Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Základné školy, materské školy
publikované: 29.03.2016 - 16:55  //  aktualizácia: 22.02.2022 - 11:06  //  zobrazené: 18693

Materské školy v meste Šaľa

Materská škola pri ZŠ, Bernolákova 1, Šaľa

 

Materská škola pri základnej škole, Bernolákova 1, Šaľa

Počet tried :  3
Počet detí : 39
Počet pedagogických zamestnancov : 7
Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ : Bc. Katarína Zimmermann
Kontakt : (  0905 290 423 )
 E-mail:             bernolakovams@gmail.com
Webové sídlo: https://zsbernolakovasala.edupage.org/

Materská škola 
 
Materská škola je v prevádzke od 01. 09. 2015 v priestoroch ZŠ Bernolákova. Od 01.09.2016 je súčasťou právneho subjektu Základná škola s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa. Súčasťou je výdajná školská jedáleň.
Materská škola má zriadené 2 heterogénne triedy pre bežnú populáciu detí a 1 špeciálnu triedu pre deti s poruchami autistického spektra. Poskytuje celodennú, príp. poldennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
V materskej škole v tomto školskom roku  2021/2022 pokračujme v spolupráci s Adamovou akadémiou, ktorá je zameraná na pohybovú výkonnosť detí a začali sme novú spoluprácu s Rain School – krúžok anglického jazyka.
Filozofiou materskej školy je „byť otvorený pre všetkých bez rozdielu rasy, pohlavia, vierovyznania a fyzického či psychického znevýhodnenia“. Táto myšlienka rovnosti ľudí v prístupe ku vzdelaniu je obsiahnutá vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktorú sa 10. decembra 1948 svojím podpisom zaviazal dodržiavať aj náš štát.
„Byť človekom je charakteristikou základnou a určujúcou, byť čierny, byť žena, či mať špecifické postihnutie je charakteristikou ďalšou. Človek, bez ohľadu na mieru svojich vrodených schopností, bez ohľadu na to, či je nejakým spôsobom postihnutý alebo nie, má právo tieto svoje schopnosti využiť a rozvíjať.“ (P. Seidler) 
Školský vzdelávací program materskej školy s názvom „Cesta do života“ rešpektuje štandardy inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy. Škola v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva vypracováva individuálne výchovno-vzdelávacie plány pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Život a edukácia detí v bežných triedach a v špeciálnej triede:
•    podporuje zdravý osobnostný rozvoj detí,
•    kladie dôraz na ich prirodzenú telesnú aktivitu a individuálne potreby každého  dieťaťa, zdravý životný štýl s dôrazom na pravidelný pohyb, odpočinok a zdravú výživu,
•    vedie deti k ich vlastnej nepretržitej sebaaktualizácii a k hľadaniu pravdy a hodnôt, ktoré ich nasmerujú na kognitívne vyššiu úroveň myslenia a fungovania v rámci ich bezprostredného okolia,
•    vychováva deti k otvorenému vyjadrovaniu názorov a potrieb, ku komunikovaniu poznania laického i vedeckého bez predsudkov a k zamýšľaniu sa kategóriami života, ktoré sú pre deti z hľadiska ich poznávania a učenia sa osobne zaujímavé, dôležité a aktuálne,
•    rieši rozvoj predčitateľskej gramotnosti, ktorej základom je stimulácia záujmu detí o písanú podobu jazyka,
•    je zameraná na vytváranie pozitívneho vzťahu detí k ľudovej slovesnosti – ľudovým hrám, rozprávkam, piesňam, riekankám, básňam, vyčítankám, atď.
•    je zameraná na ochranu prírody a životného prostredia.

