Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 22.12.2017 - 16:51  //  aktualizácia: 22.12.2017 - 10:44  //  zobrazené: 3185

VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalitách individuálnej bytovej výstavby IBV BILICA, IBV DOSTIHOVÁ DRÁHA, IBV PEKNÁ CESTA

číslo: 05/2017  |  dátum schválenia: 11.10.2017  |  dátum účinnosti: 15.11.2017  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe § 6 zákona Slovenskej národnej rady
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 5/2017

o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa

v lokalitách individuálnej bytovej výstavby

IBV BILICA, IBV DOSTIHOVÁ DRÁHA, IBV PEKNÁ CESTA

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie názvov ulíc v meste Šaľa v lokalitách s pripravovanou a rozostavanou individuálnou bytovou výstavbou (ďalej len „IBV“).

 

§ 2

Určenie názvu ulice

 

 1. Na označenie ulíc sa určujú nasledovné názvy:

 2. V lokalite IBV BILICA:

  Ulica Sama Chalupku

   

 3. V lokalite IBV DOSTIHOVÁ DRÁHA:

  Dostihová ulica

  Parkúrová ulica

  Voltížna ulica

  Ulica Likavka  

   

 4. V lokalite IBV PEKNÁ CESTA:

  Jabloňová ulica

  Slivková ulica

   

 5. Názvy ulíc určené:

 6. v odseku 1 písm. a) sú určené uliciam podľa prílohy č. 1 k tomuto VZN,

 7. v odseku 1 písm. b) sú určené uliciam podľa prílohy č. 2 k tomuto VZN,

 8. v odseku 1 písm. c) sú určené uliciam podľa prílohy č. 3 k tomuto VZN.

   

 

§ 3

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia                na úradnej tabuli v meste.

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta

Prílohy

Príloha

(pdf - 1009.98 kB)