Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 03.10.2014 - 15:33  //  aktualizácia: 23.07.2020 - 15:29  //  zobrazené: 3897

Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa – Veča

číslo: 12/2014  |  dátum schválenia: 11.09.2014  |  dátum účinnosti: 04.10.2014  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo v Šali na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa - Veča

 

1

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska

 

Prevádzkovateľom pohrebiska je mesto Šaľa

Sídlo: Námestie Sv. Trojice 1953/7, 927 15 Šaľa

IČO: 00 306 185


2

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

 

 1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa služby a činnosti uvedené v § 17 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej aj ako „zákon o pohrebníctve“ v príslušnom gramatickom tvare).
 2. Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku aj nasledovné služby:
 • prenájom obradnej miestnosti v dome smútku,
 • použitie chladiarenských zariadení,
 • ozvučenie a reprodukovanú hudbu,
 • dozor pri obrade,
 • použitie miestnosti na úpravu ľudských pozostatkov v dome smútku.


3

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

 

 1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
 1. na vlastné náklady zabezpečovať poriadok hrobového miesta, odstraňovanie buriny na hrobovom mieste a v jeho okolí a iného odpadu,
 2. užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
 3. písomne oznamovať prevádzkovateľovi  pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest,
 4. vykonávať úpravy okolia hrobového miesta, a to vrátane vysádzania stromov a kríkov, umiestňovania lavičiek alebo odkladacích a úschovných priestorov, len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska,
 5. dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska.
 1. Hrobové miesto musí byť pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a odpadov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hrobové miesta a nespôsobovali škody na živote, zdraví a majetku.
 2. Nájomca je oprávnený vykonávať úpravy spojené s realizáciou pomníkov na hrobovom mieste na vlastné náklady, len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa. Pri úpravách a výkopových prácach je nájomca povinný si vyžiadať u prevádzkovateľa súhlas.


4

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

 

  1. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta a dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebiska a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska.
  2. V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky.
  3. Na pohrebisku je zakázané odhadzovať odpadky mimo nádob určených na zber odpadu, poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, ostatné zariadenia a objekty pohrebiska, robiť hluk.
  4. Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť a púšťať psov a iné zvieratá.
  5. Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad.
  6. Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami s výnimkou bicyklov sa môže na pohrebisko vchádzať iba s povolením prevádzkovateľa pohrebiska.
 • Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste, alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. Každý návštevník je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle platných právnych predpisov.

 

 1. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.


5

Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti

 

 1. Pohrebisko je prístupné verejnosti denne v nasledujúcom čase:
 • v letnom období (1. apríl - 30. september)                od 07:00 hod. do 21:00 hod.
 • v zimnom období (1. október – 31. marec)               od 08:00 hod. do 18:00 hod.
 • v období sviatku Pamiatky zosnulých                      od 08:00 hod. do 22:00 hod.
 1. Každý návštevník je povinný pred uplynutím hodín stanovených v § 5 ods. 1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa – Veča (ďalej aj ako „Prevádzkový poriadok“ v príslušnom gramatickom tvare) pohrebisko opustiť bez osobitného upozornenia.
 2. Dom smútku je pre verejnosť prístupný hodinu pred pohrebom, v inom čase po  dohode s prevádzkovateľom pohrebiska.
 3. Prevádzkovateľ môže prístup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne zakázať, najmä v dobe vykonávania terénnych úprav, stavebných prác, exhumácií a za snehu či poľadovice, ak nemožno zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.


6

Ukladanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a plán hrobových miest

 

  1. Ukladanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov upravuje § 19 zákona o pohrebníctve.
 • Plán hrobových miest je prílohou tohto Prevádzkového poriadku. Uvedený Prevádzkový poriadok a plán hrobových miest sú uložené u prevádzkovateľa pohrebiska v dome smútku, kde sú aj prístupné k nahliadnutiu.

 


7

Dĺžka tlecej doby

 

 1. Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe na pohrebisku je 10 rokov od pochovania.
 2. Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobke je 20 rokov od pochovania.


8

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska

 

 1. Evidenciu pohrebiska vedie zamestnanec prevádzkovateľa pohrebiska v elektronickej a písomnej forme, na základe nájomnej zmluvy. Nájomnú zmluvu na nové voľné hrobové miesto je možné uzatvárať len za účelom bezprostredného pochovania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, nie vopred.
 2. Každé hrobové miesto má vytvorenú kartu hrobového miesta, ktorá obsahuje náležitosti v zmysle § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve.


9

Spôsob nakladania s odpadmi

 

 1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta (vrátane zvyškov kvetinovej výzdoby, nádob od kahancov a sviečok, poškodených ozdobných predmetov, napadaného lístia a odstránenej trávy) je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska odniesť na miesto na to určené na pohrebisku, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia číslo 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa.
 2. Vývoz tuhého komunálneho odpadu z pohrebiska zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska dodávateľským spôsobom externými firmami.
 3. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.
 4. Nájomca hrobového miesta nemôže stavebný odpad ukladať do nádob určených na zber odpadu na pohrebisku, ani na iné miesta v areáli pohrebiska, je povinný ho odviezť z pohrebiska na vlastné náklady.


10

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

Prevádzkovatelia pohrebných služieb pôsobiaci v meste Šaľa sú oprávnení vstupovať na pohrebisko v zmysle Zmluvy o zabezpečení pohrebných služieb. Pre ďalšie subjekty, ktoré prevádzkujú pohrebné služby, je pohrebisko prístupné s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

11

Cenník služieb

 

 1. Nájomné obradnej miestnosti v dome smútku v Šali - Veči k vykonaniu pietneho aktu za jeden obrad:
 • pracovný deň                         76,40 Eur
 • v sobotu                                  116,20 Eur
 • v nedeľu a vo sviatok            156,00 Eur
 1. Použitie chladiarenského zariadenia v dome smútku:
 • na dobu do 2 dní vo výške 10,30 Eur/24 hodín
 • na dobu 3 a viac dní vo výške 14,00 Eur/24 hodín.
 1. Ozvučenie a reprodukovaná hudba 7,70 Eur.
 2. Dozor pri obrade 15,60 Eur.
 3. Nájomné za hrobové miesto:
 • jednohrob       16,59 Eur na 10 rokov
 • dvojhrob         29,87 Eur na 10 rokov
 • detský hrob    9,95 Eur na 10 rokov
 • urna                9,95 Eur na 25 rokov.

12

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2011 zo dňa 19. mája 2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Šaľa - Veča.

13

Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.

Prílohy