V Šali dňa 05. 10. 2021                                              Mgr. Simona Takácsová
                                                                                          riaditeľka školy


 

 

 

Materská škola, Budovateľská  19, Šaľa

 

Školský rok : 2021/2022

Počet detí : 66

Počet tried: 3

Počet pedagogických zamestnancov:  7

Počet nepedagogických  zamestnancov: 5

Riaditeľka školy:  Eva Reháková,

Kontakt:  tel. 031 770 26 37 ,  0911 256 054

Web.stránka: www.msbudovatelska.edupage.org

Email: msbudovatelskasala@gmail.sk

    Škola sa profiluje na  zdravie, pohyb a prírodu .  Prioritou a dlhodobým cieľom materskej školy je výchova a vzdelávanie  zamerané na zdravie dieťaťa podporované pohybom, ochranu a poznávanie prírody a životného prostredia s rešpektovaním detskej osobnosti a originality, k tvarovaniu a maximálnemu dosahovaniu kvalitnej a modernej predprimárnej vzdelanosti.

    Školský vzdelávací program ,,Skôr než pôjdem do školy“ poskytuje deťom materskej školy vybudovať miesto, kde má každý človek pocit, že k nej patrí, že je predmetom záujmu a starostlivosti, každý jedinec je primerane a dostatočne oceňovaný za svoje kvality a kompetencie, cíti sa bezpečne, čo má napomáhať rozvoju rastu a rozvoju osobnosti tak, aby bol všetkým čím len môže byť vďaka svojmu telesnému a duševnému potenciálu. Poslaním našej materskej školy je uspokojovanie potrieb dieťaťa v oblasti výchovy a vzdelávania, dopĺňať rodinnú výchovu poskytovaním odbornej výchovno-vzdelávacej činnosti  zameranej na rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s jeho individuálnymi potrebami a vekovými zvláštnosťami. Hlavným cieľom vo všetkých vzdelávacích oblastiach  je umožniť deťom cez vlastné zážitky a pocity spoznávať seba, ľudí okolo seba, prírodu a kultúru.

    Pohyb je pre deti v predškolskom veku prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša radosť. V súčasných podmienkach života je neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu, preto sa aktívne zameriavame na rozvíjanie a upevňovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti detí a s tým súvisiace upevňovanie vôľových vlastností,  prosociálneho správania a zdravého životnému štýlu. Prioritu vidíme v zabezpečení dobrých podmienok pre pohybové aktivity, priestorových a materiálnych. Aktivity, ktoré podporujú naše zámery sú : netradičné pohybové aktivity /jogové cvičenia/, športové hry na školskom dvore, športová olympiáda v letnom období, pohybový, športový a tanečný krúžok v spolupráci s CVČ, turistické vychádzky k Váhu /podľa poveternostných podmienok počas ročných období /, zimné radovánky na školskom dvore /stavanie snehuliaka, sánkovanie, kĺzanie, guľovačka/, periodická návšteva predškolákov v telocvični základnej školy, predplavecká príprava- formou suchého tréningu, spoločné športové a pohybové podujatia s rodičmi.

    Naším poslaním je tiež plnenie nasledovných cieľov:

Budeme ich realizovať :

 • pobytom v okolitej v prírode so zameraním na bohatú ponuku pohybových aktivít, posilnenie sebavedomia a samostatnosti dieťaťa, na posilnenenie environmentálneho cítenia a  získavania nových poznatkov cez vlastné zážitky v priamom kontakte s prírodou
 • organizovaním  dopravnej súťaže v záujme utvárania poznatkov o bezpečnom a etickom správaní sa na komunikáciách a predchádzania detským úrazom a nehodám utvárať a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych  predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu , či korčuliara / vybudovať dopravné ihrisko zrekonštruovaním chodníkov v areály materskej školy podľa finančných možností /
 • krúžkovou činnosťou, ktorá je zameraná na podporovanie záujmu dieťaťa o cudzie jazyky/anglický jazyk /  alebo o tanečné, športové a  pohybové aktivity 

 • zabezpečením pravidelnej logopedickej starostlivosti

 • zabezpečením zdravej výživy s dostatkom čerstvej zeleniny a ovocia

 • spolupracujeme s CPPPaP, Centrom voľného času Tip Top, Mestskou políciou v Šali, Hasičským záchranárskym zborom, ZŠ J. C. Hronského, ZŠ  Ľ. Štúra, Adamova akadémia

