Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.09.2020 - 08:55  //  aktualizácia: 23.09.2020 - 08:55  //  zobrazené: 940

Rodinný dom súp. č. 1519 na ul. Bernolákovej v Šali

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KONANIA O ODSTRÁNENÍ STAVBY
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Ing. Eduard Rehák, bytom ul. Bernolákova č. 2383/10A, 927 05 Šaľa

Ing. Katarína Reháková, bytom ul. Bernolákova č. 2383/10A, 927 05 Šaľa

(ďalej len "žiadateľ") dňa 02.09.2020 podali žiadosť o povolenie odstránenia stavby:

Rodinný dom súp. č. 1519 na ul. Bernolákovej v Šali
 

na pozemku register "C" parc. č. 3643/1 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o odstránení stavby.

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí konania o odstránení stavby podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona a súčasne podľa § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

13.10.2020 o 13.00 hodine 

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, č. dverí 4.20.

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námietky. V rovnakej lehote žiada dotknuté orgány a organizácie o svoje stanoviská k predmetu tohto konania. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni: Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

 

 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia oznámenia.

Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

 

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Ing. Eduard Rehák, Bernolákova č. 2383/10A, 927 05 Šaľa

2. Ing. Katarína Reháková, Bernolákova č. 2383/10A, 927 05 Šaľa

3. Vlastníci susedných pozemkov a stavieb, rodinného domu súp. č. 1518 na pozemku parc. č.      3645 a pozemkov parc. č. 3647/1 a 3647/3 na ul. Bernolákovej

5.  Ing. Lívia Porubská, č. 1660, 925 84 Vlčany

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa

na vedomie

7. Ing. Eduard Rehák, Bernolákova č. 2383/10A, 927 05 Šaľa

8. Ing. Katarína Reháková, Bernolákova č. 2383/10A, 927 05 Šaľa

 

Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                   vedúca stavebného úradu

 na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016