Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 21.12.2011 - 15:50  //  aktualizácia: 28.05.2020 - 13:16  //  zobrazené: 4113

O udeľovaní ocenení mesta Šaľa

číslo: 15/2011  |  dátum schválenia: 03.11.2011  |  dátum účinnosti: 26.11.2011  |  stav: zrušené

PRVÁ ČASŤ

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanoviť podmienky udeľovania, odňatia, resp. odstránenia ocenení mesta Šaľa, ktoré sú vymedzené Štatútom mesta Šaľa a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.

§ 2
Druhy ocenení

(1) Medzi ocenenia, ktoré môže mesto Šaľa udeliť patria:
a) Čestné občianstvo mesta Šaľa,
b) Cena mesta Šaľa,
c) Cena primátora mesta Šaľa.
(2) Mesto Šaľa môže oceniť tiež formou zhotovenia a umiestnenia pamätnej tabule, busty, sochy, pomníka.

DRUHÁ ČASŤ

§ 3
Predkladanie a posudzovanie návrhov 

(1) Návrhy na udelenie ocenení Čestné občianstvo mesta Šaľa, Cena mesta Šaľa, resp. na zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy, pomníka môžu predkladať:
a) fyzické osoby,
b) právnické osoby,
c) primátor mesta,
d) poslanci mestského zastupiteľstva (ďalej len „MsZ“),
e) komisie zriadené pri MsZ.
(2) Návrhy na udelenie ocenenia Cena primátora mesta Šaľa sú v kompetencii primátora mesta.
(3) Návrhy na ocenenie uvedené v § 2 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2  tohto VZN sa predkladajú na odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry (ďalej len „OŠSVaK“) – referát kultúry a to po zverejnení výzvy na internetovej stránke a úradnej tabuli mesta Šaľa. K dispozícii je formulár dostupný na internetovej stránke mesta.
(4) Návrhy môžu byť predkladané do 30. septembra (vrátane) príslušného kalendárneho roka, ktorý je konečným termínom na ich podanie. 
(5) Návrhy na udelenie Ceny primátora mesta Šaľa (§ 2 ods. 1 písm. c) tohto VZN sú administrované sekretariátom primátora v súčinnosti s OŠSVaK – referátom kultúry.
(6) Návrhy musia obsahovať údaje o:
a) navrhovateľovi ocenenia (meno, priezvisko a adresu, v prípade fyzickej osoby aj súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov, v prípade právnickej osoby základné údaje – názov, IČO, štatutárny zástupca, viď. výpis z obchodného registra, resp. iného registra),
b) navrhovaných na ocenenie
pri fyzických osobách (meno, priezvisko, akademické tituly, dátum narodenia prípadne úmrtia, adresu trvalého bydliska, štátnu príslušnosť, odkaz na pracovnú alebo verejnú funkciu, ďalšie významné životopisné údaje, zhodnotenie doterajšej činnosti, výpočet dosiahnutých úspechov, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma
a v zahraničí, sféru pôsobenia),
pri právnických osobách (základné údaje podľa výpisu z obchodného registra, resp. iného registra – názov, IČO, štatutárny zástupca, vznik a zánik, dôležité medzníky      v jej existencii, informácie o jej aktivitách, významných predstaviteľoch, výpočet dosiahnutých úspechov, údaje o udelených oceneniach a vyznamenaniach doma          a v zahraničí, sféru pôsobenia), 
pri kolektívoch (základné údaje o navrhovanom kolektíve na ocenenie, splnomocneného zástupcu kolektívu s uvedením osobných údajov, zhodnotenie doterajšej činnosti, výpočet dosiahnutých úspechov, údaje o udelených oceneniach      a vyznamenaniach doma a v zahraničí, sféru pôsobenia).
(7) Návrhy súvisiace so zhotovením a umiestnením pamätnej tabule, busty, sochy, pomníka musia obsahovať popri údajoch uvedených v § 3 ods. 6 tohto VZN tiež návrh:
a) textu, ktorý má byť zverejnený,
b) lokality, kde má byť ocenenie (pamätná tabuľa, busta, socha, pomník) umiestnené.
(8) Ak predložený návrh vykazuje znaky neúplnosti, nezrozumiteľnosti, vyzve OŠSVaK – referát kultúry, navrhovateľa na jeho dopracovanie, resp. spresnenie a to v lehote 10 dní. Nesplnenie uvedených podmienok vyradí návrh automaticky z procesu ďalšieho posudzovania.

