaní. (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Poučenie:
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Príloha:
 situácia v mierke 1:1000

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.
Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.


Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Oznámenie vyvesené dňa: .....................           Oznámenie zvesené dňa: ..............................
Pečiatka, podpis                                                   Pečiatka, podpis


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

 

Doručí sa:
účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1. Ing. Jozef Draškovič, Ul. Orechová 2269/25, 927 01 Šaľa
(splnomocnenec navrhovateľa)
2. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 2844/9, 2844/12, 2848/15, 2848/12, 5062/7, 5062/10 a pozemkov register "E" KN 1393/101 a 1393/201 a stavieb na nich v kat. území Šaľa
 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa
 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15  Bratislava
3. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknutým orgánom jednotlivo
4. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
5.   Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné nám. č. 8, 969 01 Banská Štiavnica
6.   Slovenský vodohosp. podnik š.p., Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa
7. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
9. MO SR, správa nehnuteľného majetku, Ul. Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
10. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
11. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
12.    Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
13. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
14. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
15. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
16. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný Závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
17. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
18. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
19. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
20. CableNet, s.r.o., Ul. Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
21. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
22. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
23. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká súp. č. 10/33, 927 01  Šaľa
24. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01 Šaľa
25. SITEL, spol. s r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava
26. EUSTREAM, a.s., Votrubova 901/11A, 821 09 Bratislava-Ružinov
27. ENERGOTEL, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
28. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
29. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
30. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
31. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
32. MsÚ v Šali, referát investičných činností

na vedomie
33. Ing. Jozef Draškovič, Ul. Orechová 2269/25, 927 01 Šaľa
(splnomocnenec navrhovateľa)
 k spisu

Prílohy