Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.04.2021 - 13:51  //  aktualizácia: 22.04.2021 - 13:52  //  zobrazené: 246

Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami na Ul. Jesenského v Šali

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý dňa 24.11.2020 podal

 

Tomáš Šíma, bytom Kukučínova 534/42, 927 01 Šaľa

 

(ďalej len "navrhovateľ"). Na základe tohto posúdenia stavebný úrad vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, v súlade s § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

 

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y

 

Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami

na Ul. Jesenského v Šali

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 1201 a 1202/1 v katastrálnom území Šaľa, (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie a záhrada) s napojením na miestnu komunikáciu a inžinierske siete: na pozemku register "C" parc. č. 1142/1 v katastrálnom území Šaľa na účely bývania a garážovania motorových vozidiel tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

 

Stavba obsahuje:

Navrhovaná stavba – novostavba rodinného domu s tromi bytovými jednotkami vrátane napojenia na inžinierske siete a spevnené plochy okolo objektu.

 

Stavba obsahuje:

 • Novostavba rodinného domu je navrhovaná ako nepodpivničená, čiastočne dvojpodlažná stavba zastrešená plochou strechou. Strecha je navrhnutá ako nepochôdzna. Súčasťou stavby bude garáž pre státie troch osobných motorových vozidiel.
 • V rodinnom dome budú umiestnené tri bytové jednotky – jedna bytová jednotka na I. NP a dve bytové jednotky na II. NP,
 • Dispozičné riešenie stavby:

 I. NP: bytová jednotka A: zádverie, obývacia izba s jedálňou a kuchyňou, komunikačné priestory, izba, šatník, hygienické zázemie, garáž,

 vstup so schodiskom, komora pod schodiskom.

 II. NP: bytová jednotka B: obývacia izba + kuchynský kút, komora, 2x izba, hygienické zázemie, komunikačné priestory.

 bytová jednotka C: obývacia izba + kuchynský kút, 2x izba, hygienické zázemie, komunikačné priestory.

 spoločné priestory.

 • murovaná konštrukcia stavby bude založená na betónových základových pásoch, stropná konštrukcia bude keramický stropný systém,
 • Súčasťou stavby budú vnútorné inštalácie vody, kanalizácie, vykurovania, elektrická inštalácia a bleskozvod,
 • zdrojom tepla pre bytovú jednotku A bude elektrickým závesným ohrievačom umiestneným v miestnosti 1.06 kúpeľňa, 
 • zdrojom tepla pre bytovú jednotku B bude elektrickým závesným ohrievačom umiestneným v miestnosti 2.03 kúpeľňa,
 • zdrojom tepla pre bytovú jednotku C bude elektrickým závesným ohrievačom umiestneným v miestnosti 2.13 kúpeľňa,
 • objekt bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom hr. 200mm,
 • Napojenie objektu na inžinierske siete bude navrhovanou elektrickou 1kV prípojkou z        ul. Jesenského a existujúcou vodovodnou a kanalizačnou prípojkou z ul. Jesenského,
 • Teplá voda pre potreby rodinného domu bude pripravovaná v elektrickom zásobníkovom ohrievači samostatne pre každú bytovú jednotku,
 • odvádzanie dažďovej vody zo strechy objektu, bude dažďovou kanalizáciou cez filtračnú šachtu do navrhovaného vsakovacieho objektu,
 • súčasťou stavby budú spevnené plochy okolo objektu, 7 parkovacích  miest a 1 pre imobilných,

 Pozdĺžne navrhované státia vedľa navrhovaného objektu budú v počte 5 ks.

 Kolmé navrhované státia pred objektom budú v počte 2 ks z toho 1 pre imobilných.

 •  miesto pre smetné nádoby pred objektom, nezastavané časti pozemkov budú zatrávnené.

