Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.05.2022 - 07:55  //  aktualizácia: 05.05.2022 - 07:55  //  zobrazené: 725

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025

Informovanie verejnosti

Mesto Šaľa ak dotknutá obec podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon)

informuje verejnosť

o doručení oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu

„Program odpadového hospodárstva  Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025“

obstarávateľa Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, IČO: 00151866, ktorý je posudzovaný podľa zákona.

Celý dokument je zverejnený na web stránke MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

            

                                                                                                            Mgr. Jozef Belický v.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                        primátor