Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 18.10.2013 - 12:35  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 08:14  //  zobrazené: 2476

O vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 4, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2004

číslo: 12/2013  |  dátum schválenia: 26.09.2013  |  dátum účinnosti: 18.10.2013  |  stav: zrušené

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 7/2013 – XIII. dňa 26. septembra 2013

Vyvesené na úradnej tabuli: 3. októbra 2013

Účinnosť od: 18. októbra 2013

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe ust. § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 3 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení  

č. 12/2013

o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 4, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2004

o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č.1 a č.2  k ÚP mesta Šaľa a č.3 k ÚP mesta Šaľa a Energetická koncepcia mesta Šaľa

 

 

Čl. I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2004 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č.1 a č.2 a č.3 k ÚP mesta Šaľa a Energetická koncepcia sa mení a dopĺňa takto:

 

§ 6 ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE URBANISTICKÚ ŠTRUKTÚRU

bod 1. Zástavba sa dopĺňa odstavec c) takto((zmeny sú vyznačené podčiarknutým šikmým písmom ):

c) Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie novej stavebnej štruktúry formovať a regulovať nasledovne podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh:

PFCelok Šaľa, PFČasť Šaľa – centrum:

-kompaktná uličná zástavba v minimálnej podlažnosti 2NP v polohách pri Trojičnom námestí, Hlavnej ulici, Štúrovej ulici, ulici Pázmáňa a Dolnej ulici v minimálnej podlažnosti 3NP a v maximálnej podlažnosti 6NP so zastavanosťou max. 100% a ozelenením min. 15% s prípustnou aj zástavbou uličnou voľnou v minimálnej podlažnosti 3NP a v maximálnej podlažnosti 6NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;

PFCelok Šaľa, PFČasť Západná os:

- voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;

PFCelok Šaľa, PFČasť Bilická os a Os Vršky:

- voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;

 

PFCelok Šaľa, PFČasť Šaľa – sever a Šaľa - juh:

- kompaktná uličná zástavba v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP so zastavanosťou max. 100% a ozelenením min. 15% s prípustnou aj zástavbou uličnou voľnou v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP a v niektorých polohách voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie, v niektorých polohách iba bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;

PFCelok Šaľa, PFČasť Šaľa – západ, Šaľa - východ a Šaľa - juhovýchod:

- voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

- bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;

PFCelok Šaľa, PFČasť Pri železnici:

- pri Murgašovej ulici voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP a v ostatných polohách zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20% s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

- vyššia alebo základná vybavenosť a extenzívna priemyselná výroba a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou, dopravnou vybavenosťou a bývaním;

- v polohe východnej strany Dolnej ulice základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná je vyššia a špecifická vybavenosť, ostatné funkčné využívanie v tejto polohe je neprípustné – najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba

PFCelok Šaľianska tabuľa, PFČasť Vŕšky - východ:

- voľná uličná zástavba v podlažnosti 2NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30%; prípustná zástavba uličná kompaktná do 2.NP; ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

- bývanie, prípustná je základná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie viazané na potrebu bývania;

PFCelok Šaľianska tabuľa, PFČasť Pri Dusle:

- zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 2NP alebo zástavba uličná voľná do 2NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20% s vytvorením pásu izolačnej zelene na hranici s k.ú. Trnovec nad Váhom s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP; ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

- intenzívna a extenzívna priemyselná výroba a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou výrobou, poľnohospodárskou výrobou, vyššou a základnou vybavenosťou, špecifickou vybavenosťou a dopravnou vybavenosťou;

PFCelok Nová Veča, PFČasť Nová Veča – centrum:

- kompaktná uličná zástavba v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP so zastavanosťou max. 100% a ozelenením min. 15% s prípustnou aj zástavbou uličnou voľnou v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP a v niektorých polohách voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP a polohe pri športovom štadióne zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20%. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie, v polohe pri športovom štadióne iba športová vybavenosť, prípustná je individuálna rekreačná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;

PFCelok Nová Veča, PFČasť Východná os:

- voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP a polohe pri vstupe do mesta zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20%. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie a v polohe pri vstupe do mesta aj extenzívna priemyselná výroba a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie
s prípustnou špecifickou vybavenosťou;

PFCelok Nová Veča, PFČasť Nová Veča – sever:

- voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

- bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;

PFCelok Nová Veča, PFČasť Nová Veča – juh:

