Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Základné školy, materské školy
publikované: 29.03.2016 - 16:55  //  aktualizácia: 30.11.2017 - 14:34  //  zobrazené: 10794

Materské školy v meste Šaľa

Materská škola pri ZŠ, Bernolákova 1, Šaľa

 

Školský rok :  2017/2018

Počet tried :  3

Počet detí : 54

Počet pedagogických zamestnancov : 7

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ : Bc. Katarína Zimmermann

Kontakt : (  0905 290 423

 

E-mail:             bernolakovams@gmail.com

Webové sídlo: https://zsbernolakovasala.edupage.org/

 

Materská škola je v prevádzke od 01. 09. 2015 v priestoroch ZŠ Bernolákova. Od 01.09.2016 je súčasťou právneho subjektu Základná škola s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa. Súčasťou je výdajná školská jedáleň.

Materská škola má zriadené 2 heterogénne triedy pre bežnú populáciu detí a 1 špeciálnu triedu pre deti s poruchami autistického spektra. Poskytuje celodennú, príp. poldennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Filozofiou materskej školy je „byť otvorený pre všetkých bez rozdielu rasy, pohlavia, vierovyznania a fyzického či psychického znevýhodnenia“. Táto myšlienka rovnosti ľudí v prístupe ku vzdelaniu je obsiahnutá vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktorú sa 10. decembra 1948 svojím podpisom zaviazal dodržiavať aj náš štát.

„Byť človekom je charakteristikou základnou a určujúcou, byť čierny, byť žena, či mať špecifické postihnutie je charakteristikou ďalšou. Človek, bez ohľadu na mieru svojich vrodených schopností, bez ohľadu na to, či je nejakým spôsobom postihnutý alebo nie, má právo tieto svoje schopnosti využiť a rozvíjať.“ (P. Seidler) 

Školský vzdelávací program materskej školy s názvom „Cesta do života“ rešpektuje štandardy inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy. Škola v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva vypracováva individuálne výchovno-vzdelávacie plány pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Život a edukácia detí v bežných triedach a v špeciálnej triede:

  • podporuje zdravý osobnostný rozvoj detí,
  • kladie dôraz na ich prirodzenú telesnú aktivitu a individuálne potreby každého  dieťaťa, zdravý životný štýl s dôrazom na pravidelný pohyb, odpočinok a zdravú výživu,
  • vedie deti k ich vlastnej nepretržitej sebaaktualizácii a k hľadaniu pravdy a hodnôt, ktoré ich nasmerujú na kognitívne vyššiu úroveň myslenia a fungovania v rámci ich bezprostredného okolia,
  • vychováva deti k otvorenému vyjadrovaniu názorov a potrieb, ku komunikovaniu poznania laického i vedeckého bez predsudkov a k zamýšľaniu sa kategóriami života, ktoré sú pre deti z hľadiska ich poznávania a učenia sa osobne zaujímavé, dôležité a aktuálne,
  • rieši rozvoj predčitateľskej gramotnosti, ktorej základom je stimulácia záujmu detí o písanú podobu jazyka,
  • je zameraná na vytváranie pozitívneho vzťahu detí k ľudovej slovesnosti – ľudovým hrám, rozprávkam, piesňam, riekankam, básňam, vyčítankam, atď.
  • je zameraná na ochranu prírody a životného prostredia.

 

 

Materská škola, Budovateľská  19, Šaľa

 

Školský rok : 2017/2018 
Počet detí : 72
Počet tried: 3
Počet pedagogických zamestnancov:  7 
Počet nepedagogických  zamestnancov: 5
 
Riaditeľka školy:  Eva Reháková,
Kontakt:  tel. 031 770 26 37 ,  0911 256 054
Web.stránka: www.msbudovatelska.edupage.org
Email: msbudovatelska@stonline.sk
 
