Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Základné školy, materské školy
publikované: 29.03.2016 - 16:56  //  aktualizácia: 30.11.2017 - 14:42  //  zobrazené: 14373

Materské školy v okrese Šaľa

Materská škola, Školská  659, Diakovce

Školská 485

925 81 Diakovce

email: msdiakovce@centrum.sk

tel: 0911 980 559

 

Počet tried: 1

Počet detí: 12 od 2-7 rokov

Zamestnanci: Ingrid Takáčová, riaditeľka

        Iveta Vrbovská, učiteľka 

 

 

Materská škola - Óvoda, Školská  486, Diakovce

Školský rok: 2016/2017

Počet detí : 39

Počet tried : 2

Počet pedagogických zamestnancov : 4

 

Riaditeľka školy :  Annamária Polónyiová

Kontakt :  ( 031/7712019, 0915 736 164                  materskaskola.vjm@diakovce.sk

 

 

Materská škola pri ZŠ, Hájske 67

Školský rok :  2016/2017

Počet detí : 27

Počet tried : 2

Počet pedagogických zamestnancov : 3

 

Zástupkyňa riad. školy pre MŠ :  Mária Kaducová

Kontakt :  ( 037/7819044                                                           mshajske@gmail.com

 

 

Základná škola s materskou školou,  Školská 373,  Horná Kráľová 

Školský rok :  2016/2017

Počet detí : 52

Počet tried : 2

Počet pedagogických zamestnancov : 6

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:  Eva Sýkorová

Kontakt :  ( 037/7781247                                             mshornakralova@zoznam.sk

 

 

 

 

 

 

Materská škola  - Óvoda, Kráľová nad Váhom 237

Riaditeľka : Martina Emberová

Trieda s výchovným jazykom maďarským : počet detí 16.Učiteľky: Mgr. Annamária Szabová, Andrea Nagyová.

Trieda s výchovným jazykom slovenským: počet detí 22. Učiteľky:Martina Emberová, Monika Bogárová.

Zameranie MŠ : Naša materská škola je situovaná v dedinskom prostredí medzi rodinnými domami, obklopená záhradami, poľami, v jej blízkosti sa nachádza park, les a rieka  Váh. Súčasťou materskej školy je priestranný školský dvor plný zelene. Toto okolité prostredie je východiskom pre rozvíjanie poznatkov o prírode a umožňuje nám realizovať naše hlavné zameranie na environmentálnu výchovu.

web: www.mskralovanadvahom237.edupage.org

facebook : MŠ - Óvoda Kráľová nad Váhom 

 

 

 

Materská škola, Vinohradská 1595/3, Močenok 951 31

Školský rok:  2017/2018

Počet tried:  6

Počet detí: 132

Počet pedagogických zamestnancov:  12

Riaditeľka školy:  Mgr. Soňa Hippová

Telefónny kontakt: 0908428047

e-mail:  msmocenok@stonline.sk

Webové sídlo: materskaskolamocenok.webnode.sk 

                                                          

 

Materská škola, Baláta 134, Neded

Školský rok :  2016/2017

Počet detí : 46

Počet tried : 2

Počet pedagogických zamestnancov : 4

 

Riaditeľka školy :  Silvia Kováčová

Kontakt :  ( 031/7794048, 0905 978 114                              ms.neded@gmail.com

 

 

Materská škola - Óvoda, Baláta  134, Neded

Školský rok :  2016/2017

Počet detí : 35

Počet tried : 2

Počet pedagogických zamestnancov : 4

 

Riaditeľka školy :  Alžbeta Majbová

Kontakt :  ( 031/7794048, 0905 785 446                              ms.ovoda@gmail.com

 

 

 

Materská škola  pri ZŠ L. Osztényiho s VJM – Osztényi Leander Alapiskola és Óvoda,  Školská 1003, Selice

Školský rok :  2016/2017

Počet detí : 21

Počet tried : 1 (poldenná prevádzka)

Počet pedagogických zamestnancov : 1

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ :  Veronika Hozlárová

Kontakt :  ( 031/7792372                                             skola@zsmselice.edu.sk

 

 

Materská škola, sídl. Budúcnosť 325, Tešedíkovo

Školský rok :  2016/2017

Počet detí : 44

Počet tried : 2

Počet pedagogických zamestnancov : 4

 

Riaditeľka školy :  Silvia Vargová

Kontakt :  ( 031/7795353, 0915 707 310                  silvia.vargova2@centrum.sk

 

 

