Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 20.01.2014 - 14:31  //  aktualizácia: 07.03.2014 - 22:19  //  zobrazené: 3696

O organizácii miestneho referenda

číslo: 02/2014  |  dátum schválenia: 04.02.2014  |  dátum účinnosti: 27.02.2014  |  stav: účinné

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 1/2014 – V. dňa 4. februára 2014

Vyvesené na úradnej tabuli 12. februára 2014

Účinnosť od 27. februára 2014

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) a § 11a ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Šaľa

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 2/2014

o organizácii miestneho referenda

 

 

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

§ 1

Predmet úpravy

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o organizácii miestneho referenda
v meste Šaľa (ďalej len „mesto“).

 

 


DRUHÁ ČASŤ
ORGANIZÁCIA MIESTNEHO REFERENDA

 

§ 2
Oprávnenie na hlasovanie v miestnom referende

 

Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ mesta, ktorý má podľa osobitného predpisu1) právo voliť do orgánov samosprávy mesta (ďalej len „oprávnený volič“).

 

 

§ 3
Spôsob vyhlásenia miestneho referenda

 

(1)   Mestské zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum uznesením o vyhlásení miestneho referenda.

(2)   V uznesení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie:

a)      na základe čoho sa miestne referendum vyhlasuje,

b)      dátum prijatia uznesenia mestského zastupiteľstva alebo dátum prijatia petície skupiny  obyvateľov mesta,

c)      predmet referenda,

d)     aká otázka alebo aké otázky sa obyvateľom mesta predkladajú na rozhodnutie; otázka alebo otázky predložené na rozhodnutie v miestnom referende musia byť formulované tak, aby sa na ne dalo jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“; otázky nesmú byť navzájom podmienené.

e)      deň konania, hodinu začiatku a ukončenia miestneho referenda,

f)       lehota na vytvorenie orgánov pre miestne referendum a na ich prvé zasadanie,

g)      lehota na vytvorenie okrskov na konanie miestneho referenda,

h)      určenie osoby/osôb, ktoré budú zodpovedné za organizačno-technické zabezpečenie prípravy a priebehu miestneho referenda.

 

 

§ 4

 

(1)   Miestne referendum sa koná v jeden deň v sobotu.

(2)   Miestne referendum sa koná v určený deň od 7.00 do 22.00 hodiny. Primátor mesta môže určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny.

 

 


TRETIA ČASŤ
OKRSKY NA KONANIE MIESTNEHO REFERENDA

 

§ 5

 

(1)   Na hlasovanie a na sčítavanie hlasov v miestnom referende sa vytvárajú  v meste okrsky na konanie miestneho referenda (ďalej len okrsky).

(2)   Územie okrsku a miestnosť na hlasovanie v každom z nich určí primátor v lehote určenej v uznesení o vyhlásení miestneho referenda.

(3)   Pre vytváranie okrskov platia primerane ustanovenia volebného zákona o volebných okrskoch 2) s tým, že okrsok zahŕňa spravidla 2000 oprávnených voličov.

 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZOZNAMY NA HLASOVANIE V MIESTNOM REFERENDE

 

§ 6

 

(1)   Zoznamy oprávnených voličov na hlasovanie v miestnom referende v jednotlivých okrskoch vyhotoví vecne príslušný organizačný útvar mestského úradu zo stáleho zoznamu voličov. O zoznamoch platia primerane ustanovenia osobitného zákona.3)

(2)   Zoznam oprávnených voličov odovzdá mestský úrad okrskovej komisii pre miestne referendum (ďalej len „okrsková komisia) najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.

(3)   Členovia okrskovej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú.4)

 

 

§ 7

 

Hlasovacie preukazy oprávňujúce oprávneného voliča hlasovať vo volebnom okrsku,              v zozname ktorého nie je zapísaný, sa pri miestnom referende nevydávajú.

 

 

 

 

 

PIATA ČASŤ
ORGÁNY PRE MIESTNE REFERENDUM

 

§ 8

Všeobecné ustanovenia

 

(1)   Pre organizáciu miestneho referenda, riadenie priebehu hlasovania, sčítavanie hlasov        a zisťovanie výsledkov hlasovania sa vytvárajú orgány pre miestne referendum (ďalej len „komisie“), ktorými sú:

a)      mestská komisia pre miestne referendum (ďalej len „mestská komisia“),

b)      okrsková komisia pre miestne referendum (ďalej len „okrsková komisia“), ktorá sa vytvára pre každý okrsok.