§ 4
Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa

(1) Návrhy na udelenie ocenení Čestné občianstvo mesta Šaľa, Cena mesta Šaľa, resp. na zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy, pomníka sú predkladané prostredníctvom OŠSVaK – referátu kultúry Komisii pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa (ďalej len „komisia“), ktorá ich vyhodnocuje.
(2) Komisia má status dočasného (§ 4 rokovacieho poriadku komisií MsZ), odborného orgánu konštituovaného MsZ. 
(3) Komisia je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva a zástupcov verejnosti (osobností zo sféry kultúrneho, spoločenského, výchovno-vzdelávacieho, športového, vedeckého, hospodárskeho života v meste).
(4) Má 7 členov, schválených MsZ. Je tvorená pomerom:
a) 3 poslanci MsZ,
b) 4 zástupcovia verejnosti.
(5) Rokovania komisie sa riadia ustanoveniami rokovacieho poriadku komisií MsZ.
(6) Základná náplň činnosti komisie spočíva v(o):    
a) odbornom posudzovaní predložených návrhov z hľadiska ich opodstatnenosti, akceptovateľnosti, zmysluplnosti,
b) vypracovávaní kvalifikovaných stanovísk.
(7) Komisia zasadá spravidla raz ročne, obvykle v mesiaci október príslušného kalendárneho roka, resp. podľa potreby. 
(8) Komisiou vybrané návrhy musia byť zverejnené najneskôr v lehote 15 dní pred zasadnutím MsZ na úradnej tabuli Mestského úradu v Šali, v miestnej tlači a na internetovej stránke mesta, aby sa k nemu mali možnosť vyjadriť občania mesta Šaľa.
(9) Vybrané návrhy predkladá MsZ na schválenie predseda komisie alebo ním poverený člen.

§ 5
Rozhodovanie

(1) O udelení, zhotovení, umiestnení, resp. odňatí alebo odstránení ocenenia v prípade ustanovení § 2 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2 tohto VZN rozhoduje MsZ uznesením a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
(2) O udelení, resp. odňatí ocenenia podľa § 2 ods. 1 písm. c) rozhoduje primátor mesta Šaľa.

§ 6
Odovzdanie, vrátenie ocenení

(1) Odovzdávanie ocenení sa vykonáva slávnostným spôsobom na zasadnutí MsZ. Viaže sa k mesiacu december príslušného kalendárneho roka, spravidla ku Dňu samosprávy mesta Šaľa.
(2) Prevzatie ocenení sa dokumentuje zápisom do Pamätnej knihy mesta Šaľa a podpisom ocenených.
(3) S udelením ocenení nevznikajú ich držiteľom osobitné práva a povinnosti.
(4) Ocenenia mesta Šaľa nemusia byť každoročne udelené a nie sú nárokovateľné.
(5) V prípade úmrtia držiteľa ocenenia Čestné občianstvo mesta Šaľa, Cena mesta Šaľa a Cena primátora mesta Šaľa zostáva ocenenie (plaketa, listina o jeho udelení, resp. pozdravný list) vo vlastníctve pozostalých. Ak nie sú takéto osoby, je ten, kto obstaráva pohreb, povinný plaketu, pozdravný list, resp. listinu vrátiť na Mestský úrad v Šali, OŠSVaK – referát kultúry.

TRETIA ČASŤ
§ 7
Udelenie ocenenia in memoriam

(1) Výnimočne sa môžu ocenenia Čestné občianstvo mesta Šaľa a Cena mesta Šaľa udeliť fyzickej osobe in memoriam.
(2) Ak sa udeľuje ocenenie Čestné občianstvo mesta Šaľa a Cena mesta Šaľa in memoriam, dostane plaketu, vecný dar a listinu o jeho udelení pozostalý (manžel/ka, prípadne iný blízky príbuzný). Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva (§ 117 Občianskeho zákonníka) a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.