Ciele a úlohy v edukačnej oblasti

- uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou

- rozvíjať pohybovú kultúru a zdatnosť detí

- rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, podporovať zdravé sebavedomie, sebaistotu a    jedinečnosť detí, využívať v maximálne možnej miere interaktívnu edukáciu, zážitkové učenie

- vytváranie podmienok na rozvíjanie digitálnych technológií, rozvíjať počítačovú gramotnosť

- udržiavať si kvalitnú zaškolenosť detí na vstup do ZŠ

-  zintenzívniť výchovu k dopravnej disciplíne

- viesť deti k ochrane enviromentálneho prostredia- triedenie komunálneho  odpadu, ktoré realizujeme denne, kompostovanie- je jednou z foriem recyklácie biologického odpadu, ktorý môžeme premeniť na kvalitné hnojivo pre rastliny, je prirodzený kolobeh rozkladu v prírode. TAKOTO FORMOU sa naše deti môžu naučiť separovať aj biologický odpad pomocou záhradných kompostérov. Môžeme  do nich uskladniť trávu, lístie a iný materiál z dvorov, zvyšky ovocia a zeleniny z tried, školskej jedálne. Deti sa naučia, ako kompostovať a spoločne tak znížiť aj množstvo vyprodukovaného biologického a komunálneho odpadu ,naučiť sa chrániť našu zem, zachovať prírodný ekosystém už od útleho detstva.

- rozvíjať predčitateľskú a jazykovú  gramotnosť

- oboznamovanie sa s cudzím jazykom

- vytvárať vhodné podmienky na bezproblémovú adaptáciu

-zapájanie sa do súťaží, projektov pre materské školy

 

Materská škola, Družstevná  22, Šaľa

 

Školský rok:                                                 2021/2022

Počet tried:                                                     4

Počet detí:                                                      88

Počet pedagogických zamestnancov:            10 + školský logopéd

Riaditeľka školy:                                            PaedDr. Dagmar Mesárošová

Telefónny kontakt:                                        0317705579, 0911593989

e-mail:                                                            msdruzstevnasala@gmail.com

Webové sídlo:                                                http://msdruzstevna.edupage.org

Materská škola poskytuje možnosť celodennej i poldennej starostlivosti deťom od 2-6 rokov aj deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu „Ja a môj svet“, ktorý vychádza z práva detí na integrálne formovanie v kontexte s rovnomerným dozrievaním a organizovanie kognitívnych, afektívnych a sociomorálnych komponentov osobnosti dieťaťa. V edukačnom procese sa materská škola zameriava na moderné koncepcie vyučovacieho procesu, predovšetkým na pedagogický konštruktivizmus a problémové vyučovanie. Proces výučby je realizovaný riešením konkrétnych autentických problémov, prácou v skupinách, manipuláciou s predmetmi, názornými pomôckami a pod. Deti sa učia tým, že si samy konštruujú (vytvárajú) svoje vlastné chápanie vecí, javov, súvislostí, nové informácie spájajú s tým, čo vedia, stavajú na predchádzajúcich poznatkoch. Podporovaná je samostatnosť a iniciatíva, deti navrhujú svoje vlastné riešenia, skúmajú a overujú svoje idey a hypotézy. Nadstavbou je rozvíjanie kompetencií v oblasti predčitateľskej gramotnosti a zdravého životného štýlu (možnosť pobytu vo vlastnej saune a v soľnej izbe). Deti majú možnosť oboznamovať sa so základmi anglického jazyka (v spolupráci s CVČ TIP TOP a OZ Záhrada) a rozvíjať svoje špecifické záujmy v tanečnom súbore LIENKA, krúžkoch ŠIKOVNÉ RUKY, PRIATELIA PRÍRODY a SALSATION® (interné krúžky v MŠ) a športovo-pohybovom krúžku (v spolupráci s Adamovou akadémiou). Pravidelne sa zúčastňujú školy v prírode. Zapájajú sa do triedenia odpadu a zberu druhotných surovín. Logopedickú starostlivosť zabezpečuje Mgr. Soňa Hučková. V spolupráci s rodičmi, inými výchovno-vzdelávacími inštitúciami, podnikateľmi aj organizáciami v meste i mimo neho škola realizuje interné projekty a preventívno-výchovné programy. V rámci plánu práce školy sa uskutočňujú rôzne aktivity, organizujú výlety, exkurzie, vnútroškolské oslavy. Deti sa programom prezentujú na kultúrno-spoločenských akciách organizovaných zriaďovateľom, zapájajú sa do výtvarných  a športových súťaží. Triedy sú vybavené novým nábytkom, novými kobercami a množstvom didaktických pomôcok a hračiek. Zrekonštruované sú elektrické rozvody v celej budove materskej školy a v hospodárskom pavilóne, sociálne zariadenia a kúpeľne pre deti v dvoch pavilónoch a dve výdajne jedla. Školský dvor s pieskoviskami, edukačnou terasou s bylinkovou záhradkou, pocitovým chodníkom a s drevenými preliezačkovými komplexmi umiestnenými na tartanovom povrchu poskytuje priestor na rozvoj psychomotorických kompetencií. Materská škola spoločne s Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre participuje na projekte ERASMUS+ (Playing 2-gether: Teacher sensitivity as a basis for inclusion in preschool 2017-1-SK01-KA201-035321). Je tiež zapojená do programu Školské mlieko a Školské ovocie.

