Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 17.02.2023 - 10:28  //  aktualizácia: 17.02.2023 - 10:35  //  zobrazené: 1660

Ohľadne platu primátora, vozidiel pred základnými ako aj materskými škôlkami, vyznačovaním zón pred/za prechodmi pre chodcov...

predkladateľ: Mgr. Róbert Čibrik

Odpoveď na interpelácie prednesené a podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 2. februára 2023

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 02. 02. 2023,     ste predniesli interpeláciu v znení:

„Chcel by som sa znova vrátiť k platu primátora a chcel by som požiadať hlavnú kontrolórku mesta o písomné vyjadrenie k zákonnosti vyplácania zvýšeného platu primátora v Šali po znovuzvolení v roku 2022 bez rozhodnutia uznesenia mestského zastupiteľstva; podľa viacerých právnych názorov o prípadnom navýšení platu primátora po znovuzvolení musí opätovne rozhodnúť mestské zastupiteľstvo, v opačnom prípade má primátor nárok len na základný plat stanovený zákonom; chcel by som preto požiadať hlavnú kontrolórku o písomné stanovisko k zákonnosti tohto postupu, keďže podľa zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór kontroluje zákonnosť hospodárenia obcí a miest a má teda aj poradný hlas; chcel by som predovšetkým vedieť, či existuje nejaká právna analýza, či existuje nejaký judikát, resp. usmernenie, ktoré podporujú názor o zákonnosti postupu, ktoré zvolilo mesto Šaľa.“

Ďalej ste podali písomné interpelácie v znení:

 1. Pred školami, tak základnými ako aj materskými, napríklad na Krátkej ulici, Hornej ulici, Družstevnej ulici či Hollého ulici neustále stoja či zastavujú motorové vozidlá, a napriek existujúcemu značeniu blokujú premávku a vytvárajú nebezpečné situácie pre žiakov. Pred inými školami/ škôlkami potrebné dopravné značenie chýba. Chcem požiadať mesto o riešenie tejto situácie. Aké kroky za ostatné roky v tejto oblasti podniklo a aké v najbližšej dobe plánuje? Aký je časový harmonogram riešenia tohto problému?

 1. Pred časom sa v mestskej časti Veča, na Hollého ulici, začalo s vyznačovaním zón pred/za prechodmi pre chodcov, čo v spolupráci s MsP výrazne zlepšilo prehľadnosť okolo nich. Existujú plány pre pokračovanie v takomto značení? Ak áno, aké sú plány pre rok 2023?

 1. Chcel by som požiadať o sprístupnenie oboch právnych analýz ohľadom obstarania nájomných bytov na Kráľovskej ulici, ich dodávateľa a cenu. Tiež chcem požiadať
  o informáciu kto mesto zastupoval v súdnych sporoch vo veci pokút uložených úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) od roku 2014 a výšku odmeny za  toto zastupovanie
  ?

 1. Aké upozornenia a protesty prokurátora dostalo mesto od 1.1. 2015?

 1. Žiadam mesto o pravidelné čistenie krajnice na moste od štrku z dôvodu bezpečnosti cyklistov aj napriek tomu, že sa jedná o majetok v správe SSC, ideálne aspoň raz za týždeň. Akým spôsobom mesto preventívne pôsobí proti jazde bicyklom na chodníku na moste?  Existuje nejaký krátkodobý plán, ako zlepšiť komfort cyklistov a kolobežkárov  a bezpečnosť jazdy cez most v spolupráci s SSC? Ak nie, mohlo by sa mesto tomu problému začať venovať? Tiež chcem požiadať o čistenie a obnovenie značenia tzv. cyklopásu na ulici SNP. Viacero obyvateľov sa sťažuje na zlú viditeľnosť na križovatkách kvôli kríkom v tomto úseku a  zasahovanie aj do cyklopásov. V akom časovom horizonte možno očakávať nápravu?

 1. Mesto robí tzv. spevnenie plôch popri cestách, čo je inak povedané parkovisko bez stavebného povolenia. Tento typ plôch v meste existuje už dlhší čas. Pred nejakou dobou prokuratúra nariadila vykonanie stavebného dozoru na týmito stavbami. Aké sú závery    z tohto stavebného dozoru v období rokov 2019-2023? Poprosím o ich sprístupnenie.

