Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.08.2020 - 09:10  //  aktualizácia: 12.08.2020 - 09:20  //  zobrazené: 1207

Pracovná pozícia školský špeciálny pedagóg a pedagogicky asistent

Riaditeľstvo Materskej školy 8.mája 2, Šaľa prijme do pracovného pomeru :
I. Školského špeciálneho pedagóga s nástupom od septembra 2020 na dobu určitú (do 31.08.2022) 
II. Pedagogického asistenta s nástupom od septembra 2020 na dobu určitú (do 31.08.2022).
v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II."

I. ŠPECIÁLNY PEDAGÓG:
Požiadavky:
Školský špeciálny pedagóg poskytuje:
1. individuálne alebo v triede výchovu, vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
2. špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom, ktoré nie sú deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie,
3. špeciálno-pedagogické poradenstvo deťom, žiakom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
4. súčinnosť školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie.

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore - Učiteľstvo a pedagogické vedy zameraný na špeciálnu pedagogiku. V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinná od 15.1.2020.
Požadované doklady:
• žiadosť a profesijný životopis,
• ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok (fotokópie).
Platové podmienky:
Plat bude určený v závislosti od získaného stupňa vzdelania,  zaradenia do kariérového stupňa a započítanej praxe podľa platnej legislatívy.
 
II. PEDAGOGICKÝ ASISTENT:
Požiadavky:
Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy, a v spolupráci s odbornými zamestnancami, vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. 
Kvalifikačné predpoklady:
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinná od 15.1.2020.
Požadované doklady:
• žiadosť a profesijný životopis
• ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok (fotokópie).
Platové podmienky:
Plat bude určený v závislosti od získaného stupňa vzdelania,  zaradenia do kariérového stupňa a započítanej praxe podľa platnej legislatívy.
 
Doklady je možné zaslať na adresu školy do 18. 08. 2020:
Materská škola, 8. mája 2, 927 01 Šaľa
tel.: 0911 850 992, e-mailom: ms.8maja.sala@gmail.com