Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.01.2021 - 13:13  //  aktualizácia: 29.01.2021 - 13:14  //  zobrazené: 398

MeT Šaľa s.r.o. - Káblová VN prípojka" - stavebné povolenie


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), preskúmalo v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 10.11.2020 podala spoločnosť

Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť MeT Šaľa, spol. s r.o., so sídlom Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161

(ďalej len "stavebník") a na základe tohto preskúmania podľa § 66 stavebného zákona a v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na líniovú stavbu

„Areál MeT spol. s r.o. – objekty: Káblová VN prípojka 22kV,

Preloženie NN skrine SR8“

 

(ďalej len “stavba“) na uliciach Partizánska, Hlboká a Kvetná v Šali, na pozemku register "C" parc. č. 2476/74 katastrálne územie Šaľa – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie (vo vlastníctve spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.) a na pozemkoch register "C" parc. č. 2437; 2684; 2704; 2706/1 a parc. č. 2391 - identické pozemky register "E" parc. č. 1478 a 1320 katastrálne územie Šaľa – druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie a ostatná plocha (vo vlastníctve mesta Šaľa), ku ktorým má stavebník zmluvu o zriadení vecných bremien zo dňa 09.03.2020 (parc. č. 2476/74) a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien (parc. č. 2437; 2684; 2704; 2706/1 a pozemky register "E" parc. č. 1478 a 1320).  

 

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Šaľa pod č. 34333/2020/SU/1925 dňa 11.09.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 12.10.2020.

  

Popis stavby:

 Predmetom stavebného konania je riešenie nového zásobovania el. energiou areál Kotolne CK31 spoločnosti MeT spol. s r.o., z dôvodu požadovaného zvýšenia výkonu v nadväznosti na novú technológiu využitia geotermálnej energie.

 V súčasnosti je areál napojený 3-ma NN káblami AYKY-J 3x240+120 na rozvody ZSD. Navrhovaným riešením je vybudovanie novej odberateľskej trafostanice TS (riešenej v samostannom stavebnom povolení), ktorá bude napojená navrhovanou káblovou VN prípojkou 22kV resp. slučkou naspojkovaním na exist. zemný VN kábel č. 442 medzi TS0834-008 a TS0834-024 v správe ZSD.

 Trafostanica nie je predmetom tohoto stavebného konania, bola povolená rozhodnutím č. 22242/2019/SU/4278 vydaným mestom Šaľa dňa 11.11.2019, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 05.12.2019.

 Navrhovaná trasa káblovej prípojky na ul. Kvetná, Hlboká a Partizánska nadväzuje na exist. inžinierske siete v značnom rozsahu – 3 zemné káble NN, vzdušný NN rozvod na stožiaroch, tepelný kanál, vodovod, NTL plyn, kanalizácia a SLP – rozvod telefónu.

 Navrhnutá je riadená pretláčka v trase cca 60 m, celková trasa zemného kábla cca 125 m.

 Štartovacie jamy Š1 a Š2 budú s rozmermi cca 2,5 x 1,5 x 1,5 m. Pod cestami, spevnenými plochami a pri križovaní s inými podzemnými inž. sieťami káble budú uložené do chráničiek DN200 a to v takej dĺžke, aby presah križujúcej siete alebo spevnenej plochy bol min. 1 m až 2 m na každú stranu resp. podľa požiadaviek správcov príslušnej inž. siete.

 V blízkosti štartovacej šachty Š1 je uložený koridor optických káblov komunikačnej siete FibreNet v správe firmy Heizer Optik (multitrubičkový zväzok 7*14 priemeru 40 mm) a firmy Orange (HDPE multirúry-3x), od začiatku prác budú zúčastnený pri realizácii zástupcovia týchto firiem. 

 Osadením novej trafostanice a uskutočnením káblovej prípojky pre novú trafostanicu je potrebné riešiť aj preloženie NN skrine SR8 pri jestvujúcej kotolni CK31, ktorá bude zrušená a pri radových garáží sa osadí skriňa SR5 s napojením na jestvujúce vzdušné a zemné el. vedenia na ul. Kvetnej. Zo skrine SR5 budú napojené radové garáže v areáli kotolne.  

 • Pri stavebných a montážnych prácach budú dodržané všetky zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj príslušné STN a všetky súvisiace platné vyhlášky a právne predpisy.