 

 

Materská škola, Hollého 40, Šaľa

 

Materská škola , Hollého 40, 92705 Šaľa

Počet detí : 187

Riaditeľka : Irena Vargová

Tel. č. 031 7721180, 0911878525

Meil: msholleho@stonline.sk

Web: mshollehosala.edupage.org

Materská škola realizuje edukačný proces podľa Školského vzdelávacieho programu „Svet okolo mňa“. Počas roka realizujeme interné projekty :

 • Projekt  Ľudové tradície

Cieľom programu je vekuprimeranou formou priblížiť ľudové tradície slovenského národa. Projekt sa stal tradíciou školy, medzi deťmi bol veľmi obľúbený, deti sa na jeho realizácii aktívne podieľali.

 • Projekt rozvoja literárnej gramotnosti detí predškolského veku

Cieľom je rozvíjať gramotnosť detí ako takú so zameraním na literárnu gramotnosť.

     •     Projekt  počítačovej gramotnosti

Cieľom je zvládnuť základy manipulácie s počítačom, prostredníctvom edukačných programov rozvíjať kompetencie detí vo všetkých oblastiach detskej osobnosti.

    •  Projekt dopravná gramotnosť

V rámci projektu „Dopravná gramotnosť“ prezentácie práce polície, mestskej polície, hasičov, záchrannej služby ich  pracovných  pomôcok a techniky. Záverečné vyhodnotenie- testy teoretické aj praktické za účasti policajného zboru .

Deti majú možnosť navštevovať krúžok oboznamovania sa s anglickým jazykom za spolupráce CVČ Šaľa  a športový krúžok „Adamova akadémia“ .

V úzkej spolupráci s rodičmi a radou školy sa realizuje viacero akcií: výlety, tvorivé  dielne, športová olympiáda, týždeň detskej radosti, divadelné predstavenia.

Školský dvor je zabezpečený množstvom  hracích prvkov a novým multifunkčným ihriskom a dopravným ihriskom.

Spolupracujeme  s CPPPa P, ZUŠ, policajným zborom, ZŠ.

Materská škola je zapojená do programu Školské ovocie a Školské mlieko.