ŠTVRTÁ ČASŤ
§ 8
Čestné občianstvo mesta Šaľa

(1) Čestné občianstvo mesta Šaľa udeľuje mesto Šaľa fyzickým osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a život jeho obyvateľov, o porozumenie a priateľstvo medzi národmi a o rozvoj vzťahov medzi partnerskými mestami, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a činmi alebo sa zaslúžili o tieto skutočnosti iným konaním, hodným zreteľa.
(2) Čestné občianstvo mesta Šaľa možno udeliť aj občanom iných miest a obcí Slovenskej republiky, ako aj cudzím štátnym príslušníkom. Čestné občianstvo mesta Šaľa nezakladá inštitút štátneho občianstva.

§ 9
Doklad o udelení čestného občianstva

(1) O každom udelení ocenenia Čestné občianstvo mesta Šaľa sa vydáva písomný doklad, listina, ktorú podpisuje primátor mesta. Listina sa označí pečaťou mesta Šaľa.
(2) Ak sa Čestné občianstvo mesta Šaľa udeľuje cudziemu štátnemu príslušníkovi, listina sa vyhotovuje dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného.
(3) Súčasťou udeleného ocenenia je aj plaketa s textom o udelení, na averze ktorej je nápis „Čestný občan mesta Šaľa“, na reverze s alegóriou kaštieľa. Ocenenému bude zároveň odovzdaný vecný dar.

§ 10
Práva čestného občana

(1) Čestný občan má právo podieľať sa na samospráve mesta Šaľa v súlade s ustanovením § 3 ods. 5 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

PIATA ČASŤ
§ 11
Cena mesta Šaľa

(1) Mesto Šaľa môže udeliť Cenu mesta Šaľa za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky najmä vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejno-prospešnej činnosti,
b) významné hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré prispeli výrazným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta,
c) propagáciu a zviditeľňovanie mesta Šaľa doma i v zahraničí,
d) činy osôb pri záchrane ľudských životov a zdravia alebo majetku občanov a majetku mesta.
(2) Cenu mesta Šaľa možno udeliť fyzickým osobám, právnickým osobám, kolektívom a to aj pri významných jubileách a výročiach.
(3) Cenu mesta Šaľa možno v odôvodnených prípadoch udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom –  fyzickým osobám, kolektívom, právnickým osobám zo zahraničia, prípadne mestám v zahraničí (napr. partnerské mestá) a to aj pri významných príležitostiach.

§ 12
Doklad o udelení ocenenia Cena mesta Šaľa

(1) O každom udelení ocenenia sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta Šaľa. Listina sa označí pečaťou mesta.
(2) Ak sa držiteľom tohto ocenenia stane cudzí štátny príslušník – fyzická osoba, kolektív, právnická osoba alebo mesto zo zahraničia, listina môže byť vyhotovená dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného/ných.
(3) Súčasťou Ceny mesta Šaľa je plaketa s textom o udelení ocenenia, s vygravírovaným erbom mesta Šaľa, menom oceneného, nápisom „Cena mesta Šaľa“ a menom primátora mesta.
(4) Ocenenému sa odovzdá vecný dar.

ŠIESTA ČASŤ

§ 13
Cena primátora mesta

(1) Cenu primátora mesta Šaľa udeľuje a o udelení rozhoduje primátor mesta. Udeľuje ju fyzickým osobám, právnickým osobám, kolektívom pôsobiacim na území mesta, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja mesta v oblasti sociálnej, hospodárskej, kultúrnej, športovej, vedeckej, výchovy a vzdelávania, prípadne v iných sférach verejného života.
(2) Cenu primátora mesta Šaľa tvorí plaketa s textom o udelení ocenenia.
(3) Súčasťou ocenenia je:
a) pozdravný list opatrený podpisom primátora a pečaťou mesta Šaľa,
b) vecný dar.

