Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.10.2020 - 15:55  //  aktualizácia: 14.10.2020 - 15:56  //  zobrazené: 525

Návrhy VZN mesta Šaľa k pripomienkovaniu

N Á V R H Y 
všeobecne záväzných nariadení 
mesta Šaľa
 
k pripomienkovaniu
 
 
Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení:
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v znení Všeobecne záväzného nariadenia 
č. 1/2020
 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa 
 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov
č. 1 – 7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa
 
 
Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. 
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. 
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. 
Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
 
 
Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 14. 10. 2020
Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 14. 10. 2020
Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 25. 10. 2020
Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 26. 10. 2020

Prílohy