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 1201 a 1202/1  s napojením na miestnu komunikáciu Jesenského a inžinierske siete: na pozemku register "C" parc. č. 1142/1 v katastrálnom území Šaľa tak, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke 1:200, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb, ktorú vypracoval Ing. arch. Viktor Čičaj, autorizovaný architekt 1692 AA, Kempelenova č. 728/13, 841 04 Bratislava.
 1. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle § 44 stavebného zákona.
 2. Projektové riešenie navrhovanej stavby bude spĺňať požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 3. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej časti obsahovať aj výkresy všetkých druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby (elektroinštalácia, bleskozvod, plynoinštalácia, vodoinštalácia, kanalizácia, vykurovanie) a taktiež projekt požiarnej ochrany, statické posúdenie stavby a tepelno-technické posúdenie stavby podľa § 4 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä pre polohové a výškové umiestnenie stavby:

Navrhovaný objekt Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami na Ul. Jesenského v Šali:

1.Vzdialenosť od hranice pozemku, od Ul. Jesenského sa stanovuje 1142/1 na  min. 5,040 m

2.Vzdialenosť od hranice susedných pozemkov a stavieb:

 • od hranice susedných pozemkov: parc. č. 1203/4, 1204/1 na  1,005 m,
 • od hranice susedného pozemku: parc. č. 1199  a stavby /súp. č. 649/  na  min.  8,381m,
 • od hranice susedného pozemku:  parc. č. 1200/1 na  min. 8,524m,
 • od susednej stavby na pozemku parc. č. 1203/3 /garáž/  na 1,514m,
 • od susedného pozemku parc. č. 1202/3 na 16,628m.

Výška podlahy prízemia: ±0,000 = úroveň 1. NP = +0,200 od upravený terén

Celková výška stavby:  +6,720 m od podlahy prízemia

 

Parametre navrhovanej stavby:

I.NP dĺžka:  max. 33,20 m

I.NP šírka: max. 10,02 m

II. NP dĺžka: max. 26,26 m

II. NP šírka: max. 11,52 m

Úžitková plocha I. NP: 278,80 m2

Úžitková plocha II. NP: 66,52 m2

Zastavaná plocha: 329,90 m2

Obostavaný priestor: 1317,00 m3

Celková plocha pozemkov register "C" parc. č. 1201 a 1202/1 v kat. území Šaľa: 1071 m2

Index zastavanej plochy: 329,90 m2 = 30,83%

Plocha zelene / Koeficient zelene/: 350 m2 = 33,66 %

Spevnené plochy: 380 m2 = 35,51%

 

Napojenie na inžinierske siete:

 stavba bude napojená na verejné rozvody inžinierskych sietí existujúcou prípojkou kanalizácie a vody  a navrhovanou elektrickou prípojkou z ul. Jesenského.

 Navrhovaná je elektrická prípojka: bude 1kV z ul. Jesenského z existujúceho vzdušného NN vedenia z podperného bodu č. 25, vedením NAYY-1 4x35 mm2.

 existujúca vodovodná prípojka DN 25 a existujúca kanalizačná prípojka z ul. Jesenského.

 odvádzanie dažďovej vody zo strechy objektu, bude dažďovou kanalizáciou cez filtračnú šachtu do navrhovaného vsakovacieho objektu.

 

 1. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:

 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude vypracovaný s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby.

 Pri spracovaní ďalšieho stupňa PD budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia a vyhlášky MŽP č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

 1. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

 

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktorý si to vyhradili.

Krajský pamiatkový úrad v Nitre

 • Krajský pamiatkový úrad Nitra vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziska alebo nálezov, požaduje písomné ohlásenie reálneho termínu začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Nitra.
 • Krajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby pričom stavebník vytvorí všetky nevyhnutné predpoklady pre vykonanie obhliadky.
 • Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona v prípade archeologického nálezu oznámi nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, najneskôr na druhý pracovný deň nález Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ v Nitre.
 • Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. KPUNR-2020/20102-2/82349/GRO zo dňa 12.10.2020.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

 • S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
 • Upozorňujeme stavebný úrad, že požiarne nebezpečný priestor navrhovanej stavby rodinný dom zasahuje do susedných pozemkov pa.č. 1203/4, pričom sa jeho zasahovanie rieši v rámci stavebného konania.
 • Stanovisko č. ORHZ-NR2- 2021/000081-002 zo dňa 05.02.2021.

 

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny:   

 S realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom podľa § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny,

 Podľa § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.

 Na prípadný, vynútený výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas od Mesta Šaľa, v súlade s § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Upozornenie pre investora:

 Chránené, ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pri realizácii akýchkoľvek stavebných prácach uviaznuť bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska.

