Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.01.2020 - 07:30  //  aktualizácia: 03.01.2020 - 07:30  //  zobrazené: 2148

Informácie ohľadne pokuty od Úradu pre verejné obstarávanie (UVO) vo výške takmer 340 000 Eur za pochybenia pri výbere dodávateľa výstavby nájomných bytov

číslo: I20/2019

Požadované informácie citujeme:

„Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám žiadam o informácie ohľadne pokuty od Úradu pre verejné obstarávanie (UVO) vo výške takmer 340 000 Eur za pochybenia pri výbere dodávateľa výstavby nájomných bytov:

 1. Akú časť z tejto pokuty mesto zaplatilo/zaplatí v roku 2019, koľko by malo zaplatiť
  v roku 2020 a následne v ďalších rokoch. Ak si mesto dohodlo splátkový kalendár, tak žiadam o zverejnenie harmonogramu so sumami, ktoré bude mesto v jednotlivých rokoch splácať.
 2. Mesto v medializovanej informácii deklarovalo záujem obrátiť sa na súd. V akom štádiu je podanie na súd? Kto bude mesto právne zastupovať v tomto spore?
 3. Mesto tiež deklarovalo, že malo k dispozícii právne stanoviská, ktoré odobrovali postup,
  v ktorom bol staviteľ nájomných bytov vybratý napriamo. Kto tieto právne stanoviská vypracoval a akú finančnú odmenu za tieto stanoviská právnici/firmy dostali?“

 

Sprístupnené informácie:

 1. Mesto Šaľa vzhľadom na skutočnosť, že sa vo veci uloženia pokuty vo výške 339 150 Eur  Úradom pre verejné obstarávanie SR vedie súdne konanie z dôvodu návrhu na zrušenie rozhodnutia o uložení pokuty z dôvodu jeho nezákonnosti a nesprávneho právneho posúdenia, v roku 2019 neuhradilo žiadnu čiastku pokuty. V ďalšom období bude dôležité, ako rozhodne súd a až potom sa bude možné vyjadriť ku skutočnosti v akej výške dôjde k plateniu pokuty v prípade, že súd potvrdí správnosť a  zákonnosť rozhodnutia o jej uložení. Mesto Šaľa nemá dohodnutý splátkový kalendár.

 

 1. Mesto Šaľa sa žalobou podanou na Krajský súd v Bratislave dňa 04. 07. 2019 evidovanou pod spis. zn.: 6S/142/2019-169 podľa § 6 ods. 2 písm. a) a § 177 a nasl. zákona
  č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia ÚVO č. 3691-P/2019 zo dňa 10. 05. 2019, ktorým ÚVO potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu č. spisu 5053-3000/2018, 1258-3000/2019 zo dňa 04. 01. 2019 o uložení pokuty vo výške  339 150 Eur mestu za správny delikt.

Mesto Šaľa považuje žalobou napadnuté rozhodnutie ako aj prvostupňové rozhodnutie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo, za nezákonné, nakoľko vychádzajú z nesprávne a nedostatočne zisteného skutkového stavu veci a z nesprávneho právneho posúdenia. Mesto Šaľa má za to, že rozhodnutím o uložení pokuty ako aj postupom, ktorý predchádzal jeho vydaniu, došlo k porušeniu najmä Zákona o verejnom obstarávaní v spojení so Správnym poriadkom a k zásahu do práv a právom chránených záujmov žalobcu spôsobom, ktorý zakladá zákonné dôvody pre zrušenie rozhodnutia podľa § 191 ods. 1 písm. c), e) a f) SSP. Mesto Šaľa navrhlo, aby Krajský súd v Bratislavev zmysle§ 185 písm. a) SSP uznesením

V tejto veci  sa vedie súdne konanie, v ktorom sa Úrad pre verejné obstarávanie SR ešte musí vyjadriť k právnej veci na základe požiadavky súdu. Mesto Šaľa vykonáva všetky potrebné právne úkony, urgencie aj prostredníctvom právneho zastúpenia advokátskej kancelárie JUDr. Juraj Hatvany so sídlom Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci  671, IČO: 30 788 421 na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb ev. č. 406/2019 zo dňa 10. 06. 2019 https://sala.sk/data/esam/ico/f12119-1.pdf), aby súd rozhodol uznesením v čo možno najkratšej lehote o bezodkladnom priznaní odkladného účinku správnej žalobe vo veci a samotného rozhodnutia z dôvodu jeho nezákonnosti a nesprávneho právneho posúdenia.

 

 1. Mesto Šaľa malo v súvislosti k podmienkam prevodu a nadobúdania nehnuteľnosti obcou/mestom z hľadiska verejného obstarávania a k povinnosti postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní pri uzatváraní zmlúv k dispozícii stanoviská, ktoré boli vypracované advokátmi a advokátskou kanceláriou za finančnú odmenu v celkovej výške  345 Eur nasledovne:
 1. JUDr. Boris Štanglovič, Jarmočná 2264/3, Šaľa
 2. Mgr. Milan Valla, Vajnorská 43, Bratislava