Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ROZPOČET A HOSPODÁRENIE
publikované: 12.12.2018 - 09:53  //  aktualizácia: 18.02.2021 - 15:58  //  zobrazené: 6987

Rozpočet mesta 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Šaľa je programový rozpočet. Návrh   rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 je spracovaný  predovšetkým s súlade s nasledovnými právnymi normami:

  • Ústavný zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti, 
  • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
  • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
  • Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
  • Nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
  • Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
  • Zákona 67/2020 o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID.

Proces prípravy a schvaľovania rozpočtu v podmienkach nášho mesta upravuje  interný predpis schválený MsZ   „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“  a aj v tomto roku  prebiehala príprava rozpočtu  v niekoľkých etapách. V prvej etape bol spracovaný materiál Východiská a priority mesta Šaľa na rok 2021, ktorý bol predložený na septembrovom zasadnutí MsZ.

Materiál sa venoval úverovej zaťaženosti mesta, záväzkom mesta, prioritám a podrobne príjmami rozpočtu na rok 2021. Uznesením č. 6/2020 – IX MsZ odporučilo pripraviť  rozpočet mesta na rok 2021 vychádzajúci z predložených východísk. 

Druhá  etapa prípravy rozpočtu mesta bola zameraná na výdavkovú časť rozpočtu. Návrhu výdavkovej časti rozpočtu predchádzala podrobná analýza výdavkov v jednotlivých programoch, boli zohľadnené požiadavky správcov položiek rozpočtu, požiadavky jednotlivých  komisií mestského zastupiteľstva,  predpokladaná výška výdavkov do konca roka a v neposlednom rade zmluvné vzťahy s dodávateľmi tovarov a služieb. Materiál bol predložený na rokovanie MsZ 12.11.2020.  Uznesením č. 8/2020 –MsZ odporučilo pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa vychádzajúci z predloženého návrhu výdavkov programového rozpočtu na rok 2021.

Na decembrové zasadnutie MsZ predkladáme návrh rozpočtu spracovaný na základe uznesení MsZ č. 6/2020 a č. 8/2020 doplnený o skutočnosti, ktoré  v čase predkladania horeuvedených materiálov neboli známe. Rozpočet bol tvorený a je predkladaný v čase zložitej ekonomickej situácie v národnom hospodárstve plnom neistoty a neustále sa meniacich ekonomických prognóz.

V návrhu rozpočtu sú príjmy členené na bežné, kapitálové a finančné operácie zoradené
v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou. Výdavky sú začlenené v 15-tich programoch, ktoré sú rozdelené na podprogramy a prvky.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 105 600 EUR,  kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 3 074 100 EUR. Prebytok bežného rozpočtu a prebytok finančných operácií  (vo výške 2 968 500 EUR) bude použitý na vykrytie schodku  kapitálového rozpočtu.  Návrh rozpočtu po zohľadnení finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný.

V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je návrh  rozpočtu zostavený  na obdobie troch rokov, pričom prvý rok je záväzný, ďalšie dva roky sú nezáväzné,  tiež je dodržaná povinnosť uvádzať v  návrhu rozpočtu  skutočné plnenie za roky 2018 a 2019, rozpočet na rok 2020 a očakávanú skutočnosť roku 2020.

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ďalej ukladá samosprávam povinnosť stanoviť za jednotlivé programy rozpočtu zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Z dôvodu lepšej prehľadnosti návrhu rozpočtu boli ciele a merateľné ukazovatele zaradené ako samostatná časť návrhu rozpočtu na rok 2021.

Prílohy