(2)   Členom komisie môže byť len oprávnený volič.

(3)   Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“.

(4)   Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za odmietnutý.

(5)   Funkcia člena komisie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou, ktorá ho delegovala, alebo petičným výborom, ktorý ho delegoval, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi komisie.  Funkcia člena komisie zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr päť dní pred konaním referenda; to sa netýka náhradníkov.

Ak dôjde k zániku funkcie člena komisie, predseda komisie povolá prostredníctvom mestského úradu náhradníka.

 

 

§ 9
Mestská komisia pre miestne referendum

 

(1)   Do mestskej komisie deleguje každá politická strana a politické hnutie (ďalej len „politická strana“), ktoré je zastúpené v mestskom zastupiteľstve podľa výsledkov ostatných volieb do orgánov samosprávy obcí a petičný výbor, ak bolo referendum vyhlásené na základe petície skupiny obyvateľov mesta, v lehote určenej v uznesení         o vyhlásení miestneho referenda jedného člena a jedného náhradníka. Ich mená, priezviská, adresy trvalého pobytu a telefonické kontakty oznámi politická strana alebo petičný výbor primátorovi mesta.

(2)   Komisia na svojom prvom zasadnutí určí dohodou zo svojho stredu predsedu                    a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a podpredseda žrebom. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.

(3)   Mestská komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v ods. 1, alebo ak sa počet jej členov zníži pod ustanovený počet a nie je náhradník, vymenuje zostávajúcich členov komisie primátor mesta z radov oprávnených voličov.

(4)   Prvé zasadnutie mestskej komisie zvolá primátor mesta v lehote ustanovenej v uznesení    o vyhlásení miestneho referenda.

(5)   Mestská komisia pre miestne referendum:

a)      dozerá na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri príprave             a vykonaní miestneho referenda,

b)      spolupracuje s osobou/osobami poverenými organizačno-technickým zabezpečením miestneho referenda pri príprave miestneho referenda,

c)      dohliada na pripravenosť okrskových komisií,

d)     dozerá na priebeh a zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskoch,

e)      rozhoduje o sťažnostiach proti postupu okrskových komisií,

f)       zisťuje konečné výsledky hlasovania v miestnom referende,

g)      vyhotoví zápisnicu o výsledkoch hlasovania v miestnom referende,

h)      doručuje zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom referende mestskému zastupiteľstvu,

i)        odovzdáva dokumenty súvisiace s jej pôsobením a zisťovaním výsledkov miestneho referenda do úschovy mesta,

j)        plní ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú z tohto nariadenia.

 

 

§ 10
Okrsková komisia pre miestne referendum

 

(1)   Do okrskovej komisie deleguje každá politická strana a politické hnutie (ďalej len „politická strana“), ktoré je zastúpené v mestskom zastupiteľstve podľa výsledkov ostatných volieb do orgánov samosprávy obcí a petičný výbor, ak bolo referendum vyhlásené na základe petície skupiny obyvateľov mesta, v lehote určenej v uznesení         o vyhlásení miestneho referenda jedného člena a jedného náhradníka. Ich mená, priezviská, adresy trvalého pobytu a telefonické kontakty oznámi politická strana alebo petičný výbor primátorovi mesta.

(2)   Komisia na svojom prvom zasadnutí určí dohodou zo svojho stredu predsedu                    a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a podpredseda žrebom. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.

(3)   Okrsková komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v ods. 1, alebo ak sa počet jej členov zníži pod ustanovený počet a nie je náhradník, vymenuje zostávajúcich členov komisie primátor mesta z radov oprávnených voličov.

(4)   Prvé zasadnutie okrskovej komisie zvolá primátor mesta v lehote ustanovenej v uznesení    o vyhlásení miestneho referenda.

(5)   Okrsková komisia plní nasledovné úlohy:

a)      v deň konania miestneho referenda zabezpečuje riadny priebeh hlasovania v okrsku, dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí,

b)      vykonáva sčítanie hlasov,

c)      vyhotoví a odovzdá zápisnicu o výsledku hlasovania mestskej komisii pre miestne referendum,

d)     odovzdáva dokumenty súvisiace s hlasovaním v okrsku do úschovy mesta, plní ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú z tohto nariadenia.

