Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Základné školy, materské školy
publikované: 20.03.2017 - 11:11  //  aktualizácia: 20.03.2017 - 11:12  //  zobrazené: 9077

Prijímanie detí na predškolské vzdelávanie v materskej škole

Blíži sa čas zápisu detí do materských škôl, preto prinášame niektoré základné informácie k tejto téme.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma podľa Zákona o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) č.  245/2008 Z. z. v platnom znení ( tzv. „zákonné podmienky“)

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej   dochádzky,
- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 - dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

- osobne,

- písomne poštou,

- e-mailom

- elektronicky, ako formulár, atď.

                                                                                                                                                                                              Ak si materská škola vypracúva vlastný formulár žiadosti, smie na ňom požadovať len tie údaje o dieťati a jeho zákonných zástupcoch, ktoré sú pre rozhodovanie riaditeľa o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy dôležité.

Počet žiadostí podaných zákonným zástupcom nie je obmedzený, zákonný zástupca môže podať žiadosť o prijatie dieťaťa aj do viacerých materských škôl.

Ak materská škola z kapacitných dôvodov nemôže prijať všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o to požiadajú, riaditelia vydajú rozhodnutia o neprijatí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy o jeho prijatí vydal rozhodnutie.                                                                                                                                                                           

 

Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákon  umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí zvážiť, či na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.), alebo či bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.

 

Termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre všetky materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Šaľa pre nasledujúci školský rok 2017/2018  je od 2. 5. -  16. 5. 2017.

Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

Okrem  zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí, ktoré musia byť prerokované v pedagogickej rade MŠ a musia byť zverejnené na viditeľnom mieste v MŠ  a na webovej stránke školy.

 

 Riaditeľ materskej školy  vydá rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy  najneskôr do 15. 6. 2017.

 

(SŠÚ)