    Škola sa profiluje na  zdravie, pohyb a prírodu .  Prioritou a dlhodobým cieľom materskej školy je výchova a vzdelávanie  zamerané na zdravie dieťaťa podporované pohybom, ochranu a poznávanie prírody a životného prostredia s rešpektovaním detskej osobnosti a originality, k tvarovaniu a maximálnemu dosahovaniu kvalitnej a modernej predprimárnej vzdelanosti. 
    Školský vzdelávací program ,,Skôr než pôjdem do školy“ poskytuje deťom materskej školy vybudovať miesto, kde má každý človek pocit, že k nej patrí, že je predmetom záujmu a starostlivosti, každý jedinec je primerane a dostatočne oceňovaný za svoje kvality a kompetencie, cíti sa bezpečne, čo má napomáhať rozvoju rastu a rozvoju osobnosti tak, aby bol všetkým čím len môže byť vďaka svojmu telesnému a duševnému potenciálu. Poslaním našej materskej školy je uspokojovanie potrieb dieťaťa v oblasti výchovy a vzdelávania, dopĺňať rodinnú výchovu poskytovaním odbornej výchovno-vzdelávacej činnosti  zameranej na rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s jeho individuálnymi potrebami a vekovými zvláštnosťami. Hlavným cieľom vo všetkých vzdelávacích oblastiach  je umožniť deťom cez vlastné zážitky a pocity spoznávať seba, ľudí okolo seba, prírodu a kultúru. 
    Pohyb je pre deti v predškolskom veku prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša radosť. V súčasných podmienkach života je neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu, preto sa aktívne zameriavame na rozvíjanie a upevňovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti detí a s tým súvisiace upevňovanie vôľových vlastností,  prosociálneho správania a zdravého životnému štýlu. Prioritu vidíme v zabezpečení dobrých podmienok pre pohybové aktivity, priestorových a materiálnych. Aktivity, ktoré podporujú naše zámery sú : netradičné pohybové aktivity /jogové cvičenia/, športové hry na školskom dvore, športová olympiáda v letnom období, pohybový, športový a tanečný krúžok v spolupráci s CVČ, turistické vychádzky k Váhu /podľa poveternostných podmienok počas ročných období /, zimné radovánky na školskom dvore /stavanie snehuliaka, sánkovanie, kĺzanie, guľovačka/, periodická návšteva predškolákov v telocvični základnej školy, predplavecká príprava, spoločné športové a pohybové podujatia s rodičmi.
    Naším poslaním je tiež plnenie nasledovných cieľov:
Budeme ich realizovať :
pobytom v okolitej v prírode so zameraním na bohatú ponuku pohybových aktivít, posilnenie sebavedomia a samostatnosti dieťaťa, na posilnenenie environmentálneho cítenia a  získavania nových poznatkov cez vlastné zážitky v priamom kontakte s prírodou
organizovaním  dopravnej súťaže v záujme utvárania poznatkov o bezpečnom a etickom správaní sa na komunikáciách a predchádzania detským úrazom a nehodám utvárať a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych  predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu , či korčuliara / vybudovať dopravné ihrisko zrekonštruovaním chodníkov v areály materskej školy podľa finančných možností /
krúžkovou činnosťou, ktorá je zameraná na podporovanie záujmu dieťaťa o cudzie jazyky/anglický jazyk /  alebo o tanečné, športové a  pohybové aktivity  
 
zabezpečením pravidelnej logopedickej starostlivosti
 
zabezpečením zdravej výživy s dostatkom čerstvej zeleniny a ovocia

 

Materská škola, Družstevná  22, Šaľa

 

Školský rok:  2017/2018
Počet tried:  6
Počet detí: 123
13 + školský logopéd
Riaditeľka školy: PaedDr. Dagmar Mesárošová
Telefónny kontakt: 0317705579, 0911593989
e-mail:  msdruzstevna@stonline.sk
Webové sídlo: http://msdruzstevna.edupage.org
 