 

 

§ 11

Zapisovateľ komisie pre miestne referendum

 

(1)   Zapisovateľa mestskej komisie ako i okrskových komisií pre miestne referendum vymenúva a odvoláva primátor mesta spravidla zo zamestnancov mesta.

(2)   Zapisovateľ nie je členom komisie pre miestne referendum.

(3)   Zapisovateľ komisie plní funkciu odborného poradcu komisie a zabezpečuje administratívne a organizačné záležitosti súvisiace s plnením úloh komisie.

 

 


ŠIESTA ČASŤ
KONANIE REFERENDA

 

§ 12
Hlasovacie lístky

 

(1)   Na hlasovacom lístku musí byť uvedené:

a)      deň konania miestneho referenda,

b)      otázka alebo otázky, ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej otázke sa vyznačia dva rámčeky, z ktorých jeden je nadpísaný slovom „ áno“ a druhý slovom „nie“,

c)      poučenie o spôsobe hlasovania.

(2)   Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom úradnej pečiatky mesta.

(3)   Mesto zabezpečí vyhotovenie a tlač hlasovacích lístkov.

(4)   Mesto zabezpečí, aby boli hlasovacie lístky doručené v deň konania miestneho referenda všetkým okrskovým komisiám pre miestne referendum.

(5)   Oprávnený volič dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania referenda.

 

 

§ 13

 

O prípravách v miestnosti na hlasovanie, priestoroch na úpravu hlasovacích lístkov, začatí hlasovania, hlasovaní, poriadku v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí, prerušení hlasovania a ukončení hlasovania platia inak primerane ustanovenia volebného zákona5).

 

 

§ 14
Hlasovanie

 

(1)   Oprávnený volič1) hlasuje osobne; zastúpenie nie je prípustné.

(2)   Oprávnený volič na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá „áno“ alebo že na otázku odpovedá „nie“. Ak sa v miestnom referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí uvedený spôsob označovania odpovede pre každú   z týchto otázok samostatne. Hlasovací lístok oprávnený volič preloží tak, aby nebol viditeľný spôsob jeho úpravy a vloží do schránky na hlasovanie tak.

(3)   Hlasovanie je neplatné, ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom podľa § 12 tohto nariadenia.

(4)   Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí alebo ak je vyplnený iným ako ustanoveným spôsobom, alebo je inak upravený alebo nie je neupravený vôbec.

(5)   O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhoduje okrsková komisia.

 

 

 

SIEDMA ČASŤ

ZISTENIE A VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV MIESTNEHO REFERENDA

 

§ 15
Sčítanie hlasov okrskovou komisiou,

zápisnica o výsledku hlasovania v okrsku

 

(1)   Po vyhlásení hlasovania za ukončené dá predseda okrskovej komisie (ďalej len ,,komisia”) zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky a potom dá otvoriť schránky na odovzdanie hlasovacích lístkov. Ak bola použitá aj prenosná schránka na odovzdanie hlasovacích lístkov, komisia obsah oboch schránok po ich otvorení zmieša.

(2)   Po otvorení schránky na hlasovanie komisia vylúči prípady neplatného hlasovania (§ 14ods. 3 tohto nariadenia) a zistí:

a)      celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

b)      počet neplatných hlasovacích lístkov (§ 14 ods. 4), ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,

c)      počet platných hlasovacích lístkov,

d)     počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke.

(3)   Pre postup pri sčítaní hlasov okrskovou komisiou platia primerane ustanovenia osobitného zákona v časti o sčítaní hlasov okrskovou volebnou komisiou.6)

(4)   Okrsková komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku, ktorú podpíše predseda, podpredseda, ostatní členovia komisie
a zapisovateľ. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú v zápisnici.

(5)   V zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania musí byť uvedené:

a)      čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,

b)      počet oprávnených voličov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie,

c)      počet oprávnených voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,

d)     počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

e)      počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,

f)       počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke,

g)      číslo okrsku.

(6)   K zápisnici komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré jej boli podané
a o uzneseniach, ktoré k nim prijala.

(7)   Predseda okrskovej komisie po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu              a výsledku hlasovania jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá mestskej komisii pre miestne referendum, druhé vyhotovenie sa odovzdá do úschovy vecne príslušnému oddeleniu mestského úradu.