- kompaktná uličná zástavba v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP so zastavanosťou max. 100% a ozelenením min. 15% s prípustnou aj zástavbou uličnou voľnou v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP a v polohách vzdialenejších od centra voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

- bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;

PFČasť Veča – sever 2:

- voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

- v priestore cintorína zástavba areálová s malou architektúrou a porast stromový, krovinatý alebo bylinný; prípustná zástavba areálová do 2NP výhradne vo väzbe na potrebu cintorína;

- v prevažnej časti územia bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;

- v polohe okolo Hlavnej ulice vyššia alebo základná vybavenosť a v časti vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná je špecifická vybavenosť, ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;

- vo vymedzenej okrajovej polohe územia umiestniť miestny cintorín s pásom izolačnej zelene, v priestore cintorína je prípustná vyššia alebo základná vybavenosť viazaná na potrebu prevádzky cintorína, ostatné funkčné využívanie je neprípustné;

PFCelok Jozefov, PFČasť Jozefov - centrum:

- zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20% s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a extenzívna priemyselná výroba s prípustnou dopravnou vybavenosťou a bývaním a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie;

PFCelok Jozefov, PFČasť Jozefov - sever:

- zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20% s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

- vyššia alebo základná športová vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná vybavenosť viazaná na šport, ostatné funkčné využívanie je neprípustné;

- v časti územia bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná je  základná vybavenosť, vyššia alebo špecifická vybavenosť, športová a rekreačná vybavenosť 

v nadväznosti na športovú a rekreačnú zónu mesta – odstupový pás izolačnej zelene medzi

bývaním a športovej a rekreačnej zóny, ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä

priemyselná a poľnohospodárska výroba;

- zástavba uličná voľná v podlažnosti do 2NP so zastavanosťou maximálne 70% a ozelenením

  minimálne 30%. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné.

PFCelok Veča, PFČasť Veča – centrum; PFCelok Vršky, PFČasť Vršky – centrum a PFCelok Bilica, PFČasť Bilica - centrum:

zástavba uličná voľná v maximálnej podlažnosti do 2NP so zastavanosť maximálne 70% a ozelenením minimálne 30% s prípustnou zástavbou uličnou kompaktnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

základná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou vyššou vybavenosťou a bývaním. Vo vyznačenej polohe s funkčným využívaním ako cintorín. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;

PFCelok Veča, PFČasť Večianska os:

zástavba uličná voľná v maximálnej podlažnosti do 2NP so zastavanosť maximálne 70% a ozelenením minimálne 30% s prípustnou zástavbou uličnou kompaktnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou vyššou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;

PFCelok Veča, PFČasť Veča – sever a Veča – juh; PFCelok Vršky, PFČasť Vršky – sever a Vršky – juh; PFCelok Bilica, PFČasť Bilica – sever a Bilica - juh:

zástavba uličná voľná v maximálnej podlažnosti do 2NP so zastavanosť maximálne 70% a ozelenením minimálne 30% s prípustnou zástavbou uličnou kompaktnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba. V rámci PFCelku Bilica v PFČasti Bilica juh je lokalizovaný nový mestský cintorí (vyššia vybavenosť);

PFCelok Veča, PFČasť Veča – východ:

zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 2NP alebo zástavba uličná voľná do 2NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20% s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

vyššia alebo základná vybavenosť a extenzívna priemyselná výroba a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou, dopravnou vybavenosťou a bývaním;

PFCelok Hetméň-osada, PFČasť Hetméň osada - centrum:

zástavba uličná voľná v maximálnej podlažnosti do 2NP so zastavanosť maximálne 70% a ozelenením minimálne 30% s prípustnou zástavbou uličnou kompaktnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP; v priestore areálu poľnohospodárskeho družstva zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 2NP alebo zástavba uličná voľná do 2NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20% s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

bývanie a  vyššia alebo základná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou; v priestore areálu poľnohospodárskeho družstva špecifická poľnohospodárska výroba a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie; ostatné funkčné využívanie je neprípustné.

PFCelok Hetméň-osada, PFČasť Hetméň osada - okolie:

porast stromový, prípustná zástavba solitérna do 1NP (zastavanosť max. 5%), zástavba malou architektúrou a porast krovinný alebo bylinný;

skupinová rekreácia a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná vybavenosť príslušiaca rekreačnej funkcii, bývanie. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné.