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval: Ing. Milan Bezecný, autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. 3458*A*2-3, Elprojekt, Ivana Krasku 28, 926 01 Sereď.

Projektová dokumentácia je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 1. Podľa § 75 ods. 1. stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby na dotknutých pozemkoch právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Vytýčenie stavby bude zabezpečené v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného mestom Šaľa pod č. 34333/2020/SU/1925 dňa 11.09.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 12.10.2020. 
 2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 3. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 4. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
 5. Stavba bude ukončená najneskôr do dvoch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia.
 6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávateľ stavby bude určený vo výberovom  konaní. Dodávateľ stavby musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim. Stavebník je povinný podľa § 62 ods. 1. písm. d) stavebného zákona  oznámiť zhotoviteľa stavby (názov a adresu /sídlo/) stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.
 7. Pripojenie na inžinierske siete:

 Navrhovanou káblovou VN prípojkou 22kV bude napojená novovybudovaná trafostanica v areáli spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. na exist. zemný VN kábel č. 442 medzi TS0834-008 a TS0834-024 v správe ZSD.

 1. Všetky inštalačné práce musia uskutočňovať odborní pracovníci.
 2. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

Pred uskutočnením zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami. Pri kolízii s týmito vedeniami je stavebník povinný ich pred začatím stavebných prác preložiť na vlastné náklady.

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra:

 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň KPÚ Nitra a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

 Dodržať podmienky záväzného stanoviska KPUNR-2019/17463-2/58209/GRO zo dňa 22.07.2019.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

 Stanovisko pod č. ORHZ-NR2-2019/000841-004 zo dňa 23.09.2019.

 

 

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.:

 Konštrukčná dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a je v súlade s platnými právnymi predpismi a súvisiacimi STN.

 Zariadenia je možné uviesť do prevádzky po vykonaní úradnej skúšky oprávnenou právnickou osobou na vyhradenom techn. zariadení elektrickom skupina A písmeno c) v zmysle § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

 Prevádzkovateľ pri prevádzke vyhradeného techn. zariadenia je povinný plniť požiadavky § 8 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

 Odborné stanovisko k dokumentácii pod č. 196000474/07/2019/EZ/KD zo dňa 08.07.2019.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách:

 OÚ Šaľa z hľadiska ochrany vodných pomerov s projektovou dokumentáciou súhlasí.

 Stavba bude uskutočnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval Ing. Milan Bezecný v júni 2019.

 Vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2019/005967-2-Veg zo dňa 18.07.2019.

Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva:

 Zemina sa použije na opätovný zásyp káblových rýh, zvyšok a odpad z káblov príslušný dodávateľ uloží na najbližšiu skládku príslušnej triedy. Počas prevádzky odpady nevzniknú.

 Podľa § 6 ods. 1 Zákona o odpadoch je hierarchia odpadového hospodárstva záväzné poradie týchto priorít:

 1. predchádzanie vzniku odpadu,
 2. príprava na opätovné použitie,
 3. recyklácia,
 4. iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie,
 5. zneškodňovanie.

 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona  o odpadoch - Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch sa vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní,

 Dodržať podmienky vyjadrenia pod č. OU-SA-OSZP-2019/005782-2 zo dňa 04.07.2019.

Vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny:

 Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany, stavbou nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny.

 Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín rastúcich mimo lesa (stromov a krov) v okolí stavebného pozemku v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným bednením, zábradlím a pod.). V prípade vykonávania činností v blízkosti drevín požadujeme postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), najmä kapitola 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/00800-2 zo dňa 08.07.2019.

 

Stanovisko štátnej správy ochrany ovzdušia:

 Uvedená stavba nie je v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) vymedzená ako zdroj znečisťovania ovzdušia a z uvedeného dôvodu k vydaniu stavebného povolenia nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia v zmysle zákona o ovzduší.

 Stanovisko č. OU-SA-OSZP-2019/005823-2 zo dňa 08.07.2019.

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava:

 Podľa predloženej projektovej dokumentácie výstavba nie je v kolízii s distribučnými elektrickými rozvodmi na dotknutých parcelách.

