Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 11.09.2008 - 08:30  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 08:11  //  zobrazené: 1998

O spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu

číslo: 05/2008  |  dátum schválenia: 11.09.2008  |  dátum účinnosti: 01.01.2009  |  stav: zrušené

Čl. 5
Výška úhrady za opatrovateľskú službu 

Popis opatrovateľského úkonu Úhrada v euro rozsah/
periodicita


1. Nevyhnutné životné úkony  
a) bežné úkony osobnej hygieny vrátanie holenia, pomoc pri vyzliekaní a obliekaní, pomoc pri presune na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC 0,30 € 1 úkon denne
b) celkové kúpanie a umytie vlasov 0,50 € 1 úkon denne
c) donáška obeda, dovoz obeda, alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití 0,33 € 1 úkon denne
d) dohľad 0,50 € za 1 hodinu
2. Nevyhnutné práce v domácnosti  
a) donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie 0,33 € za nevyhnutné úkony denne
b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace  s prevádzkou domácnosti, tiež vybavenie lekárskeho predpisu, obstaranie a donáška liekov a zdravotníckych potrieb 0,50 € 1 úkon denne
(nákup alebo obstaranie liekov)
c) práce spojené s bežným udržiavaním domácnosti 1,66 € 1 úkon denne
d) dôkladné upratovanie a udržiavanie domácnosti 3,98 € 1 úkon denne
e) príprava a varenie raňajok, obeda prípadne olovrantu alebo večere 0,83 € 1 úkon denne (2  jedlá)
f) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne (v domácnosti klienta) 0,33 € za 1 kg  prádla
g) pranie bielizne v práčovni opatrovateľskej služby 1,33 € za 1 náplň práčky do 5 kg
h) žehlenie bielizne v práčovni opatrovateľskej služby 0,66 € do 5 kg
3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím
a) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia 0,66 € 1 úkon denne
b) sprievod na vyšetrenie k lekárovi 1,99 € 1 úkon denne
c) sprievod pri vybavovaní nevyhnutných úradných záležitostí 1,00 € 1 úkon denne
d) sociálna komunikácia bez úhrady denne

II.
§ 6
Záverečné ustanovenia


sa doplní o body 5, 6, 7:

5. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bolo Všeobecne záväzné nariadenie č....../2008, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2005 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu zverejnené na úradnej tabuli mesta Šaľa a na internetovej stránke mesta Šaľa od 27. 08. 2008 do .............. .

6. Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2008, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2005 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šali na svojom ........... riadnom zasadnutí dňa ...............2008 prijatím Uznesenia č. .......................... .

7. Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2008, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2005 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu  bolo vyvesené  na úradnej tabuli dňa .................., a nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2009.

Prílohy