PFCelok Váh v časti Čerešňový sad:

- zástavba voľná solitérna v maximálnej podlažnosti do 2NP limitovaná súhlasom správcu povodia so zastavanosťou max. 15% a ozelenením minimálne 60% vrátane priestranstiev typu ulica, ostatné priestorové usporiadanie je neprípustné,

enviromentálna vegetácia alebo rekreácia a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná je príslušná vybavenosť s nevyhnutnou väzbou na prírodné prostredie, ostatné funkčné využívanie je neprípustné

 

 

bod 2. Verejné dopravné vybavenie sa dopĺňa odstavec f) takto:

a) Nadradenú cestnú dopravu na území katastra mesta Šaľa organizovať nasledovne podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh:

zabezpečiť prekládku resp. presmerovanie cesty 1/75 do severnej  a severovýchodnej okrajovej polohy zastavaného územia mesta Šaľa - Veča, v dotyku s obytnou zástavbou realizovať protihlukové opatrenia;

cestu II/573 trasovať v zastavanom území mesta v trasách ulíc Dlhoveská, Nitrianska, SNP, Kráľovská, Vlčanská. Pri vstupe cesty II/573 do obce Dlhá nad Váhom trasovať komunikáciu v novej polohe ako východný obchvat tejto obce;

cestu III/5085 trasovať v zastavanom území mesta v trasách ulíc Diakovská, Hlavná, Kráľovská - Štúrova;

upraviť napojenie cesty II/0753 do novej križovatky s cestou I/75;

 b) Sieť mestských cestných komunikácií organizovať a podriadiť systému nadradenej cestnej siete, vytvoriť jeho efektívne prepojenie a vytvoriť vnútornú organizáciu cestných komunikácií kde hlavnú mestskú dopravnú os bude tvoriť Vlčanská ulica, Kráľovská ulica, ulica SNP – Most cez Váh – Nitrianska ulica po križovatku s Dlhoveskou cestou a na túto komunikačnú kostru budú napojený:

systémom mestských dopravných privádzačov funkčnej triedy B2 bude napojenie na cestu I/75 – tzv. hlavné vstupy do mesta:

- východný mestský privádzač: Dlhoveská cesta (od križovatky s I/75 po Nitriansku ul.) v celej svojej dĺžke bude súčasťou prieťahu cesty II/573 vo funkčnej triede B2 a kategórii MZ 12/50,

- západný mestský privádzač: cesta od križovatky I/75 po ul. SNP, pozostáva z dvoch trás a to ulíc Štúrova a Kráľovská, parametre týchto mestských komunikácií pre návrhové obdobie po vybudovaní novej trasy I/75 budú vo funkčnej triede B2 a kategórie MZ 12/50,

systémom miestnych dopravných privádzačov funkčnej triedy B2 a C1 bude napojenie na miestne časti mesta a okolité obce:

večiansky miestny privádzač: Močenská ulica – Nitrianska  (od križovatky s I/75 po križovatku s Dlhoveskou cestou), bude zaradená vo funkčnej triede B2 a kategórii MZ 12/50,

diakovský miestny privádzač: Diakovská cesta (od vstupu cesty III/5085 do zastavaného územia – po Kráľovskú cestu, križovatka s cestou II/573) bude vo funkčnej triede B2 kategórie MZ 12/50, križovanie so železničnou traťou bude riešené podjazdom,

hetméňsky miestny privádzač: Dolná ulica (od vstupu cesty II/572 do zastavaného územia po Vlčiansku ul.), v celej svojej dĺžke bude prieťahom cesty II/573 vo funkčnej triede B2 a kategórie MZ 12/50, križovanie železničnej trate bude riešené podjazdom,

privádzač Vŕšky: mestská komunikácia v trase Družstevnej ul. od navrhovaného centra Vŕšky po križovatku s cestou II/573 vo funkčnej triede C1 a kategórie MO 12/40,

farkašínsky privádzač (ako priestorová rezerva): ul. Fraňa Kráľa vo Veči po Komenského ulicu,  mestská komunikácie funkčnej triedy C1 s kategóriou MO 12/40,

bilický privádzač: Murgašova ulica od navrhovaného centra Bilica po trasu cesty III/5085, ako mestská komunikácia funkčnej triedy C1 a kategórie MO 12/40.