Materská škola - Óvoda, Sídlisko Budúcnosť č. 325, Tešedíkovo 925 82

Školský rok:  2017/2018

Počet tried:  3

Počet detí: 56

Počet pedagogických zamestnancov: 6

Riaditeľka školy/zástupkyňa ZŠ s MŠ (MŠ pri ZŠ): Bc. Borsányiová Silvia

Telefónny kontakt: 0948 521 775, 031 77 95 353

e-mail:  szilvia.borsanyiova@gmail.com

Webové sídlo:

 

Zámerom výchovného pôsobenia a filozofiou našej školy je vytvoriť materskú školu rodinného typu s úzkou spoluprácou rodičov. Chceme umožniť deťom prežiť aktívne a šťastné detstvo tým, že im vytvoríme príjemné a priateľské prostredie bez zbytočného stresu, kde sa budú cítiť dobre, kde budú priateľské vzťahy, pochopenie a láska. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti dáme prednosť hre a zážitkovému učeniu, lebo každé dieťa má vzťah zážitkom. Plnia sa dva interné projekty, pod názvom „Rozvoj pohybovej kultúry“ a „Environmentálna výchova“.

Pohyb, cvičenie detí podporuje rast, neurosvalový vývoj dieťaťa, jeho fyzickú pohodu, vedie ho k zdravým životným návykom a postojom. Aktívny pohyb výrazne napomáha psychomotorickému vývinu dieťaťa, rozvoju fyzickej zdatnosti, odolnosti, rovnováhy, koordinácie pohybov a orientačnej schopnosti. Využívame ortopedický koberec, trampolínu, suchý bazén, rebrinu, rebrík, kolísavú platformu, letné lyže, farebné kamienky, rovnovážnu plošinu kruh, rotujúce lievik, roller úchytmi, senzorická doska, veľkú loptu (Fit lopta), pre najmenších sme zabezpečili senzomotorickú loptu fazuľa, molitanovú zostavu a výbavu „Magyar mozgáskotta módszer“, ktorý hravým spôsobom rozvíja u detí fyzické, kognitívne, afektívne a behaviorálne funkcie. Postupne sme rozšírili aj vonkajšie hračky a pomôcky. Máme novú zostavu: tunel, šmýkačka, horolezecká stena, domček so šmýkačkou, preliezky, hojdačky, hojdací mostík atď. Pobyt vonku sa stal rozmanitejším ako i dal sa do súladu s cieľmi programu rozvoja pohybovej aktivity.

Cieľom environmentálnej výchovy je vypestovanie vzťahu k prírode a oboznámenie sa s prírodou. Učíme deti pochopiť zákony prírody a podmienky života na zemi, viesť ich k tomu, aby videli krásu našej Zeme a vedeli ju chrániť. Environmentálna výchova v predškolskom veku má za úlohu naučiť dieťa myslieť ohľaduplne k životnému prostrediu, rôznorodosti a ochrane prírody. Proces výučby vychádza z princípov zážitkovej pedagogiky, prostredníctvom čoho sa rozvíja environmentálne poznanie. Učiteľky sa snažia vo vzdelávaco-výchovnom procese narábať s prírodnými látkami, zavádzať prírodné látky a eko-hračky do hier detí. Triedy sú prispôsobené ročnému obdobiu, čo pomáha deťom rozpoznať charakteristiky jednotlivých ročných období.

 

 

 

 

 

Materská škola, Hlavná 1, Žihárec

Počet tried: 1
Počet detí k 15. 09. 2017: 23
Počet pedagogických zamestnancov: 2
Počet nepedagogických zamestnancov: 1

Vlastné zameranie našej materskej školy: Naša materská škola je zameraná na realizáciu environmentálnej výchovy, ktorej cieľom je, aby si každý človek uvedomil svoju závislosť od prírody a tesnú spätosť s ňou.

Názov školského vzdelávacieho programu: ,, Príroda, ja a naša škola"
 
Materská škola je zapojená do európskeho programu podpory spotreby ovocia v školách s názvom ,, Školské ovocie“ s finančnou podporou Európskej únie, deti majú možnosť každodenne konzumovať jablká a ovocnú šťavu.
 

           

 

Materská škola - Óvoda, Hlavná 1, Žihárec

Školský rok :  2016/2017

Počet detí : 24

Počet tried : 1

Počet pedagogických zamestnancov : 2

 

Riaditeľka školy :  Mgr. Kristína Nágelová

Kontakt :  (  0918 497 334                                                       mssvjmziharec@gmail.com