Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.11.2016 - 12:20  //  aktualizácia: 06.11.2016 - 12:21  //  zobrazené: 3351

Obchodná verejná súťaž na kúpu pozemku na Švermovej ul.

Mesto Šaľa

v y h l a s u j e

 

obchodnú verejnú súťaž

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a § 8 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov

 

O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Švermovej ul. v Šali (za bývalou pekárňou)

 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže :

 

Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

zastúpené Mgr. Jozefom Belickým,  primátorom mesta

 

Predmet obchodnej verejnej súťaže :

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predloženie ponuky na kúpu pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Šaľa na Švermovej ul. (za bývalou pekárňou), vedeného na LV č. 1,  časť parc. KN reg. C č.4143/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3385 m2 ako novovytvorená parcela v katastri nehnuteľností registra C č.4143/79 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 411 m2,  ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 09/2016,  overeným Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 10. októbra 2016  pod č.j. 446/2016.

 

 

Popis pozemku:  pozemok sa nachádza  na Švermovej ul. v Šali (za bývalou pekárňou). Zo severozápadnej a z juhozápadnej strany (zozadu od bývalej pekárne a zboku od susedného pozemku, parc. KN reg. C č. 4143/77) je pozemok oplotený bariérovým, betónovým, nepriehľadným oplotením. Na hranici medzi záujmovým pozemkom a susedným pozemkom, parc. KN reg. C č.4143/72,  nie je oplotenie. Od miestnej komunikácie je záujmový pozemok ohraničený chodníkom a stromami (druh: slivky, 6 ks).

Rozmery pozemku: dĺžka cca 49,6 m, šírka cca 8,3 m.  Pozemok je zatrávnený.

Na pozemku sa nenachádzajú t.č. žiadne funkčné inžinierske siete.

Pozemok je vhodný na záhradu, spevnené plochy, garáž, prípadne inú stavbu postavenú v súlade s platnými regulatívmi podľa ÚPN mesta Šaľa.

 

Kritériá pre hodnotenie a výber najvýhodnejšej ponuky :

1. kúpna cena

   2. ostatné podmienky

 

Poskytnutie súťažných podkladov :

Súťažné podklady  je  možné  vyzdvihnúť na   Mestskom  úrade v   Šali,   Oddelenie správy   majetku a zariadení  mesta, 3. poschodie, č.d. 302 odo dňa vyhlásenia súťaže, t.j. od 4.11.2016 v čase od 800hod do 1400hod. Vyhlasovateľ na písomné požiadanie zašle uchádzačovi súťažné podklady aj v elektronickej forme.

Vyhlasovateľ  umožní  uchádzačom   obhliadku  pozemku   dňa 10.11.2016  so zrazom uchádzačov o 1100 hod,  pred budovou MsÚ v Šali.

 

Kontaktné osoby:

Ing. Božena Tóthová : tel. č. 031/770 5981-4, kl.107

Mgr. Miloslava Bartíková: tel. č. 031/770 5981-4, kl.123

 

Spôsob podávania súťažných návrhov :

Súťažné návrhy možno zasielať na adresu: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, príp. osobne predložiť na  MsÚ, kancelária č.d. 302 do 15.11.2016  do 1400 hod.     

Súťažný návrh musí byť podaný v písomnej forme podpísaný právne záväzným spôsobom a doručený  v zalepenej obálke s označením „Verejná súťaž – pozemok na Švermovej (za bývalou pekárňou)“ a s uvedením adresy uchádzača.

 

Termín a miesto otvárania obálok :

 

Otváranie obálok sa uskutoční  dňa 15.11.2016 o 1500 hod, v zasadačke MsÚ v Šali (bez účasti uchádzačov a verejnosti).    

 

Oznámenia výsledkov :

Vyhlasovateľ oznámi uchádzačom výsledky obchodnej verejnej súťaže písomne v termíne do 10 dní  od podpísania uznesenia  primátorom mesta (predpokladaný termín zasadnutia je 1. december 2016)

 

Záverečné ustanovenia :

1.   Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok alebo zrušenia obchodnej verejnej súťaže až do doručenia oznámenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže  uchádzačom.

2.   Predložený súťažný návrh  nemožno meniť  ani dopĺňať.

3.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na vyžiadanie doplnenia resp. vysvetlenia súťažného návrhu v prípade pochybnosti o splnení podmienok obchodnej verejnej súťaže zo strany uchádzača.

4.   Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú.

5.   Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

 

 

V Šali 3.11.2016

 

                                                                                                                  Mgr. Jozef Belický v.r.

                                                                                                                       primátor mesta       

 

  • Zmenu termínu odovzdávania súťažných návrhov v obchodnej verejnej súťaži