 Pokrytie bilančných nárokov odberu el. energie bude riešené novou odberateľskou TS na náklady investora. Nová TS sa naslučkuje na exis. VN rozvod káblovým zemným vedením a ukončeným v TS v prívodnej skrini rozvádzača. Zokruhovanie káblovej slučky bude napojením na exist. kábel VN 442 medzi TS 0834-008 a TS 0834-024.

 Existujúca SR8 je majetkom ZSDIS, bude zrušená a na náklady investora nahradená novovybudovanou SR5, do ktorej budú presmerované existujúce zemné rozvody NN ZSDIS.    

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CD 53992/2019 zo dňa 16.07.2019.

 

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava:

 SPP-D s vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu súhlasí, v záujmovom území sa nachádzajú STL plynovody a STL pripojovacie plynovody.

 Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového plynovodu a stredotlakového plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, až po predchádzajúcom  vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov.

 Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

 V zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom a v bezpečnostnom  pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti, ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

 • Dodržať všetky všeobecné podmienky vyjadrenia č. TD/NS/04527/2020/Pe zo dňa 10.11.2020.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, so sídlom v Šali:

 V záujmovom území ZsVS, a.s. potvrdzuje  existenciu inžinierskych sietí – verejnej kanalizácie  a verejného vodovodu v správe ZsVS, a.s..

 V pásme ochrany je povolený  len ručný výkop.

 Pre uloženie káblov do chráničky  nepoužívať na chráničky HDPE rúry s modrými prúžkami. Geodetické zameranie siete predložiť na CD-nosiči na kontrolu dodržania vzdialeností od vedení ZsVS, a.s.

 Vydanie kolaudačného rozhodnutia  bude  podmienené  potvrdením  ZsV, a.s. o dodržaní vzdialeností v zmysle STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“, a neporušení inžinierskych sietí v správe ZsVS, a.s. počas výstavby.

 S vydaním stavebného povolenia ZsVS, a.s. súhlasí.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 60439/2019 zo dňa 14.08.2019.

 

Slovak Telekom a.s. Bratislava:

 V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.

 Dodržať všetky všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stanoviska č. 6612030640 zo dňa 29.10.2020.

 

MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. Piešťany - ORANGE SLOVENSKO a.s.:

 V záujmovom území dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-3586/2020 zo dňa 29.10.2020.

 

Heizer Optik spol. s r.o. Bratislava:

 V záujmovom území sa nachádzajú podzemné telekomunikačné vedenia a zariadenia optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. Fibre Net s.r.o.

 Počas výstavby je potrebné dodržať odstupy vedení podľa normy STN 73 6005. V prípade, ak sa nedá dodržať odstup, je nutné vedenie VNK uložiť do betónových chráničiek.

 Počas výstavby pri zemných prác je nevyhnutné dodržať príslušné ustanovenia stavebného zákona, zákona o telekomunikáciách a prísl. STN.

 Nad vytýčenou trasou nepoužívať ťažké mechanizmy, je zakázané realizovať skládky materiálov a stavebnej sute.

 Pred spätným zásypom je potrebné prizvať technického dozora prevádzkovateľa alebo správcu vedení k odsúhlaseniu uloženia a krytia kabelových vedení.   

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia VYJ 201_20 predlzenie-doplnenie VYJ 140/19ex zo dňa 22.10.2020.

 

MENERT-THERM s.r.o., Šaľa:

 V lokalite, kde sa bude realizovať stavba, sa nenachádzajú tepelné siete v správe spoločnosti.

 Vyjadrenie č. 206/2020 zo dňa 11.09.2020.

 

SALAMON INTERNET s. r. o. Šaľa:

 Súhlasíme s projektovou dokumentáciou, pri realizácii stavby dôjde do styku s STI spoločnosti SALAMON INTERNET, s.r.o.

 Existujúce telekomunikačné zariadenia a infraštruktúra sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.), zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

 Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác požiadať spoločnosť o vytýčenie polohy STI, priamo na povrchu terénu na základe objednávky a oznámiť začatie prác v ochrannom pásme STI spoločnosti SALAMON INTERNET s.r.o.

 Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami alebo mechanizmami nad trasou STI, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.

 Dodržať všetky ďalšie podmienky uvedené vo vyjadrení č. Sb 2204520 zo dňa 04.11.2020.