 
Materská škola poskytuje možnosť celodennej i poldennej starostlivosti deťom od 2-6 rokov aj deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu „Ja a môj svet“, ktorý vychádza z práva detí na integrálne formovanie v kontexte s rovnomerným dozrievaním a organizovanie kognitívnych, afektívnych a sociomorálnych komponentov osobnosti dieťaťa. V edukačnom procese sa materská školy zameriava na moderné koncepcie vyučovacieho procesu, predovšetkým na pedagogický konštruktivizmus a problémové vyučovanie. Proces výučby je realizovaný riešením konkrétnych autentických problémov, prácou v skupinách, manipuláciou s predmetmi, názornými pomôckami a pod. Deti sa učia tým, že si samy konštruujú (vytvárajú) svoje vlastné chápanie vecí, javov, súvislostí, nové informácie spájajú s tým, čo vedia, stavajú na predchádzajúcich poznatkoch. Podporovaná je samostatnosť a iniciatíva, deti navrhujú svoje vlastné riešenia, skúmajú a overujú svoje idey a hypotézy. Nadstavbou je rozvíjanie kompetencií v oblasti predčitateľskej gramotnosti a zdravého životného štýlu (možnosť pobytu vo vlastnej saune a v soľnej izbe). Deti majú možnosť oboznamovať sa so základmi anglického jazyka (v spolupráci s CVČ Tip TOP) a rozvíjať svoje špecifické záujmy v krúžku mažoretkového športu, krúžku šikovných rúk, SALSATION® (interné krúžky v MŠ) a športovom krúžku (v spolupráci s Gooal Academy). Pravidelne sa zúčastňujú predplaveckej prípravy a školy v prírode. Zapájajú sa do zberu druhotných surovín. Logopedickú starostlivosť zabezpečuje Mgr. Soňa Hučková. V spolupráci s rodičmi, inými výchovno-vzdelávacími inštitúciami, podnikateľmi aj organizáciami v meste i mimo neho škola realizuje interné projekty a preventívno-výchovné programy. V rámci plánu práce školy sa uskutočňujú rôzne aktivity, organizujú výlety, exkurzie, vnútroškolské oslavy. Deti sa programom prezentujú na kultúrno-spoločenských akciách organizovaných zriaďovateľom, zapájajú sa do výtvarných  a športových súťaží. Triedy sú vybavené novým nábytkom a množstvom didaktických pomôcok a hračiek. Školský dvor s pieskoviskami a s drevenými preliezačkovými komplexmi umiestnenými na tartanovom povrchu poskytuje priestor na rozvoj psychomotorických kompetencií. Materská škola je tiež zapojená do programu Školské mlieko a Školské ovocie.

 

Materská škola, Hollého 40, Šaľa

 

Školský rok :  2017/2018

Počet tried :  8

Počet detí : 187

Počet pedagogických zamestnancov : 19

Riaditeľka školy: Vargová Irena

Telefónny kontakt: 031 772 11 80, 0911878525

e-mail :  msholleho@stonline.sk

webové sídlo: msholllehosala.edupage.org

 

MŠ  podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Deti majú možnosť navštevovať krúžok oboznamovania sa s anglickým jazykom za spolupráci  CVČ Šaľa. Športový krúžok za spolupráci Gool Academy Šaľa. V  multimediálnej učebni deti získavajú zručnosti v oblasti digitálnej a počítačovej gramotnosti. V internom projekte dopravnej gramotnosti celoročne spolupracujme s PZ Šaľa.  Počas školského roka realizujeme projekt ľudových tradícií a predčitateľskej gramotnosti.
 V  materskej školy realizujeme niekoľko akcií napr.  − predplavecký výcvik, výlety, exkurzie, tvorivé  dielne podľa ročných období,  športovú olympiádu, týždeň detskej radosti, divadelné predstavenia.

Materská škola  plní tiež projekty a programy v spolupráci s mimoškolskými inštitúciami,  spolupracuje s logopédom a CPPPaP.

Materská škola v roku 2010 prešla kompletnou rekonštrukciou, triedy sú vybavené novými nábytkami, školský dvor s množstvom preliezok , kde  deťom  poskytujeme dostatočný priestor na pohybové aktivity. Školská jedáleň je zapojená do projektov EÚ – Školský mliečny program a Európsky program podpory konzumácie ovocia a zeleniny.

