Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.06.2022 - 15:54  //  aktualizácia: 22.06.2022 - 15:55  //  zobrazené: 566

P o z v á n k a na zasadnutie ekonomickej komisie

P o z v á n k a

 na zasadnutie ekonomickej komisie,

 ktoré sa uskutoční

27. júna 2022 o 16:30  hod. v zasadačke MsÚ na 1.poschodí

 1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2022
 2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022
 3. Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2022
 4. SVB „Slušné bývanie“, P. J. Šafárika 378/13,15,17, 927 01 Šaľa – žiadosť
  o prenájom pozemku na ulici P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 5. Mgr. Marek Belovič, Hlavná č. 45, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 6. KLM Šaľa a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves – žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod spoluvlastníckych podielov na príslušenstve nebytových priestorov č. 10 a č. 15 vo vchode B3 v budove s. č. 1854
  z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MEDIK Centrum Šaľa, s.r.o.
 8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Tomáša Kemenského a manželku Ing. Andreu Kemenskú, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa
 9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa
 10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vieru Sedlákovú, Jazerná 586/19, 927 01 Šaľa
 11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Imricha Tótha a manželku Jeanette Tóth, rod. Décsiová, Hrabová 2663/10, 927 01 Šaľa
 12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2
  a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“

Ing. Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

Zapísala:

 Anita Petkovová