Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 31.03.2016 - 08:22  //  aktualizácia: 31.03.2016 - 08:23  //  zobrazené: 3182

Obytná zóna Šaľa – Bilica Sever - I. etapa

Spoločnosť DTN, s.r.o.,  IČO: 36 544 329, so sídlom Ul. P. Pázmanya č. 49/3, 927 01 Šaľa (ďalej len "stavebník") podala dňa 21.10.2015 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

Obytná zóna Šaľa – Bilica Sever - I. etapa,

v rozsahu:

SO 201  Miestne komunikácie

SO 202  Rozšírenie účelovej cesty

 

(ďalej len "stavba") na pozemkoch parc. č. C-KN 5019/3, 5019/18, 5019/19, 5019/5 kat. územie Šaľa a  parc. č. E-KN 1764/4 v katastrálnom území Šaľa.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

SO 201  Miestne komunikácie

 • Rieši návrh nových miestnych obslužných komunikácií (komunikácia B-D),
 • Komunikácia B tvorí predĺženie miestnej komunikácie Murgašovej ulice a má dĺžku 59,522m.
 • Komunikácia C tvorí slepú ulicu, ktorá sprístupňuje 4 parcely s celkovou dĺžkou 54,302m. Na konci komunikácie sa nachádza aj obratisko.

 

SO 202  Rozšírenie účelovej cesty

 • Rieši úpravu a rozšírenie existujúcej účelovej cesty (komunikácia A) a bude tvoriť vzájomné prepojenie komunikácií B,C a D,
 • Objekt rieši úpravu existujúcej cesty na dĺžke 344,073m (od komunikácie B po D).
 • Jestvujúca cesta od prepojenia trasy D po štátnu cestu I/75 nie je predmetom prvej etapy výstavby.

 

Mesto Šaľa, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie príslušný podľa   § 3a, ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), oznamuje v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 

                                            18.04.2016 (pondelok) o 10.00 hodine         

 

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade,  3. poschodie, miestnosť č. 317.

Stavebník najneskôr na ústnom pojednávaní žiadosť doplní o podklady v súlade s § 8 a § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestský úrad Šaľa, úradné dni: Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní.

Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

Vyvesenie oznámenia oznámi tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Vyvesené dňa:    ..................................                      Zvesené dňa:  .......................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. DTN, s.r.o. P.Pázmanya 49/3, 927 01 Šaľa
 2. Vlastníci pozemkov register "C" parc. č. 4115, 4241, 5019/20, 5019/21, 5019/23, 5019/24, 5019/25, 5019/27, 5019/29, 5019/31, 5019/33, 5019/35, 5019/38, 5019/39, 5019/37, 5019/41, 5019/42, 5019/43, 5019/45, 5019/47, 5019/49, 5019/51, 5019/54, 5019/53, 5019/55 a na pozemkoch register "E" KN par. č. 1673/2, 1575/2, 1675/4, 1725, 1576/1, 1576/2, 1577, 1578, 1579/1, 1579/2, 1819/3 v kat. území Šaľa a stavieb na nich:
 • Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 • Aurélia Rýšová, Ul. Wilsonova č. 2738/5, 811 07 Bratislava
 • Július Hučko, Ul. Račianska č. 1508/23, 831 02 Bratislava
 • Karol Alföldi, Ul. Kráľovská č. 20, 927 01 Šaľa
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
 • Roľnícke družstvo, Hviezdoslavova č. 121/2, 927 14 Šaľa
 • Július Belovič, Ul. Jánošíkova 1362/25, 927 01 Šaľa
 • Mária Suchánková, Ul. Sládkovičova č. 1249/12, 927 01 Šaľa
 • Tibor Belovič, Ul. Jánošíkova č. 1363/23, 927 01 Šaľa

 

      Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

      Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

 1. Pavol Sebök PAULOS-DLS, Ul. Záhradnícka 302/12, 929 01 Dunajskí Streda – Malé Blahovo
 2. STAVSPOL projekt s.r.o., Ing. Arch. Radovan Vranka, Ul. Štúrova 34/879, 927 01 Šaľa

 

dotknutým orgánom jednotlivo     

 1. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
 2. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra 11
 3. MV SR, OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 7. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 9. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 10. Mestský úrad v Šali - referát dopravy a technických činností
 11. Mestský úrad v Šali – oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 12. Mestský úrad v Šali – referát životného prostredia

na vedomie

 1. DTN, s.r.o. P.Pázmanya 49/3, 927 01 Šaľa
 • k spisu

 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                        Mgr. Jozef Belický
                                                                                                                         primátor mesta