 

Materská škola pri ZŠ Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa

 

Školský rok : 2017/2018
Počet detí :40
Počet tried : 2
Počet pedagogických zamestnancov :4
Počet nepedagogických zamestnancov : 1
 
Riaditeľ šloly:Ph Dr.Rudolf Kuklovský
Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Ingrid Swietyová ,
E mail :i.swietyova @centrum.sk,ingridswietyova@gmail.com
 
Kontakt : ( 031/7703998, 0908149439
 
*  www.zsmurgasasala.edu.sk
E-mail: zsmurgasa@zsmurgasasala.edu.sk  
Materská škola disponuje dvomi triedami, ktoré sa nachádzajú priamo v budove základnej školy (v samostatnom oddelení, so samostatným vchodom), čo umožňuje využívanie jej ďalších priestorov (telocvičňa, klubovňa, učebňa informatiky, átrium, multifunkčné ihrisko, školský dvor, jedáleň). Triedy sú zrekonštruované, vybavené novým nábytkom, didaktickými pomôckami a hračkami.
Materská škola má samostatné detské ihrisko s drevenými preliezačkami, mostíkmi a s pieskoviskom, ktoré poskytujú priestor na rozvoj psychomotorických kompetencií.
Výchovno-vzdelávací proces je plánovaný, organizovaný a realizovaný podľa Školského vzdelávacieho programu:,,Farebný svet ”
   
 Materská škola
poskytuje preventívnu logopedickú starostlivosť deťom s poruchami výslovnosti, komunikácie a zreteľnosti reči, ktorú zabezpečuje školský logopéd dvakrát mesačne
ponúka väčšiu možnosť realizovania rôznych druhov pohybových aktivít zameraných na utváranie pozitívnych postojov k svojmu zdraviu smerujúcich k prevencii obezity detí
ponúka možnosť zapojenia detí do krúžkov realizovaných v spolupráci s Centrom voľného času v Šali (krúžok anglického jazyka a origami)
realizuje interný projekt rozvoja literárnej gramotnosti.Deti si vyrábajú pojmové mapy,časopisy,knihy,využívajú slovnú banku a PC a pod.
realizuje interný projekt enviromentálnej a ekologickej výchovy .
Deti spoznávajú prírodu a prostredie v ktorom žijú. Poloha našej materskej školy je ideálna vzhľadom na blízkosť rieky Váh.V okolí školy spoznávajú deti niektoré druhy drevín a kvetov. Spolupracujeme s Detskou farmou ,,Humanita”.Deti sa majú možnosť oboznámiť s vidieckym prostredím hospodárskeho dvora a sú v blízkej interakcii s hospodárskymi zvieratkami(kŕmenie,hladkanie).
Deti sa  tiež oboznamujú s predmetmi z minulosti našich predkov. Podporujeme prirodzenú detskú zvedavosť pri bádaní a skúmaní a zážitkové učenie.

 

Materská škola, Okružná 1, Šaľa

 

Počet tried: 4                                                
Počet detí  v školskom roku 2021/2022:  82
Vyučovací jazyk: slovenský 
Pedagogický zamestnanci: 9
Nepedagogický zamestnanci: 6
Riaditeľka MŠ: Mgr. Ľubica Hippová    
Tel. číslo : 031 /770 20 57, 0911 953 429       
Email: msokruzna1sala@gmail.com 
www: msokruzna.edupage.org
                

      Materská škola má priznanú právnu subjektivitu od roku 2002 a pracuje tu 15 zamestnancov, z toho je 9 plne kvalifikovaných učiteliek a 6 prevádzkových – nepedagogických zamestnancov. Budova školy je rozložená do 5 pavilónov s rozsiahlym školským dvorom vybaveným množstvom preliezačiek a 2 multifunkčnými zostavami. 
     Naša materská škola pracuje so školským vzdelávacím programom pod názvom: 
„ Dieťa ako dúha“, ktorý je všestranný .

Materská škola je zameraná na:
1.  Podpora zdravého životného štýlu
2. Uplatňovanie a rozvíjanie dopravnej gramotnosti ( dopravná výchova) 
3. Využívanie vlastnými maňuškovými divadiel v edukácii  ako motiváciu  
     v závislosti od jednotlivých podtém ŠkVP  

