Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 10.12.2021 - 10:23  //  aktualizácia: 10.12.2021 - 10:25  //  zobrazené: 458

Podpora komunitných sociálnych služieb v meste Šaľa poskytovaním opatrovateľskej služby

Názov projektu

Podpora komunitných sociálnych služieb v meste Šaľa poskytovaním opatrovateľskej služby

Operačný program

312000 – Operačný program ľudské zdroje

Spolufinancovaný z

Európsky sociálny fond

Prioritná os

8. REACT-EU

Cieľ

Zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

Špecifický cieľ:

8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Prijímateľ

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Kód výzvy

OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Kód projektu:

312081BHS9

Kód žiadosti o NFP:

NFP31208BHS9

Začiatok realizácie aktivít projektu

12/2021

Ukončenie realizácie aktivít projektu

11/2023

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

24

 Celková výška oprávnených výdavkov projektu

499 872 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 100% oprávnených nákladov

499 872 EUR

Stručný popis projektu

Projekt je realizovaný pre cieľovú skupinu detí a plnoletých fyzických osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba opatrovateľkami vykonávajúcimi politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore s orientáciou na kontinuitu a rozvoj opatrovateľskej služby na území mesta Šaľa. Zámerom je zachovať prístup k opatrovateľskej službe udržaním súčasného prepočítaného stavu 41 kvalifikovaných opatrovateliek, ktorý je súčasne merateľným ukazovateľom projektu. Projekt podporí budovanie flexibilného a efektívneho systému sociálnych služieb na komunitnej úrovni a zlepší ich dostupnosť ako predpokladu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Poskytovaním opatrovateľskej služby ako hlavnej aktivity projektu sa podporí zotrvanie cieľovej skupiny v jej prirodzenom prostredí a vytvorí fungujúci systém komunitných služieb v meste so zvyšovaním zastúpenia terénnej a ambulantnej formy ich poskytovania pri zachovaní kvality života klientov. Podporí sa tiež súbeh pracovného a rodinného života spoločných domácností a prispeje k zamestnanosti v regióne udržaním vytvorených pracovných miest.

Zmluva o poskytnutí NFP číslo: Z312081BHS901 nadobudla účinnosť 01.12.2021 a je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv: https://Z312081BHS901 | Centrálny register zmlúv (gov.sk) a na webovom sídle prijímateľa http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/175/zmluvy-2021/.