 

CableNet, s.r.o., Galanta:

 V záujmovom území stavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné rozvody v správe spoločnosti CableNet, s.r.o., s vydaním územného/stavebného povolenia súhlasíme.

 Vyjadrenie zo dňa 11.09.2020.

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava:

 V lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC – vyjadrenie č. 2150/2020 zo dňa 03.11.2020.

 

 

MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností:

Referát investičných činností:

 Podzemné vedenie verejných rozvodov inžinierskych sietí, ako aj prípojky inž. sietí k stavebným objektom, je možné umiestňovať na pozemkoch vo vlastníctve mesta v prípade, že prípojky neovplyvnia využitie pozemku na účel, ktorému je určený, resp. jeho budúce možné využitie (zelený pás, miestne  komunikácie, chodníky a pod.).

 Mesto Šaľa nemá námietky k uvedenej investičnej činnosti, zároveň žiada, aby stavebník v min. miere znehodnocoval  nezastavané mestské pozemky trasami inž. sietí a po ukončení výstavby pozemky vrátil do pôvodného stavu.

 Záväzné stanovisko č. 15725/2019/OSaKČ/3680 zo dňa 08.08.2019.

Referát dopravy a technických činností:

 V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas požiadať Mesto Šaľa - referát dopravy a technických činností povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva - vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).

 V prípade zásahu do telesa komunikácie alebo chodníka musí byť pri spätnej úprave horná asfaltovo-betónová vrstva vyhotovená v šírke jedného jazdného pruhu, pri chodníkoch v celej ich šírke. V úsekoch chodníka zo zámkovej dlažby pred výkopovými prácami dlažba bude rozobratá v celej šírke chodníka a po vykonaní prác  bude uvedená do pôvodného stavu.

 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. 16875/2019/OSaKČ/3925 zo dňa 03.09.2019.

Referát životného prostredia:

 Pri výkopových prácach je potrebné dbať na to, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu koreňových sústav drevín, ktoré rastú v blízkosti trasy siete.

 Stanovisko č. 14951/2019/OSaKČ/3502 zo dňa 23.07.2019.

 

MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 Na dotknutých nehnuteľnostiach sa nachádzajú miestne komunikácie, z uvedeného dôvodu stavebník bude v časti križovania stavby s miestnymi komunikáciami realizovať stavbu bezvýkopovou metódou všade tam, kde je to technicky možné.

 V prípade zásahov do telies miestnych komunikácií tieto vykonať v čo najmenšom možnom rozsahu tak, aby bola zabezpečená ich prejazdnosť  a následne vykonať spätnú úpravu komunikácií s vrchnou betónovou/asfaltovou úpravou.

 V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas požiadať MsÚ – referát dopravy a technických činností o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia.

 V prípade výkopových prác v zeleni je potrebné zabezpečiť spätné zatrávnenie – postup konzultovať so správcom mestskej zelene Ing. Gabrielou Braníkovou.

 Pred realizáciou stavby požiadať správcu verejného osvetlenia p. Miroslava Polička o vytýčenie vedení verejného osvetlenia.

 Po zrealizovaní stavby a ukončení prác je potrebné na MsÚ – Oddelenie správy majetku a zariadení mesta doručiť geometrický plán skutočného zamerania stavby, úradne overený príslušným katastrom nehnuteľností, za účelom zriadenia vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta (vrátane ochranného a bezpečnostného pásma, ak sa zriaďuje) spolu so žiadosťou o zriadenie vecného bremena v prospech vlastníka stavby. Nakoľko je stavebník (investor stavby) právnickou osobou so 100%-tnou majetkovou účasťou mesta šaľa, vecné bremeno môže byť zriadené bezodplatne. Zriadenie vecného bremena na predmetné nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Šaľa však podlieha v zmysle § 4 ods. 3 písm. q) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa predchádzajúcim schválením Mestským zastupiteľstvom v Šali.

 Dodržať podmienky stanoviska č. 13316/2019/OSaKČ/905 zo dňa 24.06.2019.

 

Ďalšie podmienky:

 Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku.

 Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebník zabezpečí jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa č. 7/2016 v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.

 Stavebník ku kolaudačnému konaniu preukáže, ako naložil s odpadmi vzniknutými počas výstavby.

