Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.02.2016 - 08:09  //  aktualizácia: 23.02.2016 - 08:10  //  zobrazené: 1598

Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK 31 Šaľa

MeT Šaľa spol. s r.o. IČO: 34 115 161, so sídlom Ul. Partizánska č. 20, 927 01 Šaľa

(ďalej len "stavebník") dňa 03.02.2016 podal žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu:

„Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK 31 Šaľa“,

 

ktorá pozostáva z výmeny rozvodu tepla v jej pôvodných trasách na uliciach Kvetnej, Hlbokej, Nešporovej, Vajanského, SNP, Partizánskej, Okružnej, 1.mája, M.M.Hodžu, Štúrovej, areál Nemocnice s poliklinikou, Kráľovskej, Novomeského, Vlčanskej, Nezábudkovej, Letnej, V. Šrobára, Dolnej, P. J. Šafárika, J. Palárika, B. Nemcovej, Družstevnej, Orechovej, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa.

 

Na stavbu „Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK 31 Šaľa“, bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 04390/2014/SU/02100 zo dňa 29.07.2014, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 02.09.2014.

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 61 ods. 1 a § 69 stavebného zákona oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia dotknutým orgánom a známym účastníkom konania.

Vzhľadom na skutočnosť, že na stavbu je  vydané právoplatné stavebné povolenie  a jedná  sa  iba o predĺženie platnosti rozhodnutia, pred vydaním ktorého sa  už  na prerokovanie  žiadosti  uskutočnilo ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním, a od tej doby nedošlo k zmene pomerov v  území, stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v  určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

 

 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

 

 

Vyvesené dňa:   ..........................................                   Zvesené dňa: .......................................

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

 

 

Doručí sa:

 

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. MeT Šaľa spol. s.r.o., so sídlom Partizánska č. 20, 927 01 Šaľa
 2. Vlastníci pozemkov register "C" parc. č.2811/1, 2635, 2663/1, 2664, 2799/1, 2775, 2667/4, 2667/2, 2645/63, 2667/3, 2667/1, 2667/2, 2668, 2677/2, 2677/5, 2684, 2391, 2437, 2476/74, 2476/75, 2477, 2687/1, 2687/2, 2677/2, 2681/2, 2677/2, 2692, 2704, 2706/1, 2694, 2693, 2694, 2752/1, 2752/1, 2338/1, 2338/5, 2338/1, 1983/1, 2005/3, 1611/1, 2303/1, 1032/10, 1032/1, 1038/52, 1038/33, 1038/44, 1038/46, 1030/1, 1030/28, 1030/40, 1030/42, 1029/1, 985/1, 1028/51, 1028/1, 1028/31, 916/1, 922/1, 796/1, 796/6, 985/1, 984, 983, 942/1, 796/3, 802/1, 801, 800, 591, 588/1, 524/1, 593/1, 594/1, 594/25, 594/27, 594/30, 594/69, a na pozemkoch register "E" KN                       par. č. 1470/100, 1471/101, v kat. území Šaľa a stavieb na nich
 • Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 • Dpt. Jaroslav Lauro, LA Therm, s.r.o., Malý Lapáš č. 103, 951 04 Malý Lapáš
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
 • MENERT spol. s r.o., Ul. Hlboká 3, 927 01 Šaľa
 • Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
 • VODOMONT –Vodohospodárske stavby, a.s., Murgašova 27, 927 01 Šaľa
 • KOMERCFRUCT spol. s r.o. Šaľa, Ul. Vlčanská č. 560/15, 927 01 Šaľa
 • BV GROUP, s.r.o., Ul. Jarmočná 626/1, 927 01 Šaľa

 

 • vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
 •  
 1. Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo:

 • Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra    
 • Nitriansky samosprávny kraj, odbor dopravy, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 • Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky, Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
 • Okresné riaditeľstvo PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Ul. Staničná 23, 927 01 Šaľa
 • Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 • Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 • SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 • Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 • Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 • SBD Šaľa, Horná 926/1, 927 01 Šaľa
 • Menert-therm,s.r.o., Ul. Hlboká 3, 927 01 Šaľa
 • Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
 • DIGI Slovakia, s.r.o., Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
 • ORANGE Slovensko a.s., Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava
 • Mestský úrad v Šali – referát životného prostredia
 • Mestský úrad v Šali – oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 • Mestský úrad v Šali – referát dopravy a technických činností
 •  

na vedomie

 

 • MeT Šaľa spol. s.r.o., so sídlom Partizánska č. 20, 927 01 Šaľa

 

                                                                                                     Mgr. Jozef Belický                                                                                                           primátor mesta