Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.11.2022 - 11:26  //  aktualizácia: 23.11.2022 - 11:27  //  zobrazené: 1502

Rekonštrukcia a prestavba kúpaliska Šaľa

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec podľa § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení zámeru navrhovanej činnosti  

 

„Rekonštrukcia a prestavba kúpaliska Šaľa”

 

navrhovateľa  Kúpalisko Šaľa s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 52 723 038.

 

 

Zámer je verejnosti prístupný na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekonstrukcia-prestavba-kupaliska-sala

 

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na  MŽP SR do 21  dní od zverejnenia tohoto oznámenia. Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom obce.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Jozef Belický, v.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                 primátor