Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.01.2022 - 15:24  //  aktualizácia: 19.01.2022 - 15:25  //  zobrazené: 436

Návrh VZN k pripomienkovaniu

 

N Á V R H  

všeobecne záväzného nariadenia

mesta Šaľa

 

k pripomienkovaniu

 

 

Zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia:

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa
    a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa

 

 

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 19. 01. 2022

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 19. 01. 2022

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 30. 01. 2022

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 31. 01. 2022

 

 

Prílohy