 

Materská škola pri ZŠ Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa

 

Školský rok : 2017/2018
Počet detí :40
Počet tried : 2
Počet pedagogických zamestnancov :4
Počet nepedagogických zamestnancov : 1
 
Riaditeľ šloly:Ph Dr.Rudolf Kuklovský
Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Ingrid Swietyová ,
E mail :i.swietyova @centrum.sk,ingridswietyova@gmail.com
 
Kontakt : ( 031/7703998, 0908149439
 
*  www.zsmurgasasala.edu.sk
E-mail: zsmurgasa@zsmurgasasala.edu.sk  
Materská škola disponuje dvomi triedami, ktoré sa nachádzajú priamo v budove základnej školy (v samostatnom oddelení, so samostatným vchodom), čo umožňuje využívanie jej ďalších priestorov (telocvičňa, klubovňa, učebňa informatiky, átrium, multifunkčné ihrisko, školský dvor, jedáleň). Triedy sú zrekonštruované, vybavené novým nábytkom, didaktickými pomôckami a hračkami.
Materská škola má samostatné detské ihrisko s drevenými preliezačkami, mostíkmi a s pieskoviskom, ktoré poskytujú priestor na rozvoj psychomotorických kompetencií.
Výchovno-vzdelávací proces je plánovaný, organizovaný a realizovaný podľa Školského vzdelávacieho programu:,,Farebný svet ”
   
 Materská škola
poskytuje preventívnu logopedickú starostlivosť deťom s poruchami výslovnosti, komunikácie a zreteľnosti reči, ktorú zabezpečuje školský logopéd dvakrát mesačne
ponúka väčšiu možnosť realizovania rôznych druhov pohybových aktivít zameraných na utváranie pozitívnych postojov k svojmu zdraviu smerujúcich k prevencii obezity detí
ponúka možnosť zapojenia detí do krúžkov realizovaných v spolupráci s Centrom voľného času v Šali (krúžok anglického jazyka a origami)
realizuje interný projekt rozvoja literárnej gramotnosti.Deti si vyrábajú pojmové mapy,časopisy,knihy,využívajú slovnú banku a PC a pod.
realizuje interný projekt enviromentálnej a ekologickej výchovy .
Deti spoznávajú prírodu a prostredie v ktorom žijú. Poloha našej materskej školy je ideálna vzhľadom na blízkosť rieky Váh.V okolí školy spoznávajú deti niektoré druhy drevín a kvetov. Spolupracujeme s Detskou farmou ,,Humanita”.Deti sa majú možnosť oboznámiť s vidieckym prostredím hospodárskeho dvora a sú v blízkej interakcii s hospodárskymi zvieratkami(kŕmenie,hladkanie).
Deti sa  tiež oboznamujú s predmetmi z minulosti našich predkov. Podporujeme prirodzenú detskú zvedavosť pri bádaní a skúmaní a zážitkové učenie.

 

Materská škola, Okružná 1, Šaľa

 

Počet tried: 4                                                
Počet detí  v školskom roku 2017/2018:  82
Vyučovací jazyk: slovenský 
Pedagogický zamestnanci: 10
Nepedagogický zamestnanci: 6
Riaditeľka MŠ: Mgr. Ľubica Hippová
Tel. číslo : 031 /770 20 57, 0911 953 429       
Email: msokruzna@stonline.sk
www: msokruzna.edupage.org
                
 
      Materská škola má priznanú právnu subjektivitu od roku 2002 a pracuje tu 16 zamestnancov, z toho je 10 plne kvalifikovaných učiteliek a 6 prevádzkových – nepedagogických zamestnancov. Budova školy je rozložená do 5 pavilónov s rozsiahlym školským dvorom vybaveným množstvom preliezačiek a 2 multifunkčnými zostavami. 
     Naša materská škola pracuje so školským vzdelávacím programom pod názvom: 
„ Dieťa ako dúha“, ktorý je všestranný .
 
Materská škola je zameraná na:
1.  Podpora zdravého životného štýlu
2. Uplatňovanie a rozvíjanie dopravnej gramotnosti ( dopravná výchova) 
3. Využívanie vlastnými maňuškovými divadiel v edukácii  ako motiváciu  
     v závislosti od jednotlivých podtém ŠkVP  
 