 1. Mám informácie, že MsP odmieta riešiť autá nesprávne zaparkované na riadne označených parkoviskách (napr. ul. Hollého pri novom kostole, či parkovisko na Dolnej ulici). MsP bola na tento problém viac-krát priamo upozornená, ale k náprave nedošlo. Kedy nastane náprava v tejto oblasti a príslušníci MsP budú vykonávať svoje povinnosti?

 1. Firma vyvážajúca kuchynský odpad napriek viacerým upozorneniam neustále umiestňuje nádoby na trávnik. Okrem ničenia trávnika sa tieto nádoby tiež často prevracajú. Chcem požiadať mesto, aby vyzvali firmu umiestňovať nádoby na existujúce resp. nové stojiská. V prípade, že to firma nebude dodržiavať navrhujem firme udeľovať finančné sankcie.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

Odpoveď na ústne prednesenú interpeláciu:

Stanovisko hlavnej kontrolórky:

Interpelácia podaná poslancom je kvalifikovaná otázka, ktorá sa zákonne nevzťahuje do kompetencií hlavného kontrolóra. Úlohy hlavného kontrolóra sú ustanovené § 18f zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podľa § 18f ods. 1 písm. h) cit. zákona je hlavný kontrolór „povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad“.

Z dôvodu pôsobnosti interpelovanej otázky dávam na vedomie, že kvalifikovaná otázka nie je správne smerovaná na hlavnú kontrolórku mesta.   

V súlade s § 25 ods. 2 Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali má mesto Šaľa zriadený referát právny, ktorý o.i. „podáva vyjadrenia, stanoviská, pripomienky v súlade s príslušnými právnymi predpismi na základe požiadaviek odborných útvarov“.

Stanovisko právnika:

Poslanci mestského zastupiteľstva prijali dňa 4. decembra 2018 uznesenie č. 9/2018, v ktorom schválili plat primátora mesta Šaľa Mgr. Jozefa Belického s účinnosťou od 04. 12. 2018
v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o  právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v  znení neskorších predpisov vo výške 3 063,- Eur
a zvýšený od  04. 12. 2018 podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 50% t. j. v celkovej výške 4 594,50 Eur.

Dňa 24. 11. 2022 poslanci mestského zastupiteľstva prijali formou uznesenia informáciu
o plate primátora mesta Šaľa Mgr. Jozefa Belického, ktorý má s účinnosťou od 01. 01. 2022
v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o  právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v  znení neskorších predpisov základný plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku (podľa počtu obyvateľov) a zvýšený podľa § 4 ods. 2 zákona
č. 253/1994 Z. z. právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 50 %,  t. j. v celkovej výške 5 832,00 Eur.

Výpočet platu starostu je vymedzený v osobitnom zákone, ktorým je zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení.

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 tohto zákona platí, že: „Nárok na plat starostovi zaniká dňom zániku jeho mandátu. Nárok na plat starostovi nezaniká, ak bol starosta do funkcie opätovne zvolený.“

Z uvedeného tak vyplýva, že ak došlo k opätovnému zvoleniu starostu, nárok na plat vo výške naposledy schválenej obecným zastupiteľstvom nezaniká. Nie je teda potrebné, aby poslanci obecného zastupiteľstva po opätovnom zvolení starostu nanovo rozhodli o plate starostu.

Napriek tejto skutočnosti mestské zastupiteľstvo hlasovaním číslo 15 prijalo uznesenie o plate primátora, ktorého plat bol zvýšený len o zákonnú valorizáciu.  

Inštitút určenia platu primátora z právneho hľadiska nemá nič spoločné s faktickým navýšením, alebo znížením platu primátora z dôvodu zvýšenia, alebo zníženia mzdy
v národnom hospodárstve. Takáto valorizácia platu primátora nastáva automaticky priamo zo zákona bez potreby, či už jej schválenia (určenia) alebo akéhokoľvek prejednania
v  zastupiteľstve. Ide o zákonný mechanizmus určenia platu primátora priamo na základe § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v platnom znení, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslené na základe údajom Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov. Zastupiteľstvo neschvaľuje takýto zákonný (ex lege) rast platu primátora. Akékoľvek rozhodnutie zastupiteľstva, ktorým sa preberá zákonná valorizácia platu je nadbytočné, je paaktom (nulitným, ničotným právnym aktom). Tento akt nemôže vyvolať žiadne právne účinky, keďže primátor má na valorizovaný plat zákonný nárok ex lege bez ohľadu na to, či ho mestské zastupiteľstvo schváli alebo nie.