 Vzduchotechniku budovy zabezpečiť proti vnikaniu živočíchov. Stavebné a hmotové prevedenie samotnej budovy, technické riešenie strešnej atiky, riešiť spôsobom, aby nedochádzalo ani s odstupom času k vytváraniu potenciálnych úkrytových možností na prežívanie vtáctva a netopierov, ktoré by svojou prítomnosťou znižovali hygienu a kvalitu užívania.

Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva:

 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa §14 zákona o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle §77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách:

 Odvádzanie dažďových vôd pri rodinnom dome môže povoliť príslušný stavebný úrad, ktorý v rámci stavebného konania sa zameria na to, či navrhovaný spôsob odvádzania vôd nepriaznivo neovplyvní susedné nehnuteľnosti a nezasiahne sa do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností. Zariadenia na odvádzanie zrážkových vôd povoľuje príslušný stavebný úrad súčasne so stavbou rodinného domu.

 V súlade s ustanovením § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov toto vyjadrenie je súčasne záväzným stanoviskom pre stavebný orgán v stavebnom konaní.

 • Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2020/006979-2 zo dňa 16.10.2020.
 • Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2020/007061-002 zo dňa 21.10.2020.
 • Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2020/007023-2 zo dňa 16.10.2020.

 

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor

 • Pri realizácii dôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy (§17 ods. 2 a 3 zákona). Správny orgán súhlasí s uvedeným zámerom s podmienkou, že žiadateľ požiada správny orgán o stanovisko podľa § 17 ods. 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. ešte pred vydaním stavebného povolenia.
 • Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemku a porastom zo samo náletu drevín.
 • Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti parcely 1202/1.
 • Po realizácii výstavby za účelom usporiadania druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona, požiadať o vyznačenie zmeny druhu poľnohospodárskych pozemkov a to: záhrady na zastavanú plochu, s predložením geometrického plánu a tohto stanoviska na Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor, Hlavná 2/1, P.O.BOX 29, 927 01 Šaľa.
 • Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. OU-SA-PLO-2021/001628-2 zo dňa 19.02.2021
 • Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. OU-SA-PLO-2020/007188-002 zo dňa 27.10.2020.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Vyjadrenie vodovod:

 K stavbe evidujeme existujúcu vodovodnú prípojku tech. č. odberu: 30034-22004,                 evid. č. odberu: 33422004.

 Podľa predloženého výpočtu potreby vody je dimenzia existujúcej vodovodnej prípojky DN 25 postačujúca, s navrhovanou dimenziou DN 50 vodovodnej prípojky nesúhlasíme. S rekonštrukciou existujúcej vodovodnej prípojky DN 25 súhlasíme.

Vyjadrenie kanalizácia:

 K stavbe evidujeme existujúcu kanalizačnú prípojku – tech.č. odberu: 30034-22004,            evid.č. odberu: 33422004.

 S navrhovanou kanalizačnou prípojkou nesúhlasíme.

 S odvádzaním odpadových vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody zo strechy) do navrhovaného vsaku súhlasíme.

 Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody zo strechy a spevnených plôch) do verejnej kanalizácie v mieste stavby je zakázané.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 61132/2020 zo dňa 21.08.2020.

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava

 Predložená projektová dokumentácia rieši 1kV elektrickú prípojku z existujúceho vzdušného NN vedenia z podperného bodu č. 25, vedením NAYY-1 4x25 mm2. Plánovaná el. prípojka sa ukončí v elektromerovom rozvádzači, umiestnenom na verejne prístupnom mieste.

 S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami:

 Hlavný istič žiadame dimenzovať k požadovanému výkonu, t.j. max. In= 3f/40A s charakteristikou B.

 Žiadame zabezpečiť plombovateľnosť nemeraných častí v elektromerovom rozvádzači.

 Meranie spotreby el. energie žiadame umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici pozemku a doporučujeme použiť celoplastový elektromerový rozvádzač podľa platných štandardov Západoslovenská distribučná, a.s.

 V prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike § 45.

 Ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN s NN Juh .

 Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná ,a.s.

 Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2021 Z.z, v znení neskorších predpisov,

 V prípade že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,

 Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

 Vyjadrenie č. CD 7416/2021 zo dňa 03.02.2021.

