Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.12.2022 - 17:42  //  aktualizácia: 21.12.2022 - 17:43  //  zobrazené: 1246

Prevádzková budova súp. č. 1017 na ul. Nešporovej v Šali

Spoločnosť SLOVKLIMA DEIMOS group., s.r.o., so sídlom ul. P.Pázmaňa č. 49/3, 927 01 Šaľa, IČO: 51036941, v konaní zastúpená spoločnosťou PeTEXO s.r.o., so sídlom ul. Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa, IČO: 46243551

(ďalej len "žiadateľ") dňa 28.11.2022 podala žiadosť o povolenie odstránenia stavby:

Prevádzková budova súp. č. 1017 na ul. Nešporovej v Šali

na pozemku register "C" parc. č. 2663/3 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o odstránení stavby.

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí konania o odstránení stavby podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona a súčasne podľa § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

12.01.2023 o 10.00 hodine 

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, č. dverí 4.20.

Stavba obsahuje:

  • Prevádzková budova – jednopodlažný, nepodpivničený, murovaný objekt s plochou strechou, zastavaná plocha objektu 212 m2,
  • pred búraním je potrebné odstaviť objekt od napojenia na všetky rozvody inžinierskych sietí,
  • pozemok bude zabezpečený, aby sa zabránilo vstupu a zraneniu cudzích osôb počas búracích prác,
  • po odstránení stavby bude pozemok využitý ako stavebný pozemok.

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námietky. V rovnakej lehote žiada dotknuté orgány a organizácie o svoje stanoviská k predmetu tohto konania. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, stavebný úrad, úradné dni: Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

  

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje na centrálnej úradnej elektronickej tabuli („CEUT“) na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

1. PeTEXO s.r.o., Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa (splnomocnený zástupca stavebníka)

2. LEBECO s.r.o., Remeselnícka č. 4, 946 03 Kolárovo

3. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa

4. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ul. Čsl. armády súp. č. 1020 na pozemku register "C" parc. č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809 a 2810 kat. ú. Šaľa

5. Ing. Imrich Petro, Bilická č. 19, 927 01 Šaľa


dotknuté orgány
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa

na vedomie:

7. PeTEXO s.r.o., Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa (splnomocnený zástupca stavebníka)

 


 

 

 

Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                   vedúca stavebného úradu

 na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016