Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 02.03.2022 - 12:37  //  aktualizácia: 02.03.2022 - 12:38  //  zobrazené: 1015

Nakoľko mesto Šaľa nemá v rámci svojej organizačnej štruktúry vytvorenú pracovnú pozíciu mestského architekta a činnosti spojené s prácou mestského architekta

číslo: I11/2022

Požadované informácie citujeme:

1. „Nakoľko mesto Šaľa nemá v rámci svojej organizačnej štruktúry vytvorenú pracovnú
       pozíciu mestského architekta a činnosti spojené s prácou mestského architekta sú
       zabezpečované na základe dohody o pracovnej činnosti, žiadam sprístupniť faktúry za
       činnosti spojené s prácou mestského architekta pre mesto Šaľa za roky 2014-2022.

2.  Nakoľko mesto Šaľa nemá v rámci svojej organizačnej štruktúry vytvorenú pracovnú
       pozíciu mestského architekta a činnosti spojené s prácou mestského architekta sú
       zabezpečované na základe dohody o pracovnej činnosti, žiadam sprístupniť obsah dohody
       o výkone činností spojených s prácou mestského architekta.“

Sprístupnené informácie:

 1. Činnosti mestského architekta sú zabezpečované prostredníctvom dohody o pracovnej činnosti. Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po skončení dohody a po predložení výkazu o skutočne odpracovaných hodinách. Za uvedené činnosti sa faktúry nevystavujú.
 2. Dohodnutá pracovná úloha:
 • vypracovanie podkladov pre záväzné stanovisko mesta k umiestneniu stavby v zmysle
     § 4, ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
     predpisov,
 • vypracovanie podkladov pre pripomienkovanie a vydávanie záväzných stanovísk k investičným zámerom mesta v procese územného plánovania a stavebno-právnych konaní a príprava vyjadrení a predbežných stanovísk v procese prípravy investičných zámerov v rámci k. ú. Šaľa a v jeho blízkosti,
 • pripomienkovanie a vypracovanie podkladov a odborných stanovísk z hľadiska
  súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a  súvisiacimi dokumentami mesta k pripravovaným investičným zámerom a k žiadosti o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, lehota plnenia: 10 dní od zadania úlohy,
 • konzultačná činnosť v oblasti územného rozvoja, urbanizmu a architektúry na základe písomného vyžiadania.