Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 18.11.2020 - 15:23  //  aktualizácia: 18.11.2020 - 15:23  //  zobrazené: 2728

Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

číslo: Návrh  |  dátum schválenia: 18.11.2020  |  dátum účinnosti: 18.11.2020  |  stav: návrh

N á v r h

k pripomienkovaniu

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona                           č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Štatútu mesta Šaľa

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. .../2020,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019

 o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území mesta Šaľa
 

 

Čl. I.


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa  č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa sa mení a dopĺňa takto:

 

  1. V § 16 odsek 1 znie:

Sadzba poplatku pre poplatníkov je určená vo výške 0,1093 EUR za jedného poplatníka
v meste za jeden kalendárny deň.

 

  1. V § 16 odsek 2 znie:

Sadzba poplatku za množstvový zber v meste pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby je stanovená vo výške 0,0136 EUR / liter komunálnych odpadov.

 

 

Čl. II.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.