Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 28.12.2011 - 13:16  //  aktualizácia: 04.01.2016 - 07:26  //  zobrazené: 10757

O podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu

číslo: 19/2011  |  dátum schválenia: 08.12.2011  |  dátum účinnosti: 30.12.2011  |  stav: zrušené

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky nájmu bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu ul. Rímska č. 1, 3 a 5 v Šali – Veči a v nájomnom bytovom dome ul. Hlavná č. 93, 95 a 97 v Šali.
(2) Nájomné bytové domy uvedené v ods. (1) sú vo vlastníctve mesta Šaľa.
(3) Jednotlivé byty v nájomných bytových domoch sa nemôžu odpredať, a to ani jednotlivo, ani celý bytový dom 30 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na jednotlivé byty.

§ 2
Základné pojmy

(1) Správcom bytov a nebytových priestorov (ďalej len správca) sa rozumie mandatár, s ktorým má mesto uzatvorenú mandátnu zmluvu na spravovanie bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.

DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY NÁJMU

§ 3
Spôsob užívania a správy nájomných bytov

(1) Byty v bytových domoch je možné užívať len na základe nájomného vzťahu.
(2) Byty v bytových domoch je možné prenechávať do nájmu len fyzickým osobám (ďalej len „nájomca“) za podmienok určených v tomto VZN.
(3) Prenajímateľom bytov je mesto.
(4) Správu nájomných domov vykonáva pre mesto správca.
(5) Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú na tri roky, s výnimkou, ak sa nájomná zmluva uzatvára s občanom so zdravotným postihnutím. V tomto prípade sa nájomná zmluva uzatvára na dobu určitú, ktorá neprevýši desať rokov.
(6) Nájomná zmluva na užívanie bezbariérového bytu môže byť uzatvorená len s občanom so zdravotným postihnutím. Ak takýto občan nepožiadal o uzatvorenie nájomnej zmluvy, môže sa bezbariérový byt prenajať, ale len na dobu určitú, ktorá neprevýši jeden rok. Po uplynutí tejto doby v prípade, že zo strany občana so zdravotným postihnutím, stále nie je záujem o prenájom, môže sa zmluva predĺžiť vždy len na obdobie jedného roka.
(7) Nájomná zmluva je platná dňom podpisu zmluvných strán a nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle mesta Šaľa. Doba nájmu začína plynúť dňom prevzatia bytu nájomcom.
(8) Nájomca má právo na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom bytu v bytovom dome na obdobie ďalšieho roka za podmienok uvedených v § 3 ods. (9) a (10) tohto VZN.
(9) Nájomnú zmluvu možno s nájomcom opakovane uzatvoriť ak:
a) nájomca požiadal prenajímateľa o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy najneskôr tri mesiace pred uplynutím dohodnutej doby nájmu,
b) nájomca naďalej spĺňa podmienky nájomcu určené v tomto VZN,
c) nie je dôvod na vypovedanie nájmu bytu zo strany prenajímateľa podľa § 711 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
d) nájomca nemá žiadne záväzky voči prenajímateľovi,
e) nájomca naďalej spĺňa podmienky určené vo VZN o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou.
(10) Nájomná zmluva môže byť opakovane uzatvorená najviac na 1 rok aj v tom prípade, ak na vzniknuté nedoplatky súvisiace s nájmom bytu sa s nájomcom uzatvorí Dohoda o uznaní dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka a o spôsobe jeho zaplatenia (splátkový kalendár). Ak nájomník nedodrží dohodnutý splátkový kalendár, nájomnú zmluvu na ďalšie obdobie mesto nepredĺži.
(11) Pred uzatvorením nájomnej zmluvy na užívanie bytu je budúci nájomca povinný prenajímateľovi zdokumentovať splnenie podmienok, za ktorých podľa tohto VZN          a VZN o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou možno s občanom uzatvoriť nájomnú zmluvu.
(12) Správca pred uzatvorením nájomnej zmluvy na užívanie bytu vyzve žiadateľov na aktualizáciu údajov pre zdokumentovanie splnenia podmienok, za ktorých podľa tohto VZN a VZN o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou možno s občanom uzatvoriť nájomnú zmluvu. Správca je oprávnený vyradiť zo zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu žiadosti tých žiadateľov, ktorí na základe výzvy správcu neaktualizujú údaje v termíne do 30 dní odo dňa doručenia výzvy.
(13) Evidenciu žiadateľov o pridelenie bytu vedie správca.
(14) Do evidencie žiadateľov o nájom bytu nebudú zaradení uchádzači, ktorí majú voči mestu nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch a iné záväzky voči mestu.
(15) Nájomcov určí mesto zo zoznamu žiadateľov, ktorý vedie správca.

