Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.09.2021 - 08:16  //  aktualizácia: 13.09.2021 - 08:16  //  zobrazené: 995

O dodržaní podmienok využívania územia s dôrazom na koeficient ozelenenia (označovaný aj index zelených plôch) (Tesco)

číslo: I42/2021

Požadované informácie: o dodržaní podmienok využívania územia s dôrazom na koeficient ozelenenia (označovaný aj index zelených plôch) a informácie o tom ako a kam sú odvádzané dažďové vody v zmysle platných VZN, územného plánu alebo územného plánu zóny a iných právnych predpisov na pozemku parc. č. 3080/233, o výmere 5163 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú.: Šaľa, obec Šaľa, na ktorom je postavená stavba so súpisným číslom 7112  (Tesco).

 

 

V zmysle § 15 ods.1 zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám bola žiadosť postúpená Okresnému úradu Šaľa, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa, ktorý má požadované informácie k dispozícii.