     Každé dva týždne hráme  vlastné maňuškové divadlo. Počas školského roka máme rôzne školské akcie, ako sú : „ Tanec strašidielok, Lucia a iné bosorky, Vianočné oslavy, Fašiangový karneval , Dopravná súťaž.“ a mnoho iných akcií.  Edukáciu taktiež rozširujeme o pohybové prvky  v krúžku moderného tanca a slovnú zásobu rozširujeme cudzím jazykom pod názvom „ Veselá angličtina“, ktoré prevádzame v spolupráci s CVČ.  Organizujeme exkurzie- do ZOO, na ranč, do hvezdárne, navštevujú nás sokoliari, bábkoherci. Taktiež realizujeme predplaveckú prípravu detí. V spolupráci s mestskou políciou u nás prebieha projekt „Polícia na stope.“ a s CPPP projekt „Sladkosti závislosťou“ a „Tešíme sa na školu.“ 
Deti našej školy sa každoročne  úspešne zapájajú do výtvarných súťaží. Raz za dva týždne k nám chodí logopedička Mgr. Soňa Hučková. Deti učíme zdravému životnému štýlu, rozvíjame u nich počítačovú a literárnu gramotnosť.

 

Materská škola, 8. mája 2, Šaľa

 

Školský rok :  2021/2022

Počet tried :     4

Počet detí :    88

Počet pedagogických zamestnancov :  11

Riaditeľka školy  :  PaedDr. Žaneta Gužíková

Kontakty na účely komunikácie : MŠ - 031/7705461, 0911850992

                                                       ŠJ  -  031/7705463

e-mail :  ms.8maja.sala@gmail.com

http:/www.msomaja.edupage.org

            Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu „Pestrofarebný detský svet“.  Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-emocionálnej úrovne detí ako základ na vzdelávanie sa v základnej škole a na život v spoločnosti.  

Zameraním  materskej školy je:

Zdravý životný štýl

 1. Telesné zdravie:
 • Vytvárame podmienky pre rôzne pohybové a športové aktivity s využitím školského dvora, futbalového ihriska s umelým trávnikom ohraničeným mantinelmi a umelo vytvoreného kopca.
 • Uskutočňujeme rôzne aktivity ako športové olympiády, dopravné hry, loptové hry, športový deň v spolupráci s rodičmi, bicyklovanie, kolobežkovanie, sánkovanie, hry so snehom atď.
 • Využívame exteriérové hračky na šport a zábavu.
 • Zapájame sa do celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“ so zamestnancami, do cyklo súťaží s deťmi a ich rodinnými príslušníkmi „Do školy na bicykli“.
 • Zaraďujeme pohybové a športové aktivity, ktoré majú priaznivý vplyv na harmonický vývin detí.
 • Zúčastňujeme sa školy v prírode.
 • Absolvujeme rôzne turistické vychádzky a výlety.
 • Organizujeme prevenčné stomatologické programy a očné vyšetrenia.
 • Realizujeme projekt Zdravé ruky kde učíme deti k správnym hygienickým návykom a ich pravidelnému používaniu. 
 • Realizujeme pravidelný pitný režim.
 1. Duševné zdravie:
 • Podporujeme psychosociálny rozvoj u detí a vytváranie pokojného prostredia, v ktorom sa budú cítiť bezpečne, spokojne a sebaisto.
 • Realizujeme prvky projektu zameraného na rozvoj sociálno emocionálnej oblasti s názvom Druhý krok. Vytvárame dobré medziľudské vzťahy, učíme deti  asertívnemu správaniu a prosociálnemu cíteniu - vo vzťahu dieťa - dieťa, dieťa - učiteľ, učiteľ - učiteľ, učiteľ – rodič.
 1. Životné prostredie:
 • Vedieme deti k rozvoju recyklačných spôsobilostí – k triedeniu odpadu. 
 • Realizujeme detskú jesennú a jarnú brigádu v areály materskej školy – zveľaďujeme prostredie školy.

Digitálna gramotnosť

 • Vytvárame priaznivé prostredie na rozvíjanie digitálnej gramotnosti detí v zriadenej  počítačovej učebni. Deti pravidelne navštevujú počítačovú učebňu pod vedením učiteľky materskej školy a využívajú edukačné softvéry, školské multilicencie a internet.
 • Implementujeme inovačné pedagogické metódy s využívaním digitálnych technológií. Interaktívne tabule, digitálne hry a hračky sú súčasťou výchovno vzdelávacieho procesu v jednotlivých triedach.