§ 4
Nájomca bytu

(1) Nájomná zmluva na užívanie bytu v nájomnom bytovom dome môže byť uzatvorená len s tou fyzickou osobou, ktorej priemerný čistý mesačný príjem a príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (v zmysle zákona č. 125/1998 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov) neprevyšujú trojnásobok životného minima vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pričom priemerný čistý mesačný príjem sa vypočíta z čistého príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá.

§ 5
Nájomné

(1) Za užívanie bytu je nájomca povinný platiť nájomné a cenu služieb poskytovaných s užívaním bytu v lehotách a spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve.
(2) Pri výpočte nájomného za užívanie bytu je prenajímateľ povinný dodržať postup podľa opatrenia MF SR z 26. 01. 2001 č. R-1/2001 tak, že nájomné za kalendárny rok je najviac 5% z obstarávacej ceny bytu, ročné odpisy maximálne 2,5 %, náklady na fond opráv a údržby maximálne 1,5 %, náklady na správu vrátane daní a poistného maximálne 0,5 % a zisk maximálne 0,5 % obstarávacej ceny bytu.
(3) Konkrétna výška nájomného a jej výpočet tvorí prílohu č. 1 a č. 2 tohto VZN.
(4) Pri výpočte ceny služieb poskytovaných s užívaním bytu sa postupuje podľa platných cenových predpisov.

§ 6
Podnájom bytu alebo jeho časti, spoločný nájom bytu

1. Podnájom bytu alebo jeho časti môže nájomca uskutočniť len s písomným súhlasom prenajímateľa.
2. Nájomca môže dať do podnájmu byt, resp. jeho časť alebo do spoločného nájmu len vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa a po písomnom vyjadrení prenajímateľa na základe odporučenia komisie MsZ. Na byte nesmú viaznuť žiadne nedoplatky.

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 7
Záverečné ustanovenia

(1) V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 19/2011 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu zverejnený na úradnej tabuli mesta Šaľa a na internetovej stránke mesta Šaľa dňa 23. novembra 2011.
(2) VZN č. 19/2011 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu schválilo Mestské zastupiteľstvo Šaľa na svojom 12. zasadnutí dňa 8. decembra 2011 prijatím Uznesenia č. 12/2011 – XI.
(3) VZN č. 19/2011 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 15. decembra 2011 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. dňa 30. decembra 2011.(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN č. 19/2011 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu sa zrušujú:
a) VZN č. 5/2003 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu v znení dodatku č. 1,
b) VZN č. 14/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šaľa č. 5/2003 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu.

Príloha č. 1
k VZN o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu

Určenie výšky nájomného v bytových domoch v rámci stavby „Obytný celok na ul. Rímska v Šali – Veči“
- celkový obstarávací náklad na 1 bytový dom: 987 408,48 EUR/ 1 bytový dom

Výška nájomného od 1.1.2009 za užívanie 1 m2 obytnej plochy vrátane odpisov, príspevku do fondu opráv a údržby, správy a zisku súvisiaceho so správou bytových domov predstavuje 4,8% z celkových obstarávacích nákladov, t.j.   2,158 EUR/m2/mesiac

Príloha č. 2
k VZN o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu

Určenie výšky nájomného v bytovom dome v rámci stavby „Polyfunkčné bytové domy na ul. Hlavná v Šali“
- celkový obstarávací náklad na bytový dom blok A:               1 149 061,77 EUR

Výška nájomného od 1.1.2009 za užívanie 1 m2 obytnej plochy vrátane odpisov, príspevku do fondu opráv a údržby, správy a zisku súvisiaceho so správou bytových domov predstavuje 4,287 % z celkových obstarávacích nákladov, t.j.   2,158 EUR/m2/mesiac

Prílohy