Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.02.2020 - 13:12  //  aktualizácia: 03.02.2020 - 13:13  //  zobrazené: 654

O zaplatení parkovacích miest na ulici Budovateľská Šaľa na rok 2020.

číslo: I2/2020

Požadované informácie: o zaplatení parkovacích miest na ulici Budovateľská Šaľa na rok 2020.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Parkovacie miesta predstavujú podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach  a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady osobitné užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

Daň za užívanie verejného priestranstva mesto vyrubuje každoročne na základe žiadosti resp. oznámenia daňovníka o zámere osobitného užívania verejného priestranstva.

Daň za užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska za rok 2020 bude mesto vyrubovať v mesiacoch február – marec 2020. Daňovník uhrádza daň po jej vyrúbení.

Zoznam „vyhradeného verejného priestranstva za účelom parkovania – evidencia EČV“ mesto aktualizuje a zverejňuje na webovom sídle mesta:

https://sala.sk/clanok/vyhradene-verejne-priestranstvo-za-ucelom-parkovania-evidencia-ecv