 

SPP - distribúcia, a.s. Bratislava

 • SPP-distribúcia, a.s. súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na uvedenú stavbu (bez jej plynofikácie).
 • Dodržať všetky všeobecné podmienky, technické podmienky a osobitné podmienky uvedené vo vyjadrení SPP-distribúcia, a.s. pod č. TD/NS/0084/2021/Pe zo dňa 05.02.2021.

 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

 • V danom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom , a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
 • Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona c. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona c. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 • V zmysle § 66 ods. 7 zákona c. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 • Počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení je zakázané zriaďovať skládky materiálu a zriaďovať stavebné dvory.
 • Stavebník je povinný dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vyjadrenia.  
 • Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6612028418 zo dňa 07.10.2020.

 

Mesto Šaľa, referát dopravy a technických činností

 Povoľuje zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie ul. Jesenského na susednú nehnuteľnosť podľa predloženej projektovej dokumentácie za dodržania nasledovných podmienok:

 šírka vjazdu bude 10,0 m podľa priloženej PD,

 zloženie konštrukčných vrstiev ako aj spôsob odvodnenia je stavebník povinný dodržať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie;

 samotné napojenie vjazdu na komunikáciu a jestvujúci chodník musí byť plynulé, bez výškových nerovností;

 žiadateľ v zmysle zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. § 9 ods.5 a v zmysle zákona  o  premávke  na   pozemných   komunikáciách  č. 315/1996 Z. z. § 20 ods. 3,  pred výjazdom vozidiel zo staveniska je povinný tieto vozidlá očistiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu  komunikácie. V  prípade  znečistenia  komunikácie, pracovníci žiadateľa zabezpečia jej neodkladné očistenie  na  vlastné  náklady; 

 so   vzniknutým   stavebným   odpadom  je  žiadateľ  povinný   nakladať   v zmysle   zákona č. 24/2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. odpadoch a  o zmene                             a doplnení niektorých zákonov;

 stavebný a iný materiál je stavebník povinný skladovať výhradne na svojom pozemku;

 o prípadné určenie umiestnenia a použitia trvalého dopravného značenia stavebník požiada pred kolaudáciou predmetnej stavby;

 za vykonanie prác a dodržanie všetkých podmienok uvedených v tomto rozhodnutí bude zodpovedný žiadateľ;

 žiadateľ berie na vedomie všetky podmienky stanovené týmto rozhodnutím a zaväzuje sa ich splniť. 

 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. 3557/2021/OSaKČ/1528 zo dňa 16.03.2021.

 

Mesto Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností

 Uvádzame výpis základných regulačných podmienok vyplývajúcich  z Územného plánu (ÚPN) mesta Šaľa, pre územie, v ktorom sa dané parcely nachádzajú.

 a/ z hľadiska regulácie prevažujúceho funkčného využitia zástavby:

 vyššia alebo základná vybavenosť a extenzívna priemyselná výroba a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou, dopravnou vybavenosťou a bývaním;

 b/ z hľadiska regulácie prevažujúceho priestorového usporiadania zástavby:

 voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70%

 a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP a v ostatných polohách zástavba areálová v maximálnej podlažnosti

 do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne  70%

 a ozelenením minimálne 20% s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

 Z uvedeného vyplýva, že funkcia bývania v danej lokalite nie je v ÚPN mesta Šaľa  definovaná ako hlavná, resp. prevládajúca, ale ako prípustná, za dodržania podmienok. Rôzne funkcie v území sa nesmú vzájomne negatívne obmedzovať a ovplyvňovať, to platí aj vo vzťahu k ďalším funkciám v území, voči verejnému dopravnému a technickému vybaveniu územia. Podmienky zástavby, vyplývajúce z ÚPN mesta Šaľa, sú determinované dodržaním príslušných platných technických a právnych predpisov a súhlasom vlastníkov dotknutých nehnuteľností. Novo navrhovanú zástavbu je potrebné umiestňovať tak, aby boli zachované primerané odstupy, nedošlo k negatívnemu ovplyvňovaniu a zníženiu kvality prostredia dotknutých nehnuteľností.

  V zmysle podmienok ÚPN mesta Šaľa, upozorňujeme na dodržanie určeného percentuálneho zastúpenia zelene na riešenom pozemku, na dodržanie podmienky riešenia normovej potreby parkovania na vlastnom pozemku stavebníka, resp. integrovaného v rámci objektu; vjazd a výjazd na pozemok je potrebné riešiť s  kompetentnými odbornými subjektmi. Zároveň mesto odporúča  rešpektovať ubanistické danosti okolitej zástavby.