 Stavebník ku kolaudácii predloží doklad o vytýčení stavby, zameranie stavby, doklady o predpísaných skúškach.

 Budú dodržané všetky podmienky určené v Zmluve o zriadení vecných bremien č. 7/2020 zo dňa 09.03.2020 uzavretej medzi MeT Šaľa, spol. s r.o. a Západoslovenskou distribučnou, a.s. Bratislava a v Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien zo dňa 04.02.2020 uzavretej medzi mestom Šaľa, Západoslovenskou distribučnou, a.s. Bratislava a medzi MeT Šaľa, spol. s r.o.   

 Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.

 

 1. Stavebník ku kolaudácii predloží doklady o overení vhodných stavebných výrobkov. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Tieto doklady sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavbe.
 2. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby a je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „Stavba povolená".
 3. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží ku kolaudácii stavby.
 4. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
 5. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich brať na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

 

Účastníci konania:

 • MeT Šaľa spol. s.r.o., mesto Šaľa,
 • vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich:

Eva Horňáková, Mária Kováčová, Mgr. Margaréta Zozuľáková, Slovenský pozemkový fond Bratislava, Salamon internet, s.r.o., Mgr. Ladislav Máhr, Jozef Szabo a Ildikó Szabová, Eva Hanková, Viktor Vogl, Anton Michalička, Mária Michalička, Haász Gabriel a Ing. Katarína Haászová, Ing. Haász Gabriel, Ing. Haász Polčáková Martina, Horváthová Aneta, Gál Tibor a Zuzana Gálová, Czigleová Ildikó, Kubica Tibor a Mária Kubicová, Mgr. Huček Andrej a MUDr. Tatiana Hučeková, Horváth Ladislav, Pál Alexander a Zuzana Pálová, László Jozef a Margita, Odrážka Zoltán a Mária, Szabo Gejza a Mária Szabová, Petrova Viola, Demeter Bohumil a Helena Demeterová, Ing. Kubolka Ivan, Táborský Stanislav a Veronika Táborská, Hudecová Eva, Demín Milan a Dana Demínová, Hajdú Štefan, Lýdia Hajdúová, Ing. Tóth Radovan a Ing. Frederika Tóthová, Ščepka Robert a Eva Ščepková, Bereczová Mária, Kuraňková Elena, Ščepka Emil a Alena Ščepková, Varga Gabriel a Margita Vargová, Plevková Mária, Čurka Jozef a Veronika, Matuška Milan a Gabriela Matušková, Ing. Neuhold Zuzana, Husár Tibor, Čabo Štefan a Eva Čabová, Ing. Bukový Igor a Ing. Jozefína Buková, Ing. Balogh Ivan a Ing. Alica Baloghová, Lelovicsová Alžbeta, Kerék Jozef, Ing. Péteri Marian, Takács Ferdinand, Mgr. Keselyová Katarína, Ing. Horváth Edmund a Barbora Horváthová, Pappová Beáta, Papp Tomáš, Mgr. Zimmermannová Katarína,

Nitriansky samosprávny kraj - Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šaľa;

      SAGRA s.r.o., Šaľa;

      Ing. Kurňava Marek a Ing. Silvia Kurňavová, Horváth Ján a Margita Horváthová,

      Ing. Milan Bezecný – Elprojekt, Sereď

 

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

 

Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 správneho poriadku/.

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

 

Odôvodnenie:

Spoločnosť MeT Šaľa, spol. s r.o., so sídlom ul. Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161, podala dňa 10.11.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú líniovú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Šaľa pod č. 34333/2020/SU/1925 dňa 11.09.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 12.10.2020.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

V oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky k žiadosti môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Taktiež uviedol, že v rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stanoviská oznámili:

 • Krajský pamiatkový úrad Nitra,
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
 • Technický skúšobný ústav Piešťany,
 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP (voda, odpady, OPaK, ochrana ovzdušia),
 • Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava,
 • SPP – distribúcia a.s., Bratislava,
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Šaľa,
 • Slovak Telekom a.s. Bratislava,
 • Michlovský, spol. s.r.o., Piešťany,
 • Heizer Optik spol. s r.o. + FibreNet s.r.o. Bratislava,
 • MENERT-THERM s.r.o., Šaľa,
 • SALAMON INTERENT, s.r.o. Šaľa,
 • CableNet, s.r.o., Galanta,
 • UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava,
 • MsÚ Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností:

referát investíčných činností,

referát dopravy a technických činností,

referát životného prostredia,

 • MsÚ Šaľa, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov inžinierskych sietí a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebník k žiadosti predložil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu, kópiu zmluvy o zriadení vecných bremien č. 7/2020 zo dňa 09.03.2020, kópiu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien zo dňa 04.02.2020, kópiu splnomocnenia, kópiu katastrálnej mapy, kópiu územného rozhodnutia, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov, doklad o uhradení správneho poplatku.

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté navrhovanou stavbou, je spracovaná a schválená územnoplánovacia dokumentácia ÚPNO Šaľa vrátane neskorších zmien a doplnkov, umiestnenie stavby je v súlade so schváleným územným plánom mesta Šaľa a s vydaným územným rozhodnutím. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g) vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 02.11.2020.

 

Príloha pre stavebníka:

 • overená projektová dokumentácia

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa, súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým.

Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli („CEUT“) na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. MeT Šaľa spol. s.r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa

(splnomocnený zástupca stavebníka)