c) Pri riešení statickej automobilovej dopravy dodržať nasledujúce zásady:

parkovacia politika mesta musí mať priamy dopad na riadenie parkovania na území celého mesta s osobitnou kontrolou jeho centra (zóna kotrolovaného parkovania);

pri každej novej výstavbe a podľa možností aj pri rekonštrukcii musí byť dodržaná podmienka riešenia normovej potreby parkovania na vlastnom pozemku resp. integrovanú v rámci objektu, v prípade, že nie je možné preukázateľne dodržať túto podmienku mestom budú určené iné spôsoby a formy riešenia – výstavba hromadných garáží pre potreby takýchto prevádzok hlavne v polohe PFCelku Šaľa,

v polohe pri vstupoch do centra mesta pripraviť podmienky pre výstavbu objektov parkovacích garáží ktoré budú plniť potreby krátkodobého parkovania pre návštevníkov mesta, parkovacie garáže riešiť v integrácii s inými vybavenostnými funkciami;

riešiť normovú potrebu parkovania pre existujúce bytové domy bez garáží a pre existujúce bytové domy, ktoré majú zriadené garáže vo forme radových garáží,  vo forme hromadných a časť vo forme verejných parkovísk v dostupnosti k jednotlivým bytovým domom do 400m;

progresívnou formou výstavby hromadných garáží postupne nahrádzať radové garáže umiestnené v exponovaných polohách mesta a určených na dožitie a asanáciu; 

dobudovať verejné parkoviská pre návštevníkov mesta a hlavne jeho centra na vyhradených plochách a pozdĺž komunikácií;

v obytných celkoch vyhradiť parkovacie miesta pre miestne bývajúcich obyvateľov a obyvateľov s telesným postihnutím;

 d) Pre umiestňovanie ČSPH je potrebné dodržať nasledovné:

čerpacie stanice slúžiace pre potreby tranzitnej dopravy lokalizovať výlučne mimo centrálne polohy mesta a navrhované zastavané územie mesta, v okrajovej polohe v zastavanom území v periférnych častiach výlučne v polohe trás ciest I. a II. triedy;

čerpacie stanice slúžiace pre potreby mesta je z hľadiska priestorového umiestnenia nutné lokalizovať výlučne na hlavné mestské a mestské urbanistické osi mimo územie centrálnych polôh mesta;

e) Svetelnú dopravnú signalizáciu riešiť v trase ul. SNP – Nitrianska  v etape nárastu intenzity dopravy na mieru keď sa stanú kolíznymi podmienky pre priečny pohyb peších. V trase ulice SNP potom riešiť min. 4 riadené križovatky – Kráľovská, Štúrova, Pázmaňa a Billa, s doplňujúcimi priečnymi pešími priechodmi;

f) Pre rozvoj cyklistickej dopravy:

vypracovať ucelenú koncepciu pre riešenie priestorových a technických podmienok cyklotrás;

podporovať a predovšetkým dobudovať všetky magistrálne a regionálne cyklotrasy podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh, ktoré sa stanú základom rozvoja rekreačnej cykloturistiky a súčasne spĺňajú aj nároky cyklistickej dochádzky za prácou;

na území mesta v rámci všetkých hlavných uličných koridorov budovať súbežne cyklistické chodníky umožňujúce bezkolíznu každodennú cyklistickú prevádzku v rámci mesta;

mimo zastavané územie mesta pre zabezpečenie prístupu k výrobným prevádzkam a prístupu k priľahlým obciam (Kráľová  nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Trnovec nad Váhom) v súbehu s cestnými komunikáciami budovať cyklistické chodníky v integrácii s pešími chodníkmi.

g) Aktualizovať koncepciu rozvoja MHD na území mesta so stanovením základných zásad v systéme trasovania dopravy a potrebných nárokov na technické zabezpečenia prevádzky MHD.

h) V oblasti železničnej dopravy je potrebné najmä:

vytvoriť podmienky v jestvujúcom koridore pre rekonštrukciu a prestavbu železničnej trate na rýchlostnú trať v súlade s koncepciou ŽSR, v rámci rekonštrukčných úprav požadovať riešenie a realizáciu protihlukových opatrení;

vytvoriť územné podmienky pre integrovaný objekt železničnej a autobusovej stanice;

i) V oblasti vodnej dopravy:

rezervovať priestor pre zámer nákladného lodného prístavu;

zabezpečiť prestavbu jestvujúceho nákladného lodného prístavu pre funkciu osobného lodného prístavu;

podporiť zámer vodnej cesty na rieke Váh.

j) Pri rozvoji verejného dopravného vybavenia resp. pri zásahu inou výstavbou do verejného dopravného vybavenia je nevyhnutné rešpektovať všetky platné legislatívne limity (ochranné pásma) jednotlivých zariadení a to najmä:

ochranné pásma cestných komunikácií,

ochranné pásma železníc.

 

 

Čl. II.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.

Prílohy