 Z uvedeného vyplýva, že investičný zámer výstavby dvojpodlažného rodinného domu s garážou, podľa predloženej jednostupňovej dokumentácie, nie je v rozpore so záväznou časťou územného plánu mesta Šaľa, z hľadiska funkčného využívania a priestorového usporiadania.

  Toto vyjadrenie sa vydáva k umiestneniu stavby v zmysle podmienok vyplývajúcich z ÚPN mesta Šaľa a nenahrádza iné potrebné, resp. odborné  stanoviská a vyjadrenia dotknutých subjektov.

 Vyjadrenie č. 39591/2020/OSaKČ/4090 zo dňa 12.11.2020.

 

Účastníci konania:

Tomáš Šíma, Žofia Szarková, Szilárd Szarka, Zsolt Szarka, Szabó Alexander, Ing. Magdaléna Szabóová, Ing. Beáta Bednárová, MUDr. Pavol Miček, PhMr. Elena Mičeková.

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Podmienky k realizácii stavby zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

 

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.

 

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

 

Odôvodnenie:

Dňa 24.11.2020 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Vzhľadom nato, že predložený návrh neobsahoval predpísané náležitosti na základe ktorých by bolo možné posúdiť predmetný návrh, bol navrhovateľ vyzvaný na doplnenia podania a konanie bolo  dňa 09.12.2020 prerušené.

Po čiastočnom doplnení návrhu stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 07.04.2021, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Návrh bol naposledy doplnený dňa 16.04.2021 o súhlas vlastníka susednej nehnuteľnosti s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby a upravenú technickú správu a situáciu stavby.

Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadlo. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods.4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Stanoviská oznámili:

 •  Krajský pamiatkový úrad v Nitre
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 • Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie
 •     Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.
 • Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
 • SPP - distribúcia, a.s. Bratislava
 • Slovak Telekom, a.s. Bratislava
 • Mesto Šaľa, referát dopravy a technických činností
 • Mesto Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Tunajší úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie.

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou ÚPNO v znení zmien a doplnkov.

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu stavby: projektovú dokumentáciu stavby, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí, doklad o zaplatení správneho poplatku.

Umiestnením stavby nebude trvalo obmedzené užívanie susedných pozemkov na určený účel, stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.

Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Rozhodnutie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. a) ods. 1 vo výške 40.00 € bol zaplatený dňa 24.11.2020

 

Príloha pre navrhovateľa:

 • overená projektová dokumentácia pre územné konanie
 •  situácia v mierke 1:200

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Tomáš Šíma, Kukučínova 534/42, 927 01 Šaľa
 2. Žofia Szarková, Brezová 430/14, 927 01 Šaľa
 3. Szilárd Szarka, Vlčanská č.1, 927 01 Šaľa
 4. Zsolt Szarka, Budúcnosť 1346, 925 82 Tešedíkovo
 5. Szabó Alexander, 925 82 Tešedíkovo č. 1083
 6. Ing. Magdaléna Szabóová, 925 82 Tešedíkovo č. 1083
 7. Ing. Beáta Bednárová, 925 03 Horné Saliby 1123
 8. Mudr. Pavol Miček, Ul. Hlavná 19/69, 927 01 Šaľa
 9. Phmr. Elena Mičeková., Ul. Hlavná 19/69, 927 01 Šaľa
 10. Neznámym  vlastníkom pozemku parc. č. 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1203/4, 1204/1 kat. úz. Šaľa

dotknuté orgány

 1. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra – EP
 2. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra –EP
 3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa – EP
 4. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – EP
 5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava –EP
 6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa – EP
 7. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava – EP
 8. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava –EP
 9. MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností – EP
 10. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností – EP

 

ostatní

21.   Ing. arch. Viktor Čičaj, Kempelenova č. 728/13, 841 04 Bratislava

22.   Ing. Arch. Ján Kőrös, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 735

 

na vedomie

23.   Tomáš Šíma, Kukučínova 534/42, 927 01 Šaľa

- k spisu

 

 

 

 

 

                          Mgr. Eva Lukačovičová

                         vedúca stavebného úradu

             na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

sima situacia

(pdf - 189.9 kB)