Z vyššie uvedených skutočností nepochybne vyplýva, že plat primátora bol riadne schválený v súlade so zákonom o obecnom zriadení, ako aj je v súlade s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vo vzťahu k formulácii uznesení dodávame, že uznesenia predstavujú výsledok rokovania zastupiteľstva, predstavujú vyjadrenie jeho vôle. Toto vyjadrenie musí byť zrozumiteľné
a malo by tiež byť stručné. Formulácia uznesení, ktorými mestské zastupiteľstvo realizuje svoje pôsobnosti, je vecou mestského zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo teda pri formulácii uznesení môže použiť všetky vyhovujúce výrazové prostriedky (slová).

Zákon o obecnom zriadení nerozlišuje uznesenie na základe toho, či sa ním napr. ukladá nejaká povinnosť alebo sa berie na vedomie určitá skutočnosť. Poslanci zastupiteľstva hlasujú o rôznych skutočnostiach jednou z možností „za/proti/zdržal sa hlasovania“ aj pri hlasovaní
o uznesení, ktorým sa berie určitá skutočnosť na vedomie, pričom ak hlasovaním dôjde
k naplneniu potrebného kvóra k danej skutočnosti, vytvoria poslanci hlasovaním uznesenie.

Vo vzťahu k požadovanej judikatúre, prípadne usmerneniu uvádzam, že judikatúra (súhrn súdnych rozhodnutí – precedens) sa ako prameň práva v rámci Slovenskej republiky nepoužíva,  preto rozhodnutia súdov nie sú záväzné, ale pôsobia len silou presvedčivosti (argumentmi). Základnou úlohou súdnej judikatúry je výklad práva alebo analógia. O výklad práva ide vtedy, ak súdne rozhodnutie interpretuje príslušné ustanovenia hmotného práva na konkrétny prípad a o analógiu ide vtedy, ak sa právo dotvára nad rámec bežného výkladu. Vo vzťahu k usmerneniu platí, že podľa ustálenej právnej teórie a praxe sa metodické usmernenia a návody radia do kategórie vnútorných predpisov, slúžiacich ku konkretizácii alebo výkladu všeobecne záväzných predpisov vyššej právnej sily, t. j. hlavne zákonov a vyhlášok, za splnenie požiadavky, že nevybočujú z medzí daných týmito všeobecne záväznými predpismi, tzn. že nemôžu byť s týmito predpismi v rozpore. Dodávam, že metodické usmernenia majú charakter doplňujúcich interných predpisov bez všeobecne záväzného charakteru. Nakoľko Mesto Šaľa v danom prípade postupovalo pri svojej činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je dôvod predpokladať potrebu odôvodnenia takéhoto postupu judikatúrou, prípadne usmerneniami.

Odpovede na písomne podané interpelácie:

 1. K porušovaniu zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. dochádza v meste celoplošne, miestne komunikácie pri zastavení a státí vozidiel strácajú svoj účel. Navrhované riešenie je efektívne, no tiež aj finančne náročné. Jedná sa o vybudovanie nástupných a výstupných ostrovčekov v priestoroch školských zariadení, ktorými v dostatočnej ploche disponuje každé školské aj predškolské zariadenie.

 1. Vodorovné dopravné značenie realizované vo Veči v roku 2022 slúži iba pre potreby mestskej polície a akási prevencia pre vodičov, ktorí neovládajú zákon a pravidlá cestnej premávky. Značenie neupravuje nič, čo je dané zákonom (státie v križovatkách, vjazdoch, pred priechodmi). Napriek tomu sa tento druh značenia realizuje zväčša v miestach, kde často dochádza k problémom, čo má za následok zníženie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Značenie je realizované priebežne v celom meste v spolupráci s dopravným inšpektorátom. Výnimky majú podzemné smetné nádoby, ktoré vyžadujú úpravu zákazu zastavenia a státia vodorovným dopravným značením z dôvodu okamžitého prístupu vozidiel komunálnych služieb.