     Každé dva týždne hráme  vlastné maňuškové divadlo. Počas školského roka máme rôzne školské akcie, ako sú : „ Tanec strašidielok, Lucia a iné bosorky, Vianočné oslavy, Fašiangový karneval , Dopravná súťaž.“ a mnoho iných akcií.  Edukáciu taktiež rozširujeme o pohybové prvky  v krúžku moderného tanca a slovnú zásobu rozširujeme cudzím jazykom pod názvom „ Veselá angličtina“, ktoré prevádzame v spolupráci s CVČ.  Organizujeme exkurzie- do ZOO, na ranč, do hvezdárne, navštevujú nás sokoliari, bábkoherci. Taktiež realizujeme predplaveckú prípravu detí. V spolupráci s mestskou políciou u nás prebieha projekt „Polícia na stope.“ a s CPPP projekt „Sladkosti závislosťou“ a „Tešíme sa na školu.“ 
Deti našej školy sa každoročne  úspešne zapájajú do výtvarných súťaží. Raz za dva týždne k nám chodí logopedička Mgr. Soňa Hučková. Deti učíme zdravému životnému štýlu, rozvíjame u nich počítačovú a literárnu gramotnosť.

 

Materská škola, 8. mája 2, Šaľa

 

Školský rok :  2017/18
Počet tried :     4
Počet detí :    87
Počet pedagogických zamestnancov :  10
Riaditeľka školy  :  PaedDr. Žaneta Gužíková
 
Kontakty na účely komunikácie : MŠ - 031/7705461, 0911850992
                                                       ŠJ  -  031/7705463
e-mail :  msomaja@stonline.sk
http:/www.msomaja.edupage.org
 
     Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu „Pestrofarebný detský svet“. 
Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne detí ako základu na  vzdelávanie v základnej škole
 a na život v spoločnosti.   
       Škola realizuje projekty „Zdravie v školách“, „Druhý krok – sociálno emocionálna oblasť“, „Projekt Bupi – hygiena“ , „Dental alarm – starostlivosť o zúbky“. Anglický jazyk je integrovanou súčasťou edukačného procesu, obľúbená je učebňa Lego Dacta , minitelocvičňa školy, exteriérové hračky na šport a zábavu, futbalové ihrisko s umelým trávnikom a kopec na edukačné účely, sánkovanie.   
V rámci plánu  školy sa realizujú rôzne aktivity – výlety, exkurzie, pobyt v škole v prírode, účasť detí na súťažiach a výstavách. V multimediálnej učebni deti získavajú zručnosti v oblasti digitálnej a počítačovej gramotnosti. Nadanie a talent detí sa rozvíja v pohybových krúžkoch a v krúžku šikovných rúk, origami. Škola realizuje interné projekty, preventívno – výchovné programy v spolupráci s mimoškolskými inštitúciami , spolupracuje s logopédom. 
Školská jedáleň je zapojená do projektov EÚ – Školský mliečny program a Európsky program podpory konzumácie ovocia a zeleniny.  
Úlohou školy je naďalej iniciovať akcieschopnosť rodičov a priateľov školy s cieľom vstupu do spoločných akcií s deťmi  a do podpory plnenia úloh z dlhodobej koncepcie rozvoja školy.   

 

 

Materská škola, P. J. Šafárika 394/2, Šaľa

 

Školský rok:  2017/2018
Počet tried:  4
Počet detí: 79
Počet pedagogických zamestnancov:  9
Riaditeľka školy: Danka Molnárová 
Telefónny kontakt: 0317715460, 0918695759
e-mail:  mssafarika@stonline.sk, Webové sídlo:www.mssafarika.edupage.org
 
Materská škola je v prevádzke od 27. 12. 1979. 
S účinnosťou od  1. apríla 2002 má materská škola právnu subjektivitu a je  rozpočtovou organizáciou. Štatutárnym zástupcom materskej školy je riaditeľka. 
Od 1. júla 2002 je zriaďovateľom materskej školy Mesto Šaľa.
Dvojpodlažná budova materskej školy je účelová, s kapacitou pre tri triedy. Od 1. septembra 2014 má materská škola zriadenú štvrtú triedu – alokované pracovisko v priestoroch školskej budovy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa, na Družstevnej ulici  396/3 v Šali. Triedy plnia funkciu herne i spálne zároveň. 
Výchovno-vzdelávacím jazykom je podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. § 12 ods. 1 vyučovací jazyk – štátny jazyk Slovenskej republiky.
Budova materskej školy je v prevádzke v pracovných dňoch v čase od 6,00 h - 16,30 h.
Alokované pracovisko materskej školy je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,30 – 16,00 h.
 