 1. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 00 Šaľa
 2. Vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich:
 • Horňáková Eva r. Mészarosová, Kvetná 2263/2A, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2479/1, 2479/2)
 • Kováčová Mária r. Turjanová, Hlboká 1050/12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2478/1, 2478/2)
 • Mgr. Zozuľáková Margaréta r. Lukácsová, Hlboká č.1049/10, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2480/1, 2480/2, 2481/1, 2481/2)
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 47 Bratislava (správca); (parc. reg. „C“ 2683 (parcela reg. „E“ 2-180/2), 2682 (parcela reg. „E“ 2-180/2), 2441/1, 2441/2, 2441/4, 2441/5, 2439/10, 2439/2, 2439/9, 2439/8, 2439/1, 2438/2, 2438/10, 2438/8, 2438/1, 2423 (parcela reg. „E“ 1471), 2425/12, 2425/1, 2425/10, 2425/9, 2425/2, 2425/8, 2427/1, 2427/6, 2427/5, 2427/2, 2429/1, 2429/3, 2429/7, 2429/2,
 • Salamon internet, s.r.o., Partizánska 18, 927 00 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2687/2, 2686/1)
 • Máhr Ladislav r. Máhr, Mgr., Partizánska 2285/7, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2383/1, 2383/2)
 • Szabo Jozef a Ildikó Szabová r. Molnárová, Partizánska 2195/9, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2385/1, 2385/2)
 • Hanková Eva r. Jankušíková, 9. mája 909/19, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2387)
 • Vogl Viktor r. Vogl, Kalinčiakova 470/5, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2389)
 • Michalička Anton (r.Michalička,ž.Mária r. Sedláková); (parc. reg. „C“ 2390 (parcela reg. „E“ 176)
 • Haász Gabriel a Ing. Katarína Haászová r. Baranová, Hollého 1844/18, 927 05 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2392/2, 2393/2, 2393/3, 2393/4)
 • Ing. Haász Gabriel, Hollého 1844/18, 927 05 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2392/1, 2392/3, 2393/1)
 • Ing. Haász Polčáková Martina r. Polčáková, Hlboká 1051/14, 927 05 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2392/1, 2392/3, 2393/1)
 • Horváthová Aneta r. Horváthová, Kvetná 1044/1, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/9)
 • Gál Tibor a Zuzana Gálová r. Vörösová, Ul. Novomeského 18, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/10)
 • Czigleová Ildikó r. Czigleová, Okružná 1025/26, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/11)
 • Kubica Tibor a Mária Kubicová r. Rábeková, Ul. SNP 14, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/12)
 • Mgr. Huček Andrej a MUDr. Tatiana Hučeková r. Romanová, Jánošíkova 27, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/13)
 • Horváth Ladislav, kpt. Jaroša 1290/32, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/8, 2467)
 • Pál Alexander a Zuzana Pálová r. Fülöpová, Jánošíkova 1358/33, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/7)
 • László Jozef a Margita rod. Miháliková, ul. Vlčanská č.2/556; (parc. reg. „C“ 2475/6)
 • Odrážka Zoltán a Mária r. Paczková, Okružná 16, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/5)
 • Szabo Gejza a Mária Szabová r. Masaryková, Okružná 5, 927 00 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/4)
 • Petrova Viola, Agátová 22; (parc. reg. „C“ 2474)
 • Demeter Bohumil a Helena Demeterová r. Lenčešová, Kvetná 1039/15, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2473)
 • Ing. Kubolka Ivan, Partizánska 1029/2, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2472)
 • Táborský Stanislav a Veronika Táborská r. Kráľová, Ul. Nešporova 11, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2471)
 • Hudecová Eva r. Mráziková, Vajanského 1022/1, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2470)
 • Demín Milan a Dana Demínová r. Kuricová, Horná 10, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2469)
 • Hajdú Štefan, Horná 916/12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2468, 2466)
 • Lýdia Hajdúová r. Krištofová, Ul. Horná 12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2466)
 • Ing. Tóth Radovan a Ing. Frederika Tóthová r. Gyeráková, SNP 956/8, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2465)
 • Ščepka Robert a Eva Ščepková r. Szabadosová, Okružná 1027/7, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2464, 2452, 2448)
 • Bereczová Mária r. Karkušová, Ul. Horná 916/8, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2463)
 • Kuraňková Elena r. Horváthová, ul. SNP č. 956/4, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2462)
 • Ščepka Emil a Alena Ščepková r. Vydrová, 90635, Plavecký Peter, č. 155; (parc. reg. „C“ 2461)
 • Varga Gabriel a Margita Vargová r. Molnárová, Nešporova 9, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2460)
 • Plevková Mária, Bottova 6, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2459)
 • Čurka Jozef a Veronika r. Mišíková, Febr. víťazstva 8, 927 00 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2458)
 • Matuška Milan a Gabriela Matušková r. Kováčová, Ul. Vajanského 1023/9, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2457)
 • Ing. Neuhold Zuzana r. Podhradská, Zuzany Chalupovej 3981/8, 851 07 Bratislava; (parc. reg. „C“ 2456)
 • Husár Tibor, Ul. Partizánska 1029/6, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2455)
 • Čabo Štefan a Eva Čabová r. Vargová, Partizánska 1029/12, 927 00 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2454)
 • Ing. Bukový Igor a Ing. Jozefína Buková r. Práznovská, SNP 956/10, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2453)
 • Ing. Balogh Ivan a Ing. Alica Baloghová r. Zadubanová, kpt. Jaroša 19, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2451)
 • Lelovicsová Alžbeta r. Vonyiková, Okružná 1025/26, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2450)
 • Kerék Jozef, Partizánska 1029/12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2449)
 • Ing. Péteri Marian, Ul. Okružná 5, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2447)
 • Takács Ferdinand, Ul. Horná 916/12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2446)
 • Mgr. Keselyová Katarína r. Takácsová, Letná 569/5, 927 01 Šaľa; (reg. „C“ č. 2446)
 • Ing. Horváth Edmund a Barbora Horváthová r. Vargová, Ul. Bottova 16, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2445)
 • Pappová Beáta r. Csadiová, Kvetná 1043/3, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/2)
 • Papp Tomáš, Kvetná 1043/3, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/3, 2433/1, 2433/2)
 • Mgr. Zimmermannová Katarína r. Klihová, P. Pázmaňa 54/28, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2443)
 • Nitriansky samosprávny kraj - Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2421/6)
 • SAGRA s.r.o., Hlavná 2140/14, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2422/4)
 • Ing. Kurňava Marek  a Ing. Silvia Kurňavová r. Machyniaková, Okružná 1027/3, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2431/1, 2431/2)
 • Horváth Ján a Margita Horváthová r. Futóvá, Ul. Kvetná 1044/1, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2435)
 1. Ing. Milan Bezecný – Elprojekt, Ivana Krasku 28, 926 01 Sereď

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 2. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 6. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
 7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 8. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 10. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 917 62 Bratislava
 11. MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
 12. CableNet s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
 13. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 14. SALAMON INTERNET s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 15. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
 16. Heizer Optik spol. s r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava
 17. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 18. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 19. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 

na vedomie:

 1. MeT Šaľa spol. s.r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa

(splnomocnený zástupca stavebníka)

 • k spisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016