 1. Právne analýzy ohľadom obstarania nájomných bytov tvoria prílohu tejto odpovede. Ďalšie verejné sprístupňovanie poskytnutej informácie poslancom je obmedzené iba v rozsahu jeho práv poslanca. Takto získanou informáciou a jej následným šírením tretím osobám by mohlo dôjsť k porušeniu iných právnych predpisov, ako napríklad zákona
  č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov.

Právne stanovisko poskytol:

 1.   Mgr. Milan Valla na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní právnych služieb
  č. 373/2016 zo dňa 13. 06. 2016 – bezodplatne
 2.   JUDr. Boris Štanglovič na základe uzatvorenej zmluvy o právnej pomoci č. 237/2015 zo dňa 19. 05. 2015 – za odmenu vo výške 345,- Eur

Mesto Šaľa zastupoval v súdnych sporoch vo veci pokút uložených úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO):

 1.   Mgr. Milan Valla – advokát, výška odmeny za právne zastupovanie 4 018,59 Eur
 2.   JUDr. Juraj Hatvany – advokát, výška odmeny za právne zastupovanie 10 000,- Eur

 1. Mestu Šaľa bolo v období od 01. 01. 2015 podané:

- upozornenie prokurátora na postup a rozhodovanie Mesta Šaľa na úseku ochrany spotrebiteľa
upozornenie prokurátora na postup a rozhodovanie Mesta Šaľa na úseku školstva (zanedbávanie povinnej školskej dochádzky) a protesty prokurátora proti rozhodnutiam Mesta Šaľa na úseku školstva (zanedbávanie povinnej školskej dochádzky)
upozornenie prokurátora k postupu mesta Šaľa vo veci slobody informácií
- upozornenie prokurátora na postup a rozhodovanie Mesta Šaľa na úseku ochrany ovzdušia
upozornenie prokurátora Mestu Šaľa na úseku správy daní
 

 1. Povinnosti cyklistov rieši zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.. Mesto nemá k dispozícii krátkodobý plán riešenia komfortu cyklistov a kolobežkárov na moste. Mesto zaslalo požiadavku na čistenie mosta v Šali na SSC Bratislava. O ich stanovisku Vás budeme informovať.

Vodorovné značenie cyklopruhov bolo realizované v roku 2022, je vo vyhovujúcom stave a nevyžaduje obnovu. Prípadná obnova bude realizovaná až po dobudovaní kruhovej križovatky a predstaničného priestoru (predpoklad 2024).

 1. V roku 2017 bol podaný podnet od p. Vlka, na ktorý mesto Šaľa odpovedalo aj s príslušnou fotodokumentáciou udržiavacích prác. Mesto Šaľa neeviduje žiadne nariadenie vykonania stavebného dozoru v súvislosti s týmto podaním.

 1. Mestská polícia rieši nesprávne parkovanie na území mesta v zmysle zákona. V prípadoch parkovania na označených parkoviskách, ak zaparkované vozidlo bráni zaparkovaniu iného vozidla na voľné parkovacie miesto, alebo výjazdu iného vozidla z parkovacieho miesta, je takéto vozidlo riešené v zmysle zákona. Vozidlá parkujúce mimo vyznačených parkovacích miest (na ul. Dolná), hliadky MsP zatiaľ upozorňovali. O parkovaní na parkovisku na ul. Hollého nemáme vedomosť. V prípade, ak hliadka MsP na základe oznámenia nekonala, žiadame o uvedenie konkrétneho dátumu a času, aby bolo možné objektívne vec prešetriť. Po konzultácii s dopravným inžinierom mestská polícia navrhne doplnenie dopravného značenia (cik-cak čiara), čím sa umožní právna vymožiteľnosť nesprávneho parkovania.

 1. Mesto neeviduje žiadnu sťažnosť na umiestnenie kontajnerov na BRKO. Stojiská kontajnerov neboli  pri ich budovaní prispôsobené navyšovaniu počtu kontajnerov. Kontajnery na BRKO preto môžu byť umiestnené na trávniku tak, aby boli prístupné z chodníka a aby boli čo najbližšie ku stojisku.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka mesta

JUDr. Michal Luprich, právnik referátu právneho, personálneho a mzdového

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia investícií a komunálnych činností

JUDr. Roman Porubský, právnik referátu právneho, personálneho a mzdového

Miroslav Poliček, referent dopravy a technických činností

Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca oddelenia organizačného a správneho

Mgr. Miroslav Martinček, zástupca náčelníka Mestskej polície Šaľa