Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.09.2023 - 15:26  //  aktualizácia: 04.09.2023 - 15:26  //  zobrazené: 610

Odstránenie objektu 33-07 prevádzky tepelného hospodárstva

Informovanie verejnosti

         Mesto Šaľa, ako dotknutá obec podľa § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

informuje verejnosť

o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti  

„Odstránenie objektu 33-07 prevádzky tepelného hospodárstva ”

navrhovateľa  Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.

Zámer je verejnosti prístupný na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/odstranenie-objektu-33-07-prevadzky-tepelného-hospodárstva

           Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných  dní od zverejnenia tohto oznámenia. Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

 

 Mgr. Jozef Belický v.r.                                                                                                   

primátor