Cieľom rozvoja MŠ je zvyšovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť  aktívnou pohybovou činnosťou a vnímať šport, pohybovú aktivitu ako súčasť svojho životného štýlu a získať elementárne kompetencie v digitálnej gramotnosti.

 

 

Materská škola, P. J. Šafárika 394/2, Šaľa

 

Telefónny kontakt: 031/7715460, 0918695759, alokované pracovisko 0911256052

e-mail:  mspjsafarikasala@gmail.com, webové sídlo:www.mssafarika.edupage.org

Školský rok:  2021/2022

Počet tried:  4

Počet detí: 90

Počet pedagogických zamestnancov:  9

Počet nepedagogických zamestnancov : 7

Riaditeľka školy: Danka Molnárová

Materská škola je v prevádzke od 27. 12. 1979.

S účinnosťou od  1. apríla 2002 má materská škola právnu subjektivitu a je  rozpočtovou organizáciou. Štatutárnym zástupcom materskej školy je riaditeľka. Od 1. júla 2002 je zriaďovateľom materskej školy Mesto Šaľa.

Dvojpodlažná budova materskej školy je účelová, s kapacitou pre tri triedy. Od 1. septembra 2014 má materská škola zriadenú štvrtú triedu – alokované pracovisko v priestoroch školskej budovy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa, na Družstevnej ulici  396/3 v Šali. Triedy plnia funkciu herne i spálne zároveň.

Výchovno-vzdelávacím jazykom je podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. § 12 ods. 1 vyučovací jazyk – štátny jazyk Slovenskej republiky.

Budova materskej školy je v prevádzke v pracovných dňoch v čase od 6,00 h - 16,30 h.

Alokované pracovisko materskej školy je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,30 – 16,00 h.

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej funkcie

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM " Hra je naša kamarátka "- vlastné zameranie:

»Aktívne  využívanie stimulujúcich aktivít z hľadiska rozvoja vynárajúcej sa gramotnosti“

„Propagačná činnosť a popularizácia čítania prostredníctvom besied so zameraním sa na rozvoj záujmu detí o čítanie“

»Poznávanie kultúrneho dedičstva rodného mesta“

»Rodina – dôležitosť vzťahov v rodine“

»Poznávanie zákonitostí prírody“

»Šport a zdravý životný štýl“

  Denný poriadok  zohľadňuje špecifiká predprimárneho vzdelávania, ako aj celodenného pobytu dieťaťa v materskej škole. Je rozpracovaný a upravený na jednotlivé triedy so zreteľom na vekové a individuálne osobitosti detí. Zabezpečuje striedanie relaxačných činností s činnosťami aktivizujúcimi. V dennom poriadku sa striedajú hry a hrové činnosti, cielené vzdelávacie aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku, a činnosti zabezpečujúce životosprávu /osobná hygiena, stravovanie, odpočinok  /.

V súlade so školským vzdelávacím programom  sa v materskej škole realizuje na základe písomného informovaného súhlasu zákonného zástupcu v popoludňajších hodinách krúžková činnosť podľa harmonogramu krúžkovej činnosti.

VÝLET, EXKURZIA, ŠKOLA V PRÍRODE sa organizuje na základe Plánu práce materskej školy a písomného informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.

V oblasti výchovy a vzdelávania  v tvorivej a pokojnej atmosfére  rozvíjame osobnosť dieťaťa. Vychádzame z plnenia špecifických cieľov a úloh vzdelávacích aktivít a projektov, ktoré sú súčasťou ŠKVP. Činnosti plánujeme s prihliadaním na zdravý vývin detí, prispôsobené ich schopnostiam, zdravotnému stavu a stupňu ich psychosomatického vývinu. V edukácii využívame prístup orientovaný na dieťa  a hru ako formu, prostriedok i metódu výchovy a vzdelávania. Týždenné témy zostavujeme tak, aby  umožnili  učiteľke  stanoviť cieľ vo všetkých vzdelávacích oblastiach, hrách, dopoludňajších a popoludňajších aktivitách vo všetkých organizačných formách usporiadania dňa, aby  nadväzovali a vzájomne sa prelínali. 