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM " Hra je naša kamarátka "- vlastné zameranie:
»Aktívne  využívanie stimulujúcich aktivít z hľadiska rozvoja vynárajúcej sa gramotnosti“
„Podpora využívania moderných informačných médií pri výchovno-vzdelávacom procese“
„Propagačná činnosť a popularizácia čítania prostredníctvom besied so zameraním sa na rozvoj záujmu detí o čítanie“
»Poznávanie kultúrneho dedičstva rodného mesta“ /prítomnosť, minulosť, budúcnosť  –   regionálna výchova /
»Rodina – dôležitosť vzťahov v rodine“ 
»Poznávanie zákonitostí prírody“
»Šport a zdravý životný štýl“
Cielené vzdelávacie aktivity sú obsahovo sú zamerané na vzdelávacie oblasti  Zdravie a pohyb, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a svet práce, Umenie a kultúra. 
 
DENNÝ PORIADOK  zohľadňuje špecifiká predprimárneho vzdelávania, ako aj celodenného pobytu dieťaťa v materskej škole. Je rozpracovaný a upravený na jednotlivé triedy so zreteľom na vekové a individuálne osobitosti detí. Zabezpečuje striedanie relaxačných činností s činnosťami aktivizujúcimi. V dennom poriadku sa striedajú hry a hrové činnosti, cielené vzdelávacie aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku, a činnosti zabezpečujúce životosprávu /osobná hygiena, stravovanie, odpočinok  /.
DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE v materskej škole vzdelávajú prirodzenou formou a vedú k objavovaniu poznatkov. Edukačné softvéry sú tvorivé, otvorené a prispôsobené veku a potrebám detí. 
V súlade so školským vzdelávacím programom  sa v materskej škole realizuje na základe písomného informovaného súhlasu zákonného zástupcu v popoludňajších hodinách krúžková činnosť podľa harmonogramu krúžkovej činnosti.
VÝLET, EXKURZIA, ŠKOLA V PRÍRODE sa organizuje na základe Plánu práce materskej školy a písomného informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa
 
PROJEKTY A PROGRAMY ŠKOLY
Národný projekt  Elektronizácia vzdelávacie ho systému regionálneho školstva   
Celonárodný projekt „Aktivizujúce metódy výchove“. 
RECYKLOHRY 
ADAMKO HRAVO – ZDRAVO
ŠKOLSKÁ KNIŽNICA - v školskom roku 2015/2016  materská škola získala finančné prostriedky, zo zdrojov Občianskeho združenia Spektra, Samsung Galanta v rámci grantového programu Elite, ktorý v spolupráci s partnermi Nadáciou pre deti Slovenska a Občianskym združením „Zober loptu, nie drogy“ podporuje nové trendy a inovácie na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému, na zriadenie školskej knižnice. Školská knižnica má elementárny význam vo vzdelávaní, je prvou knižnicou, ktorú deti spoznávajú a využívajú
A ZOO FOR YOU -  je realizovaný v rámci programu eTwinning, ktorý je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning.
CHCEME DÝCHAŤ ČISTÝ VZDUCH, ČO NÁM STROMY ROZPRÁVAJÚ, ktorými podporujeme rozvoj ekologickej gramotnosti detí predškolského veku, preventívny program KTO SOM, ČO SOM A ČO MÁM RÁD....
Projekty sú realizované integrovane s ostatnými oblasťami edukácie.
DRUHÝ KROK - KURIKULUM PREVENTÍVNEHO PROGRAMU PROTI NÁSILIU  Cieľom programu je podporiť celoživotnú snahu  stať sa psychicky vyrovnanými, zodpovednými a produktívnymi členmi spoločnosti. Skladá sa z troch hlavných častí: Nácvik empatie – tvorí základ, od ktorého sa odvíja výučba ďalších častí, vďaka tejto lekcii sa zlepší schopnosť určovať vlastné a cudzie city, naučia sa zhodnotiť situáciu aj z hľadiska iných ľudí a reagovať empaticky, čím dokážu úspešne riešiť interpersonálne problémy, regulovanie emócií – deti sa naučia zisťovať kedy prežívajú silné city a osvoja si stratégie na upokojenie – zaoberáme sa najmä emóciou hnevu, riešenie problémov – deti sa oboznámia s jednoduchým postupom riešenia problémov a zároveň získajú zručnosti potrebné na vytvorenie a udržanie si priateľstva
Výučba lekcií prebieha každý týždeň v rovnakom čase. 
SPOLOČNE DO ŠKOLY – BUDOVANIE PARTNERSTVA - problematika školskej pripravenosti a jej posudzovanie. 
Využívame programy a projekty mimovládnych organizácií a centier environmentálnej výchovy, metodického materiálu v edukačnom procese.
ŠKOLSKÝ MLIEČNY PROGRAM EÚ, OVOCIE A ZELENINA DO ŠKÔL  - program podporuje rozvoj správnych stravovacích a výživových návykov,   ktoré vydržia po celý život. 
V KURIKULÁRNYCH PROJEKTOCH sa zameriavame na spoznávanie nášho mesta, jeho históriu, prítomnosť a budúcnosť,  rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti, gramotnosti digitálnej - schopnosť porozumieť informáciám, používať ich v rôznych formátoch z rôznych zdrojov, na  rodinu  a dôležitosť vzťahov v rodine, poznávanie zákonitostí prírody, šport a zdravý životný štýl . 
V oblasti výchovy a vzdelávania  cieľavedome, systematicky, v tvorivej a pokojnej atmosfére  rozvíjame osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálno - emocionálnej a morálnej oblasti. Vychádzame z plnenia špecifických cieľov a úloh vzdelávacích aktivít a projektov, ktoré sú súčasťou ŠKVP. 

