Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.07.2023 - 11:38  //  aktualizácia: 20.07.2023 - 11:39  //  zobrazené: 784

Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti  

 

„Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3 ”

 

navrhovateľa  Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.

 

Rozhodnutie je verejnosti prístupný na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/instalacia-tocivej-redukcie-na -mocovine-3

a v listinnej podobe na referáte ŽP OSaKČ Mestského úradu v Šali. V prípade záujmu o nahliadnutie do rozhodnutia je potrebné dohodnúť stretnutie telefonicky na čísle uvedenom vyššie.

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho  doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov.

 

 

 

 

                                                                                                       Mgr. Jozef Belický v.r.