SIEDMA ČASŤ
§ 14
Zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy, pomníka

(1) MsZ môže oceniť fyzické osoby, právnické osoby, kolektívy formou zhotovenia a umiestnenia:
a) pamätnej tabule,
b) busty,
c) sochy,
d) pomníka.
(2) Ocenenie sa udelí za:
a) pozitívny prínos na celkový spoločenský, kultúrny a hospodársky rozvoj mesta, regiónu, resp. s dosahom celoštátnym a medzinárodným,
b) mimoriadnu úroveň dosiahnutú v oblasti spoločenského a verejného života, výchovy a vzdelávania, kultúry, vedy, techniky, ekonomiky, športu, publicistiky, ochrany ľudských práv, životného prostredia.
(3) Fyzická osoba môže byť ocenená zhotovením a umiestnením pamätnej tabule, busty, sochy alebo pomníka len v súvislosti s významnými medzníkmi spätými s jej životom  a aktivitami a to vždy len in memoriam.
(4) Právnická osoba a kolektív môžu byť ocenení zhotovením a umiestnením pamätnej tabule alebo pomníka pri významných výročiach viažucich sa napr. na ich vznik, resp. zánik, prípadne na ďalšie dôležité medzníky v ich existencii. Ocenenou nesmie byť politická strana, politické hnutie.
(5) MsZ môže v prípade mimoriadneho verejného, spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho významu (miestny, regionálny, celoštátny, resp. medzinárodný dosah) oceniť zhotovením a umiestnením pamätnej tabule alebo pomníka tiež udalosť. 
(6) Zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy alebo pomníka nie je nárokovateľné.

ÔSMA ČASŤ
§ 15
Odňatie, odstránenie ocenenia

(1) MsZ môže udelené ocenenie Čestné občianstvo mesta Šaľa, Cenu mesta Šaľa, zhotovenú a umiestnenú pamätnú tabuľu, bustu, sochu, pomník odňať, resp. dať odstrániť a to ak:
a) sa držiteľ preukázateľne dopustil úmyselného trestného činu, prípadne iného skutku, odporujúcemu všeobecne platnému právnemu poriadku SR, EÚ, medzinárodným zmluvám, normám upravujúcich ľudské práva,
b) bolo udelené v rozpore so základnými princípmi demokracie, etiky alebo s ustanoveniami tohto VZN, resp. nezaslúžene a to aj vtedy, ak sa uvedené skutočnosti zistia až dodatočne.
(2) Návrhy na odňatie, odstránenie ocenení sa predkladajú prostredníctvom OŠSVaK – referátu kultúry, komisii, ktorá ich prerokuje, posúdi a záverečné stanoviská predloží na zasadnutie MsZ.
(3) Na základe uznesenia MsZ o odňatí ocenenia Čestné občianstvo mesta Šaľa, Cena mesta Šaľa je držiteľ povinný v lehote do 90 dní odo dňa prijatia uznesenia o odňatí ocenenia, ocenenie vrátiť. Ocenenie sa odovzdá na OŠSVaK – referáte kultúry.
(4) Odňať ocenenie Cena primátora mesta Šaľa je v kompetencii primátora. Dôvody na odňatie sú identické s dôvodmi obsiahnutými v § 15 ods. 1 tohto VZN. Držiteľa vyzve sekretariát primátora k vráteniu ocenenia v lehote do 90 dní odo dňa vyhotovenia výzvy.
(5) O odňatí ocenenia informuje primátor mesta MsZ.
(6) V prípade odňatia ocenení Čestné občianstvo mesta Šaľa, Cena mesta Šaľa, Cena primátora mesta Šaľa sa o tejto skutočnosti urobí záznam do Pamätnej knihy mesta Šaľa.
(7) Na základe uznesenia MsZ môže byť ocenenie pamätná tabuľa, busta, socha, pomník, odstránené.
(8) Návrh na odňatie alebo odstránenie ocenení môžu podať:
a) fyzické osoby,
b) právnické osoby,
c) primátor mesta,
d) poslanci MsZ,
e) komisie zriadené pri MsZ.
DEVIATA ČASŤ

§ 16
Zrušovacie ustanovenie

(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 7/2009 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa schválené Uznesením MsZ v Šali č. 5/2009 – VII. dňa 10. septembra 2009.

DESIATA ČASŤ

§ 17
Záverečné ustanovenia

(1) V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 15/2011 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa  zverejnený na úradnej tabuli mesta Šaľa a na internetovej stránke mesta Šaľa dňa                19. októbra 2011.
(2) Toto VZN č. 15/2011 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa schválilo Mestské zastupiteľstvo Šaľa na svojom 10. zasadnutí dňa 3. novembra 2011 prijatím Uznesenia č. 10/2011 – VI. 
(3) VZN č. 15/2011 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa         11. novembra 2011 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. dňa 26. novembra 2011.

Prílohy