Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.05.2021 - 11:13  //  aktualizácia: 17.05.2021 - 11:14  //  zobrazené: 355

Pracovná pozícia - funkcia riaditeľa v Materskej škole, Okružná 1

Mesto Šaľa

zastúpené štatutárnym orgánom, primátorom mesta,  v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

                                  výberové konanie na obsadenie

                   funkcie riaditeľa v

 

                Materskej škole, Okružná 1,  Šaľa

           

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická  spôsobilosť  požadovaná na  stupeň a  odbor  vzdelania pre

príslušný druh a typ školy a školského zariadenia v súlade so zákonom č.317/2009 Z. z. o  pedagogických a  odborných  zamestnancoch  v znení neskorších predpisov

      a  podľa  vyhlášky  MŠ SR   č. 437/2009  Z. z.,  ktorou  sa  ustanovujú kvalifikačné

      predpoklady a  osobitné  kvalifikačné  požiadavky  pre jednotlivé kategórie pedago-

      gických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • vykonanie prvej atestácie alebo získanie jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona  č. 317/2009 Z. z.,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

 

Ďalšie požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods.1c) zák. č. 317/2009 Z. z.,
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva,
 • komunikatívnosť a flexibilita,
 • riadiace schopnosti a skúsenosti
 • občianska bezúhonnosť,
 • osobné a morálne predpoklady,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • užívateľské ovládanie práce s počítačom.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní
 • doklad o absolvovaní prvej atestácie
 • doklad o pedagogickej praxi
 • profesijný životopis
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • návrh koncepcie rozvoja školy ( rozsah 4 – 6 strán )
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

 

 

Uchádzači doručia požadované doklady v obálke s označením

„Výberové konanie – Materská škola, Okružná 1,  Šaľa”  - NEOTVÁRAŤ                                                                

poštou alebo do podateľne MsÚ v Šali

 

najneskôr do 30. júna  2021 do 14.00 hod.

 

na adresu:

Mesto Šaľa

Spoločný školský úrad

Námestie Sv. Trojice 7

927 15  Šaľa

 

Pri zasielaní poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky. Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované kvalifikačné predpoklady, oznámený predsedom rady školy.

 

Šaľa 14. 5. 2021                                                                                                                          

                                                                                Mgr. Jozef Belický v.r.

                                                                                      primátor mesta