Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.01.2020 - 07:31  //  aktualizácia: 03.01.2020 - 07:32  //  zobrazené: 1035

O stavebných možnostiach v meste Šaľa, konkrétne na parcele č. 1028/2, LV č. 3443. Je na tejto parcele možné postaviť bytovku? Ak áno, do akého nadzemného podlažia je možné stavať? Aká je percentuálna zastavanosť v meste Šaľa?

číslo: I22/2019

Požadované informácie: o stavebných možnostiach v meste Šaľa, konkrétne na parcele č. 1028/2, LV č. 3443. Je na tejto parcele možné postaviť bytovku? Ak áno, do akého nadzemného podlažia je možné stavať? Aká je percentuálna zastavanosť v meste Šaľa?

 

Sprístupnené informácie:

Vyjadrenie z hľadiska základných podmienok vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie mesta Šaľa pre lokalitu s pozemkom parc. č. 1028/2, KN Reg. “C“, k. ú. Šaľa:

Uvádzame základné podmienky vyplývajúce z územnoplánovacej dokumentácie (ÚPN) mesta Šaľa, k možnosti využitia územia na výstavbu so špecifikovaním jej podmienok, pre pozemok parc. č. 1028/2, KN Reg. “C“, k. ú. Šaľa, nachádzajúci sa na ulici Jazerná, v priestorovo -funkčnom celku (PF Celok) Šaľa, v priestorovo-funkčnej časti (PF Časť) Šaľa - juh,
v polohe, pre ktorú platí:

  1. Z hľadiska regulácie prevažujúceho funkčného využívania územia bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie; prípustná základná vybavenosť; ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba;
  2. Z hľadiska regulácie prevažujúceho priestorového usporiadania územia kompaktná uličná zástavba v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP so zastavanosťou max. 100% a ozelenením min. 15% s prípustnou aj zástavbou uličnou voľnou v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP a v niektorých polohách voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné.

Zároveň uvádzame, že v kontexte stavebného rozvoja, na rozhraní funkčných celkov pri zmene priestorovej štruktúry,  hlavne podlažnosti v jednotlivých územných častiach je potrebné umiestňovať a riešiť novo navrhovanú  zástavbu tak, aby boli zachované primerané odstupy a nedošlo k negatívnemu ovplyvňovaniu prevádzkou a priehľadmi hlavne do obytného priestoru zástavby vrátane súkromných záhrad pri rodinných domoch (riešenie orientácie stavieb, oddeľujúcej zelene, vytváraním verejných priestorov v dostatočných parametroch a pod.).

Zastavanosť, uvedenú pre danú priestorovo-funkčnú časť   je možné posúdiť a určiť pri dodržaní určeného funkčného využitia územia, ktoré bude uvedené v konkrétnom stavebnom zámere, z ktorého vyplynie podiel zastavanosti. Podiel zelene  je možné riešiť na nespevnených plochách na teréne, integráciou zelene do spevnených plôch, integráciou zelene na objektoch (zelené strechy).

Uvedené základné podmienky zástavby, vyplývajúce z ÚPN mesta Šaľa, sú determinované dodržaním príslušných platných noriem, súvisiacich legislatívnych predpisov a súhlasom vlastníkov susedných nehnuteľností. Bližšie určenie je možné po predložení konkrétneho stavebného zámeru.

Vyjadrenie  nie je úplným výpisom všetkých podmienok pre dotknutú lokalitu podľa platného ÚPN  mesta  Šaľa a nenahrádza  iné  potrebné  stanoviská  a  vyjadrenia  dotknutých orgánov.

Úplné znenie platného ÚPN mesta Šaľa, je zverejnené na stránke mesta www: sala.sk, link http://sala.sk/clanok/uzemny-plan-mesta.