 

 

Materská škola pri ZŠ Petra Pázmánya s VJM – Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, P. Pázmaňa 48, Šaľa

 

Sídlo MŠ: Družstevná 396/3

Školský rok:  2017/2018

Počet tried: 1  (elokovaná trieda)

Počet detí: 20

Počet pedagogických zamestnancov:  2 (+ 1 uč. dlhodobo PN) 

Poverená kontaktná osoba pre MŠ:  Andrea Mészárosová

Mobil: 0911348100

E-mail: pazmanymta@zoznam.sk

Webové sídlo: www.pazmanymta.edupage.sk 

 

Jednotriedna materská škola s vyučovacím jazykom maďarským so sídlom v elokovanom pracovisku na Družstevnej ulici poskytuje deťom celodennú a podľa záujmu zákonných zástupcov i poldennú starostlivosť. Rodinné prostredie vytvára zoskupenie detí od 3 do 6 rokov.

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje na základe Školského vzdelávacieho programu s názvom „Tajomné kráľovstvo II.“ so zameraním na ľudové tradície, zdravý životný štýl, environmentálnu a ekologickú výchovu, počítačovú, literárnu, predčitateľskú a dopravnú gramotnosť. Deti  majú možnosť navštevovať futbalový krúžok, krúžok anglického jazyka a krúžok ľudových hier a tancov. V materskej škole sa organizujú rôzne akcie, aktivity a podujatia: výlety, exkurzie, oslavy sviatkov (vítanie Mikuláša, jedličková slávnosť, fašiangový karneval), výstavy prác detí a pedagógov, divadelné predstavenia, športové  súťaže. Niektoré podujatia sa realizujú v úzkej spolupráci so ZŠ (rozprávkové poludnie, výchovný koncert, testy školskej zrelosti, návšteva 1. ročníka) a so zákonnými zástupcami detí (oslava Dňa matiek, rozlúčka predškolákov, športový deň, vitamínový deň). V edukačnom procese sa realizujú nasledovné projekty: Sladkosti závislosťou, Adamko hravo-zdravo, Environmentálna a ekologická výchova a programy na podporu zdravia: Mliečny program a Ovocie a zelenina do škôl.

Trieda je vybavená novým nábytkom, didaktickými pomôckami, hračkami ako i odbornou a detskou literatúrou. Počas letných prázdnin v elokovanej triede MŠ sa realizovala celková rekonštrukcia sociálnych zariadení financovaná z schválených finančných prostriedkov zriaďovateľa.