Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.03.2007 - 11:56  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:00  //  zobrazené: 1939

Informácia kto zo zamestnancov MsU od roku 2003 študoval alebo študuje na vysokej skole a aký majetok mesta (hnuteľný, nehnuteľný) v cene od 10.000,- skk mesto predalo od 01/01/2003 do dnes za akú cenu a komu.

číslo: I18/2005

Účasť zamestnanca mesta Šaľa na vzdelávaní je upravená jednak Zákonníkom práce a podrobnejšie zákonom č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní.

V prípade zvyšovania kvalifikácie ide zásadne o uplatnenie práva zamestnanca. Je predovšetkým záujmom samého zamestnanca získať vzdelanie či ďalej prehlbovať, zamestnávateľovi sa ukladá povinnosť starať sa o kvalifikáciu svojich zamestnancov. V rámci sociálnej politiky zamestnávateľa v oblasti vzdelávania zamestnancov podľa siedmej časti Zákonníka práce § 153, zamestnávateľ prerokoval so zástupcami zamestnancov „Opatrenia zamerané starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvýšenie“, tieto sú účinné a platné.
Zvýšenie kvalifikácie je charakterizované nadobudnutím vyššieho stupňa vzdelania, vďaka ktorému zamestnanec splní právnym predpisom ustanovené predpoklady alebo požiadavky zamestnávateľa nevyhnutné na riadny výkon práce.

Podľa Plánu vzdelávania v roku 2003 vysokoškolskú prípravu absolvovali títo zamestnanci mesta Šaľa:
1. Peter Krokavec
2. Miloš Svoboda
3. Bc. Jozef Belický
4. Martina Nováková
5. Patrícia Némová
6. Miroslav Demín

V roku 2004 k nim pribudla Bc. Božena Csupraiová, ktorá prerušila VŠ štúdium po prvom semestri a Zuzana Horváthová.

V roku 2005 požiadali o umožnenie štúdia ešte:
1. Martin Fabián
2. Jana Belovičová
3. Miloslava Bartíková
4. Ján Illéš
5. Ing. Bc. Margita Zeiselová

Takže v súhrne pre akademický rok 2005/2006 bude s podporou zamestnávateľa na VŠ študovať 10 zamestnancov mesta Šaľa.

Vo vzájomnom kontexte ustanovení § 140 ods. 3 a § 155 Zákonníka práce bola individuálne posudzujúc s každým z nich uzatvorená písomná „Dohoda o zvýšení kvalifikácie“, z ktorej vyplývajú povinnosti a oprávnenia zamestnávateľa ako aj  zamestnanca.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých Dohodách poskytneme na personálnom referáte MsÚ v Šali, I. posch., č. dv. 102. 

Žiadateľ: MUDr. Martin Alföldi, Kukučínova 42, 927 01  Šaľa

Prílohy