Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 08.10.2021 - 09:32  //  aktualizácia: 08.10.2021 - 09:32  //  zobrazené: 629

Poprosil by som plán budovania parkovísk v mestskej časti Veča na rok 2022. Informáciu, že sú vyčlenené vhodné plochy na budovanie parkovacích domov

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 23. septembra 2021

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 23. 09. 2021,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Poprosil by som plán budovania parkovísk v mestskej časti Veča na rok 2022. Informáciu, že sú vyčlenené vhodné plochy na budovanie parkovacích domov som už obdržal. Poprosím zároveň informáciu, koľko parkovacích miest by sa v blízkej dobe dalo vytvoriť položením zatrávňovacej dlažby a aká je cena za vytvorenie jedného parkovacieho miesta.

 

  1. Chcel by som sa spýtať na nové informácie, ďalšie kroky ohľadom revitalizácie okolia COV.

 

  1. Chcel by som sa spýtať na termín úpravy kruhového objazdu v mestskej časti Veča, ktorú si naplánovala Slovenská správa ciest na tento rok, teda ak poskytuje SSC mestu Šaľa informácie, zároveň sa chcem spýtať, či má mesto možnosti zasiahnuť/konzultovať plánované kroky SSC.“

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Referát dopravy nedisponuje žiadnym plánom na budovanie parkovacích domov (investičné oddelenie). Informáciu Vám na poslednom výbore mestskej časti referoval pracovník referátu dopravy p. Políček a tiež informoval, že sú súčasťou verejne dostupného územného plánu mesta Šaľa a vypracovaného generelu dopravy, ktorý bol predkladaný aj na mestskom zastupiteľstve. Podľa priemeru cien sa vybudovanie spevnenej plochy z betónovej dlažby vo verejnom priestranstve (zeleni) pohybuje okolo
  2.  

 

60 Eur na m2, no tieto plochy sú budované iba v prípadoch poškodenej verejnej zelene alebo v havarijných situáciách.

 

  1. Prebehli konzultácie k zadaniu revitalizácie okolia COV s architektom, projektová dokumentácia zatiaľ nie je objednaná.

 

  1. Termín opravy vnútorného prstenca kruhovej križovatky na Nitrianskej ul. zatiaľ nie je známy ani u správcu dotknutej komunikácie (SSC). Boli sme informovaní, že v prípade posunu v tejto veci budeme v dostatočnom časovom predstihu informovaní z dôvodu potreby stanoviska mesta k plánovanej čiastočnej uzávierke počas stavebných prác. Mesto Šaľa sa vyjadruje ku každej zmene alebo úprave dopravného značenia, pri ktorej sa to dotýka miestnych komunikácií v meste Šaľa.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia