Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 30.07.2020 - 13:55  //  aktualizácia: 30.07.2020 - 13:56  //  zobrazené: 167

Pokuta v súvislosti so zákazkou „Elektromobil Nissan Leaf“ vo výške 1 300 EUR

číslo: I16/2020

Požadované informácie citujeme:

 

„Úrad pre verejné obstarávanie udelil v roku 2017 účastníkovi konania Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa pokutu za porušenie predpisov o verejnom obstarávaní (§ 149
ods. 2 písm. i ) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. 12. 2015 ) v súvislosti so zákazkou „Elektromobil Nissan Leaf“ pokutu vo výške 1 300 EUR.

V súvislosti s uvedeným rozhodnutím o správnom delikte žiadam o poskytnutie informácie:

 

 1. Uplatnil si verejný obstarávateľ/obstarávateľ Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa akýkoľvek nárok na náhradu škody, regresný nárok, zmluvnú pokutu alebo akúkoľvek inú kompenzáciu finančného charakteru v súvislosti s daným porušením predpisov o verejnom obstarávaní? Ak áno, voči akej osobe a v akej výške (v prípade fyzickej osoby žiadam uviesť len pracovné alebo funkčné zaradenie alebo iný zmluvný vzťah)?

 

 1. Uplatnil verejný obstarávateľ/obstarávateľ  Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa akékoľvek opatrenie pracovnoprávneho alebo obdobného charakteru  súvislosti
  s daným porušením predpisov o verejnom obstarávaní? Ak áno, voči akej osobe a akým spôsobom (v prípade danej fyzickej osoby žiadam uviesť len pracovné alebo funkčné zaradenie alebo iný zmluvný vzťah)?

 

 1. Prijal verejný obstarávateľ/obstarávateľ  Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa v súvislosti s daným porušením predpisov o verejnom obstarávaní akékoľvek opatrenia na predchádzanie podobným porušeniam v budúcnosti? Ak áno, aké?

 

 1. Aké boli príjmy a výdavky subjektu Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
  v roku 2017, z toho bežné výdavky, a z toho celkové personálne náklady (t. j. mzdy, platy, odmeny a povinné poistenie osôb v pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom
  a obdobnom vzťahu so subjektom Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, vrátane štatutárneho orgánu, respektíve členov štatutárneho orgánu).“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Mesto Šaľa si neuplatnilo akýkoľvek nárok na náhradu škody, regresný nárok, zmluvnú pokutu alebo akúkoľvek inú kompenzáciu finančného charakteru.

 

 1. Mesto Šaľa nevykonalo akékoľvek opatrenie pracovnoprávneho alebo obdobného charakteru.

 

 1. Mesto Šaľa ako verejný obstarávateľ má prijatú smernicu o verejnom obstarávaní, v ktorej vymedzil proces a postupy vo verejnom obstarávaní jednotlivými organizačnými útvarmi. Vykonáva priebežne vzdelávanie zamestnancov v oblasti verejného obstarávania
  v súvislosti s legislatívnymi zmenami a aplikáciou postupov vo verejnom obstarávaní.
  V tejto súvislosti nebolo potrebné prijať opatrenia nakoľko došlo k zmene zákona
  o verejnom obstarávaní, kde v znení účinnom v čase obstarania  Elektromobilu Nissan Leaf bola zákonom striktne daná povinnosť akceptovať ponuku v rámci EKS. V súčasnosti už nie je povinnosť obstarávať cez EKS, ale je to na dobrovoľnosti výberu spôsobu verejného obstarávania verejným obstarávateľom.

 

 1. Rok 2017:

príjmy mesta Šaľa:                          19 199 066 EUR

      výdavky mesta Šaľa:                       18 444 347 EUR

      z toho bežné výdavky:                    13 839 113 EUR

      z toho celkové personálne náklady:  8 559 075 EUR.