Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 20.01.2014 - 14:23  //  aktualizácia: 07.03.2014 - 22:17  //  zobrazené: 2354

O spôsobe použitia celkovo vyčlenených finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa

číslo: 01/2014  |  dátum schválenia: 04.02.2014  |  dátum účinnosti: 27.02.2014  |  stav: účinné

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 1/2014 – IV. dňa 4. februára 2014

Vyvesené na úradnej tabuli 12. februára 2014

Účinnosť od 27. februára 2014

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 65 ods. 4 zákona  č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 1/2014

o spôsobe použitia celkovo vyčlenených finančných prostriedkov

na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa

 

 

§ 1

Predmet úpravy

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje spôsob použitia celkovo vyčlenených finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa v meste Šaľa. 

 

 

§ 2

Spôsob použitia celkovo vyčlenených finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa

 

Celkovo vyčlenené finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa poskytnuté oprávnenej osobe sa môžu použiť na:

a)      úhradu nájomného, úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu, úhradu za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a úhradu za služby a práce, ktoré vlastník bytu alebo nebytového priestoru uhrádza priamo dodávateľovi vrátane dlhu         na vymenovaných úhradách, 

b)      kúpu a opravu základného vybavenia domácnosti, ktorými sú posteľ, skriňa, stôl, stolička, práčka, sporák, chladnička a ďalšie nevyhnutné vybavenie domácnosti, ak nie sú súčasťou vybavenia domácnosti,

c)      kúpu školských pomôcok pre dieťa.

 

 

§ 3

Zrušovacie ustanovenie

 

(1)   Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2007 zo dňa 11. októbra 2007   o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

(2)   Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2008 zo dňa 2. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2007 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

 

 

 

 

§ 4

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia           na úradnej tabuli v meste.

Prílohy