Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.12.2020 - 09:16  //  aktualizácia: 18.12.2020 - 09:17  //  zobrazené: 729

Pracovná pozícia - riaditeľ/-ka Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským

VYHLÁSENIE  VÝBEROVÉHO  KONANIA
OBEC TEŠEDÍKOVO podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
týmto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
 
riaditeľa/-ky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda,
Tešedíkovo 153 - Pered
 925 82 Tešedíkovo 
s nástupom od 1.februára 2021.
 
Podmienky na zaradenie do výberového konania:
1. kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  v znení neskorších predpisov 
2.   minimálne päť rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 zákona NR SR č.596/2003 Z.z.
3.   vykonanie  prvej atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4. osobnostné a morálne predpoklady na výkon funkcie 
5. dobré výsledky v odbornej a metodickej práci
6. spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku, znalosť maďarského jazyka  
7. znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva – riadenie, 
      hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.)
8. komunikačné a organizačné schopnosti
9. základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky
10. znalosť práce na PC ( WORD, EXCEL, internet )
11.občianska bezúhonnosť
 
Zoznam požadovaných dokladov na výberové konanie:
- prihláška na výberové konanie
- overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o vykonaní prvej atestácie 
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
- profesijný životopis
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- písomný  návrh koncepcie rozvoja materskej školy (max. 3-4 strany)
- súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby  výberového konania v zmysle       zákona č. 18/2018   Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
     Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné doručiť do 23. decembra 2020 do 12.00 hod. na adresu: Obec Tešedíkovo, č. 860, 925 82 Tešedíkovo v zalepenej obálke s výrazným označením: „Výberové konanie MŠ s vjm - Óvoda, Tešedíkovo 153 - Pered - neotvárať“. Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
 
V Tešedíkove, dňa 30.11.2020
 
Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi
         starostka obce
 
 
 
 
                        
 
 
 
                                 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PERED KÖZSÉG a T.t. 596/2003-as számú, az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló törvény 3§-a és 4§-sa alapján és a T.t. 552/2003-as számú, a közjóléti munkáról szóló  törvény alapján pályázatot hirdet az alábbi oktatásügyi intézmény igazgatói tisztségének betöltésére:
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Tešedíkovo 153 - Pered
a 2021. február 1-től kezdődő időszakra.
Pályázati feltételek:
1. szakmai képzettség - megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 2019. évi 138-as törvény és a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma 2020. évi 1.  számú  rendelete  értelmében, amely meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelményeket
2. minimum 5 év pedagógiai gyakorlat 
3. első atesztáció a 138/2019-es törvény alapján
4. a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei
5. a metodikai és szakmai munka során elért jó eredmények
6. a szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben
7. oktatási törvények ismerete
8. szervezői és kommunikációs készség 
9. vezetői képesség és gazdasági alapismeretek
10. számítástechnikai imeretek (WORD, EXCEL, internet)
11. erkölcsi feddhetetlenség
 
Szükséges iratok:
- írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra
- a végzettséget igazoló okirat és az első atesztációs vizsgáról szóló okirat hitelesített fénymásolata 
- okirat a pedagógiai gyakorlatról
- becsületbeli nyilatkozat az erkölcsi feddhetetlenségről
- szakmai önéletrajz
- az óvoda irányítására, fejlesztésére vonatkozó írásos elképzelés (max. 3-4 oldal)
- a pályázaton résztvevő beleegyezése személyi adatainak a felhasználására a személyi adatok védelméről szóló 18/2018-as sz. törvény szerint. 
 
A pályázathoz a jelentkezőlapot kérjük 2020. december 23-ig az alábbi címre eljuttatni: Obec Tešedíkovo – Pered Község, Pered 860, 925 82. A borítékra írják rá:  „Výberové konanie MŠ s vjm – Óvoda, Tešedíkovo 153 - Pered, neotvárať“. Azok, akik a pályázat feltételeinek megfelelnek, írásban lesznek értesítve a meghallgatás helyéről és időpontjáról 7 nappal a meghallgatás előtt.
 
 
Kelt Pereden, 2020. 11.30.
Mgr. Agócs Kőrösi Ildikó
polgármester