Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 11.05.2022 - 09:52  //  aktualizácia: 11.05.2022 - 09:53  //  zobrazené: 1196

Ohľadom separácie komunálneho odpadu

číslo: I22/2022

Požadované informácie:

  1. Ohľadom separácie komunálneho odpadu

 a)  Aké množstvo komunálneho odpadu vyprodukovali obyvatelia mesta v rokoch 2020
       a 2021?

 b) Aká bola miera separácie v rokoch 2020 a 2021 (percentuálne a v absolútnych
       číslach)?

 c) Aké množstvo bolo vyseparované v jednotlivých kategóriách (papier, sklo, plasty,
      BRKO) za roky 2020 a 2021?

2.  Ohľadom dlžníkov

      a)  Kedy bude zverejnený zoznam daňových dlžníkov mesta Šaľa ku koncu roku 2021?
            Ak už bol zverejnený, poprosím Vás o zaslanie linku na tento zoznam.

      b)  Akú celkovú sumu dlhovali nájomníci v mestských nájomných bytoch ku koncu roku
            2020 a 2021?

Sprístupnené informácie:

  1. a)  Obyvatelia mesta Šaľa vyprodukovali nasledovné množstvo zmesového komunálneho
          odpadu:

            v roku 2020 to bolo 5 147,36 tony

            v roku 2021 to bolo 4 686,47 tony

b)   Miera separácie bola nasledovná:

      v roku 2020 bola miera separácie 44,76%

      v roku 2021 bola miera separácie 45,076%

V roku 2020 sa vyprodukovalo spolu 12 512,27 ton odpadu, z toho triedené zložky tvorili 5 602,03 ton.

V roku 2021 sa vyprodukovalo spolu 11 874,774 ton odpadu, z toho triedené zložky tvorili 5 526,54 ton.

      Toto sú čísla, z ktorých sa ráta miera triedenia podľa zákona o odpadoch.

  1. V rokoch 2020 a 2021 bolo vyseparované nasledovné množstvo v tonách:

                          papier               plasty               sklo                BRO                BRKO

             2020     463,38              331,35              246,59           2 974,3               netriedilo sa

             2021     552,92              367,17              274,05           3 201,5              59,26

  1. a)   Zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2021 mesto zverejní do 31. 05. 2022.
     

b)   Dlh na nájomných bytoch k 31. 12. 2020 bol vo výške 162 735,38 Eur, z toho:

            bývajúci vo výške      63 503,62 Eur

            nebývajúci vo výške  99 231,76 Eur.

            Dlh na nájomnom k 31. 12. 2021 bol vo výške 169 848,56 Eur, z toho:

      bývajúci vo výške        36 017,46 Eur

            nebývajúci vo výške  133 831,10 Eur.

      Celá výška dlhu je zabezpečená proti premlčaniu, uzatvorenými dohodami
      o splátkach dlhu, prebiehajúcimi