Domov   >  Čas a my
publikované: 13.12.2017 - 10:16  //  aktualizácia: 29.04.2018 - 10:27  //  zobrazené: 5352

Fragmenty z histórie mesta

Dostala sa mi do rúk stará pohľadnica Šale, na ktorej nebol uvedený rok tlače. A to bola vec, ktorá ma zaujímala najviac. Napokon som to po krátkom pátraní a dopytovaní sa u odborníkov na filokartiu zistil. Pohľadnica je datovaná februárom 1967. Na zadnej strane (kde sa lepí známka) je číselný kód, podľa ktorého je možné určiť vek pohľadnice.  Motívom dobového záberu je Námestie Sv.Trojice vo výstavbe. Autorom obrázku je Ján Kanka. Na sníme je v ľavej časti vidieť aj časť budovy  "starej pošty", na ktorú si niektorí z vás určite pamätajú. Všimnite si, ako vyzerala pôvodná budova Jednoty. Najmä priestor, kde je v súčasnosti vchod do predajne. A ako sa v Šali žilo v tomto roku? Prečítajte si zopár fragmentov z kroniky mesta.

ŠAĽA 1967 - FRAGMENTY Z KRONIKY MESTA

Kiná

V roku 1967 boli v Šali dve kiná. Kino Hviezda v centre mesta a Kino Nádej v Šali - Veči. Plán návštevníkov bol pre kino Hviezda stanovený na 394.500,- Kčs, pre Kino Nádej 9.000,- Kčs. Plnenie bolo 435.656 a 11.396 Kčs. Najväčšia návštevnosť bola na filmoch kapitalistickej produkcie, keď na jedno predstavenie prišlo v priemere 189 osôb, najslabšia účasť bola na filmoch socialistickej produkcie, lebo na jednom predstavení bolo v priemere 115 osôb.“

Školská výstavba

Na úseku školstva bola do plánu zaradená akcia výstavby 14 triednej ZDŠ Šaľa-Veča s celkovým nákladom 3,369.000,-Kčs. Akcia výstavby komplexu školy bolo ukončená a odovzdaná do užívania. Školské dielne - projekčné zabezpečenie tejto akcie bolo prevedené v 1.polroku 1967.Stavba bola ukončená v decembri 1967, náklad si vyžiadal sumu Kčs-243.000.“

ZDŠ

Školopovinných žiakov v Šali je celkom 2.031,ktorí navštevujú 4 ZDŠ a majú k dispozícii 52 učební. Žiaci sú zaradení do 69 tried. Na ZDŠ vyučuje celkom 91 učiteľov. Na školách v meste Šaľa je dvojzmennosť, ba v budúcom školskom roku hrozí nebezpečie trojzmenného vyučovania. Počet detí prílivom obyvateľstva rapídne stúpa. Aby sa odstránila trojzmennosť jediným východiskom je, aby sa čo najrýchlejšie zabezpečila výstavba novej školskej budovy na sídlisku Váh. Školských a výchovných pracovníkov roku 1967 na všetkých školách bolo 156. Počet učiteľov v materských školách je 33,na základných deväťročných školách 91,na ľudovej škole umenia 8,vychovávateľov v družinách mládeže 12.O školskú výchovu v meste Šaľa roku 1967 sa staralo 144 výchovných pracovníkov. Okrem toho na odborných školách pôsobilo 26 stredoškolských profesorov, 4 majstri a jeden vedúci učilišťa.“

Bytová občianska výstavba

V roku 1967 prebiehala v meste Šaľa sústredená výstavba na dvoch staveniskách a to na sídlisku Šaľa – Váh v časti okrsku C, ako i v okrsku A a B. Zároveň sa dokončuje výstavba sídliska za MsNV, kde sa realizuje technická vybavenosť, ktorá nebola v predchádzajúcich rokoch z kapacitných dôvodov prevedená. Hlavná skladba výstavby na týchto sídliskách pozostáva z troch častí a to z výstavby bytoviek, technickej a občianskej vybavenosti daných sídlisk. Podľa spracovaných projekčných podkladov sa v oblasti sídliska Šaľa - Váh realizuje sa výstavba formou obytného okrsku veľkostného rádu do 6.000 obyvateľov, čiže touto výstavbou sa vytvára úplne nový okrsok v severnej časti mesta.  Sídlisko za MsNV t.č. nie je úplne dekompletizované, zo strany Vlčianskej ulice nie je toto sídlisko dotvorené. S realizáciou dostavby sa uvažuje do roku 1975 v rámci investičného zámeru KIÚ na ďalšie sídlisko v centre mesta. Projektovaná príprava na podrobný územný plán výstavby  ďalšieho sídliska sa má zabezpečovať podľa dohodnutého časového postupu prác.“

Ak si chete listovať v kronike mesta, kliknite si sem: http://sala.sk/esam/kronika-mesta-sala

Spracoval Miroslav Demín

Viac starých pohľadníc Šale si pozrite v príspevkoch Júliusa Morávka:

1/ http://sala.sk/clanok/pohladnice

2/ http://sala.sk/clanok/pohladnice-2

3/ http://sala.sk/clanok/historicke-pohladnice-3

 

 

  • pohľadnicu poskytol Maroš Košec
  • pohľadnicu poskytol Maroš Košec