Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 07.05.2018 - 14:15  //  aktualizácia: 07.05.2018 - 14:15  //  zobrazené: 2358

Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa

 

 

 

 

Názov Projektu

Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa

Operačný program

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4- Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

 

4.3- Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ:

4.3.1- Zníženie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

IROP-PO4-SC431-2017-16

Kód projektu:

302041K547

Kód žiadosti o NFP:

NFP302040K547

Oblasť intervencie:

085- Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra

 

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: IROP-Z-302041K547-431-16 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3351759&l=sk

Začiatok realizácie aktivít projektu

03/2017

Ukončenie realizácie aktivít projektu

02/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

24

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

519 905,86 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

493 910,57 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

25 995,29 EUR

 

Stručný popis projektu

Predmetom projektu je revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene s cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov týchto verejných priestorov. Riešenou lokalitou je územie zastavané prevažne bytovými domami panelového charakteru s vybudovanou dopravnou infraštruktúrou, plochami zelene a účelovými plochami pre aktivity obyvateľov, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave s nedostatočnou vybavenosťou zodpovedajúcou súčasným požiadavkám. Kombináciou vysokej zastavanosti územia činžiakovej zástavby sídliska s ďalšími nepriepustnými povrchmi komunikácií či parkovísk, vybavenosti, uvoľňovaním tepla z blízkeho priemyslu a dopravy (na priľahlej ceste I/75 prejde denne od 15-20tis. vozidiel), tu dochádza k vzniku tzv. teplotného ostrova, čo je pre obytné priestory dôvodom k znižovaniu kvality života. Revitalizáciou a regeneráciou dotknutého vnútrobloku s dominantnou funkciou bývania prispejeme k zlepšeniu kvality života obyvateľov vytvorením vhodnej mikroklímy. Nakoľko hustejšia sídlisková zástavba mestskej časti Veča generuje vyššie nároky na kvalitu obmedzenej plochy zelene, cieľom je vytvoriť jednotnú kompozíciu pre obyvateľov vnútrobloku, ktorá im bude poskytovať dostatok plnohodnotných verejných priestorov s prvkami zelenej infraštruktúry. Ide o obnovu verejnej zelene, rekonštrukciu existujúcich chodníkov a trasách pre peších, obnovu plôch určených pre pohybové aktivity a hru detí na plochách pre to určených. V celom riešenom území bude zabezpečená obnova zelene formou rekultivácie zatrávnených plôch, zakladaním nových trávnikov na plochách dotknutých výstavbou navrhovaných prvkov v prostredí, výsadbou novej stromovej zelene, okrasných živých plotov, kríkov a tráv.

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

            

 

                      SO pre RO Nitriansky samosprávny kraj.

 

 

  „Investícia do Vašej budúcnosti.“

 

    www.partnerskadohoda.gov.skwww.mpsr.sk, www.unsk.sk