Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 30.07.2020 - 13:53  //  aktualizácia: 30.07.2020 - 13:54  //  zobrazené: 187

Ohľadne nájomných bytov na Kráľovskej ulici v meste Šaľa" pokuta vo výške 339 150 EUR

číslo: I14/2020

Požadované informácie citujeme:

 

„ Úrad pre verejné obstarávanie udelil v roku 2019 účastníkovi konania Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa pokutu za porušenie predpisov o verejnom obstarávaní (§ 149
ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.) v súvislosti so zákazkou "Nájomné byty na Kráľovskej ulici v meste Šaľa" pokutu vo výške 339 150 EUR.

V súvislosti s uvedeným rozhodnutím o správnom delikte žiadam o poskytnutie informácie:

 

 1. Uplatnil si verejný obstarávateľ/obstarávateľ Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa akýkoľvek nárok na náhradu škody, regresný nárok, zmluvnú pokutu alebo akúkoľvek inú kompenzáciu finančného charakteru v súvislosti s daným porušením predpisov o verejnom obstarávaní? Ak áno, voči akej osobe a v akej výške (v prípade fyzickej osoby žiadam uviesť len pracovné alebo funkčné zaradenie alebo iný zmluvný vzťah)?

 

 1. Uplatnil verejný obstarávateľ/obstarávateľ  Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa akékoľvek opatrenie pracovnoprávneho alebo obdobného charakteru  súvislosti
  s daným porušením predpisov o verejnom obstarávaní? Ak áno, voči akej osobe a akým spôsobom (v prípade danej fyzickej osoby žiadam uviesť len pracovné alebo funkčné zaradenie alebo iný zmluvný vzťah)?

 

 1. Prijal verejný obstarávateľ/obstarávateľ  Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa v súvislosti s daným porušením predpisov o verejnom obstarávaní akékoľvek opatrenia na predchádzanie podobným porušeniam v budúcnosti? Ak áno, aké?

 

 1. Aké boli príjmy a výdavky subjektu Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
  v roku 2019, z toho bežné výdavky, a z toho celkové personálne náklady (t. j. mzdy, platy, odmeny a povinné poistenie osôb v pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom
  a obdobnom vzťahu so subjektom Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, vrátane štatutárneho orgánu, respektíve členov štatutárneho orgánu).“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Mesto Šaľa si neuplatnilo akýkoľvek nárok na náhradu škody, regresný nárok, zmluvnú pokutu alebo akúkoľvek inú kompenzáciu finančného charakteru.

 

 1. Mesto Šaľa nevykonalo akékoľvek opatrenie pracovnoprávneho alebo obdobného charakteru.

 

 1. Ku dňu vyhotovenia tejto odpovede prebieha súdne konanie na Krajskom súde
  v Bratislave, kde sa  mesto Šaľa ako žalobca žalobou zo dňa 04. 07. 2019  domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava č. 3691-P/2019 zo dňa 10. 05. 2019, ktorým potvrdil prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu č. 5053-3000/2018, 1258-3000/2019 zo dňa 04. 01. 2019 o uložení pokuty vo výške 339 150 EUR  za správny delikt, v súvislosti
  s porušením pravidiel verejného obstarávania.

 

Krajský súd v Bratislave priznal žalobe vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 3691-P/2019 zo dňa 10. 05. 2019 odkladný účinok, a to až do právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu vo veci samej. Do dnešného dňa nebolo ešte nariadené súdne konanie.

 

Z tohto dôvodu neboli prijaté akékoľvek rozhodnutia a opatrenia na predchádzanie podobným porušeniam v budúcnosti.

 

 1. Rok 2019:

príjmy mesta Šaľa:                          32 452 369 EUR

      výdavky mesta Šaľa:                       31 655 831 EUR

      z toho bežné výdavky:                     17 806 019 EUR

      z toho celkové personálne náklady: 10 466 496 EUR.