PROJEKTY A PROGRAMY ŠKOLY

 • Školská knižnica - je prvou knižnicou, ktorú deti spoznávajú a využívajú.
 • Chráňme svoje zdravie, pomáhajme druhým
 • Podporujeme rozvoj ekologickej gramotnosti detí predškolského veku.
 • Druhý krok - kurikulum preventívneho programu proti násiliu  Cieľom programu je podporiť celoživotnú snahu  stať sa psychicky vyrovnanými, zodpovednými a produktívnymi členmi spoločnosti.
 • Spoločne do školy – problematika školskej pripravenosti a jej posudzovanie.
 • Zeleninkové šialenstvo- osveta zameraná na prevenciu detskej obezity a zdravý životný štýl detí.
 • Adamko hravo – zdravo.

Využívame programy a projekty mimovládnych organizácií a centier environmentálnej výchovy, metodického materiálu v edukačnom procese.

 • ŠKOLSKÝ MLIEČNY PROGRAM EÚ, OVOCIE A ZELENINA DO ŠKÔL  - program podporuje rozvoj správnych stravovacích a výživových návykov.
 • V spolupráci s CPPPaP v Šali realizujeme Stimulačný program pre rozvoj osobnosti, Eľkoninov šľabikár.
 • V interných projektoch sa zameriavame na spoznávanie nášho mesta, jeho históriu, prítomnosť a budúcnosť, na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti, gramotnosti digitálnej, na  rodinu  a dôležitosť vzťahov v rodine, poznávanie zákonitostí prírody, šport a zdravý životný štýl . Projekty sú realizované integrovane s ostatnými oblasťami edukácie.

 

 

Materská škola pri ZŠ Petra Pázmánya s VJM – Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, P. Pázmaňa 48, Šaľa

 

Sídlo MŠ: Družstevná 396/3

Školský rok: 2021/2022

Počet tried: 1  (elokovaná trieda)

Počet detí: 23

Počet pedagogických zamestnancov:  2

Kontaktná osoba pre MŠ:  Andrea Mészárosová

Mobil: 0911 348 100

E-mail: pazmanymta@zoznam.sk

Webové sídlo: www.pazmanymta.edupage.sk 

Jednotriedna materská škola s vyučovacím jazykom maďarským so sídlom na elokovanom pracovisku na Družstevnej ulici poskytuje deťom celodennú a podľa záujmu zákonných zástupcov i poldennú starostlivosť. Rodinné prostredie vytvára zoskupenie detí od 3 do 6 rokov vrátane detí s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje na základe Školského vzdelávacieho programu s názvom „Tajomné kráľovstvo II.“ so zameraním na ľudové tradície, zdravý životný štýl, environmentálnu a ekologickú výchovu, počítačovú, literárnu, predčitateľskú a dopravnú gramotnosť. V materskej škole sa organizujú rôzne akcie, aktivity a podujatia: výlety, exkurzie, oslavy sviatkov (vítanie Mikuláša, jedličková slávnosť, fašiangový karneval), výstavy prác detí a pedagógov, divadelné predstavenia, športové  súťaže. Niektoré podujatia sa realizujú v úzkej spolupráci so ZŠ (výchovný koncert, testy školskej zrelosti, návšteva 1. ročníka, návšteva dopravného ihriska) a so zákonnými zástupcami detí (oslava Dňa matiek, rozlúčka predškolákov, športový deň, vitamínový deň). V edukačnom procese sa realizujú nasledovné projekty: Sladkosti závislosťou, Adamko hravo-zdravo, Environmentálna a ekologická výchova a programy na podporu zdravia: Ovocie a zelenina do škôl.

Trieda je vybavená novým nábytkom, didaktickými pomôckami, hračkami ako i odbornou a detskou literatúrou. V elokovanej triede MŠ bola realizovaná celková rekonštrukcia výdajne stravy a oprava vnútornej omietky v triede.