Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.01.2023 - 07:55  //  aktualizácia: 20.01.2023 - 07:57  //  zobrazené: 729

Informovanie verejnosti - úprava vypieracieho systému LAD2

Informovanie verejnosti

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec podľa § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

informuje verejnosť

o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

„Úprava vypieracieho systému LAD2 ”

navrhovateľa  Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/úprava-vypieracieho-systemu-lad2-duslo-sala-oznamenie-o-zmene a v listinnej podobe na referáte ŽP OSaKČ Mestského úradu v Šali. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je potrebné dohodnúť stretnutie telefonicky na čísle uvedenom vyššie.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na  MŽP SR do 10 pracovných   dní od zverejnenia tohoto oznámenia. Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom obce.

                                                                                                     

                                                                           Ing. Jana Nitrayová

                                                                       prednostka

                                                                             Mestského úradu v Šali

                                                                          na základe Poverenia zo dňa 12. 01. 2023