Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.04.2023 - 14:43  //  aktualizácia: 14.04.2023 - 08:13  //  zobrazené: 579

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

Zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu
nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby
a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme,
elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu
textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.
Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú
zdôvodnené.

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 13. 04. 2023
Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 13. 04. 2023
Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 25. 04. 2023
Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 26. 04. 2023

Prílohy