(8)   Okrsková komisia pre miestne referendum zapečatí odovzdané hlasovacie lístky                a zoznamy na hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy vecne príslušnému oddeleniu mestského úradu.

(9)   Okrsková komisia ukončí svoju činnosť na základe pokynu mestskej komisie pre miestne referendum.

 

 

§ 16

Zápisnica o výsledku hlasovania v miestnom referende

 

(1)   Mestská komisia pre miestne referendum preskúma zápisnice okrskových komisií a na ich základe zisťuje výsledky hlasovania v miestnom referende.

(2)   Mestská komisia pre miestne referendum vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu            o výsledku hlasovania v miestnom referende, ktorú podpíšu predseda, podpredseda, ostatní členovia mestskej komisie pre miestne referendum a zapisovateľ. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.

(3)   V zápisnici mestská komisia pre miestne referendum uvedie:

a)      celkový počet okrskov a počet okrskových komisií, ktoré odovzdali zápisnicu              o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku,

b)      celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie,

c)      celkový počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,

d)     celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

e)      celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,

f)       celkový počet hlasov „áno“ a celkový počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke.

(4)   V zápisnici mestská komisia pre miestne referendum ďalej uvedie stručný obsah sťažností, ktoré sa jej podali a uznesení, ktoré k nim prijala, ako aj prípady porušenia právnych predpisov pri príprave a vykonávaní miestneho referenda.

(5)   Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende odovzdá predseda mestskej komisie pre miestne referendum jeden rovnopis zápisnice bez zbytočného odkladu mestskému zastupiteľstvu cestou mestského úradu.

(6)   Dokumentáciu o činnosti mestskej komisie pre miestne referendum vrátane jedného rovnopisu zápisnice odovzdá jej predseda do úschovy mesta.

 

 

§ 17

 

(1)   Za účelom vyhlásenia výsledkov miestneho referenda zvolá primátor zasadnutie mestského zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo v lehote 3 dní odo dňa doručenia zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende, spravidla zvolá mestské zastupiteľstvo tak, aby sa jeho zasadnutie konalo na tretí deň po dni konania miestneho referenda.

(2)   Ak primátor zasadnutie mestského zastupiteľstva nezvolá vôbec, alebo ho nezvolá            v takom termíne, aby bola dodržaná zákonná lehota7) na vyhlásenie výsledkov miestneho referenda, zasadnutie sa uskutoční tretí deň po dni ukončenia miestneho referenda na mestskom úrade so začiatkom o 14.00 hodine.

(3)   Vyhlásenie výsledku miestneho referenda obsahuje:

a)      deň konania referenda,

b)      celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie               v miestnom referende,

c)      celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)     celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „áno“, a celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „nie“,

e)      konštatovanie, či ide o platné referendum a ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔSMA ČASŤ
OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE MIESTNEHO REFERENDA

 

§ 18
Obstaranie pomocných prostriedkov

 

(1)   Organizačno – technické zabezpečenie miestneho referenda – pomocné prostriedky, najmä miestnosť na hlasovanie a potreby na vykonanie hlasovania pre komisiu zabezpečí mestský úrad; verejný poriadok a ochranu majetku a osôb mestská polícia v spolupráci      s orgánmi Policajného zboru SR.

(2)   Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu mesta.

(3)   O nárokoch členov komisií a zapisovateľov platia obdobne ustanovenia zákona
č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

 

 

DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§ 19
Kampaň pred miestnym referendom a obmedzenia súvisiace s konaním referenda

 

(1)   Členovia komisií a zapisovatelia nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových  výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.

(2)   V deň konania miestneho referenda je až do skončenia hlasovania zakázané zverejňovať výsledky prieskumov hlasovania.

 

 

§ 20

 

Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia primerane ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov a zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

 

§ 21

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 16/2011 zo dňa 8. decembra 2011
o  organizácii miestneho referenda.

 

 

 

 

 

 

§ 22

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Alföldi v. r.

primátor mesta Šaľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy:
1) § 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších

    predpisov

2) § 12 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení

    neskorších predpisov

3) § 4 až 7 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

   v znení neskorších predpisov

4) § 22 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

    zákonov

5) § 28 až 33 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 

   v znení neskorších predpisov

6) § 36 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení

    neskorších predpisov

7) §11a ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Prílohy